Bestuur Besluitenlijst van B&W van 16 november 2023

Sluiten anterieure overeenkomst met initiatiefnemer voor het bestemmingsplan Schuitvaartjaagpad 13

Het college besluit dat met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wordt gesloten in verband met uitbreiding van bestaande functie met extra bouwmogelijkheden, een beroep aan huis en het hobbymatig houden van paarden op het Schuitvaartjaagpad 13. Daarin staan afspraken waarmee onder andere het kostenverhaal wordt vastgelegd. In verband met deze verandering van de bestemming is het bestemmingsplan Schuitvaartjaagpad 13 opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd.

 

Integraal beleid en aanpak buitenlandse medewerkers

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang aanpak aanbevelingen commissie Roemer en het regionale afsprakenkader. In deze brief zijn enkele onderwerpen uitgewerkt zoals: nieuwe informatie op de websites Etten-Leur.nl en Etten-Leurmakenwesamen.nl, werkgeverspakketjes, Register niet-ingezetenen (RNI), Campagne Arbeidsmigratie Werkt, Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP), Gezond woon- en leefklimaat voor de arbeidsmigrant.

 

Notitie huisvesting (pré)mantelzorg gemeente Etten-Leur

De fracties van Leefbaar Etten-Leur, CDA en VVD dienden op 7 februari 2022 een voorstel in voor een motie met een verzoek tot actualisering van het beleid voor mantelzorgwoningen. Ook is gevraagd te kijken naar de (on)mogelijkheden voor pré-mantelzorgwoningen. Het college heeft toegezegd gevolg te geven aan dit verzoek. Gelet hierop heeft het college de notitie huisvesting (pré)mantelzorg gemeente Etten-Leur vastgesteld.

 

Raadsinformatiebrief update Schone Lucht Akkoord

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de vorderingen met betrekking tot het Schone Lucht Akkoord dat eerder dit jaar werd ondertekend. Er wordt op gemeentelijk niveau een uitvoeringsplan opgesteld. Voor 2024 komt het accent op voorlichting rondom houtstook te liggen. In regionaal verband zetten we in op actieve samenwerking.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 17 november
Tijd: ochtend
Activiteit: Dag van de Ondernemer
Locatie: op bezoek bij diverse ondernemers
Collegelid: wethouder de Weert

 

Datum: 18 november
Tijd: 14.00 uur
Activiteit: opening kunstexpositie de Vernissage
Locatie: De Nobelaer
Collegelid: wethouder Schouw

 

 

Datum: 19 november
Tijd: 13.00 uur
Activiteit: intocht Sinterklaas
Locatie: Havenhoofd bij de haven op de Leur
Collegelid: burgemeester Starmans-Gelijns en jeugdburgemeester