Bestuur Besluitenlijst van B&W van 19 oktober 2023

Regionale samenwerking op Informatie en ICT

Vanuit de deelnemers (Roosendaal, Moerdijk, Tholen, Werkplein en Etten-Leur) van ICT WBW is in november 2022 uitgesproken dat er meer energie moet in de samenwerking en dat de inrichting op onderdelen anders moet. Met meer samenhang en samenwerking tussen informatievoorziening en automatisering en met meer nadruk op regie in plaats van technisch beheer. De deelnemers gaan tot 2026 een intensievere samenwerking aan om kennis en schaarse middelen efficiënter in te zetten. Er wordt gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsvorm en de eerste stappen genomen op het gebied van efficiency, samenwerking en met meer wendbaarheid.

Beoordeling m.e.r.-aanmeldnotitie Edward Poppelaan 14

Het college besluit dat voor realisatie van 12 appartementen en 11 grondgebonden patiowoningen op de locatie Edward Poppelaan 14 geen milieueffectrapport nodig is.

Resultaten blauwalgenonderzoek Westpolderplas

De provincie wees Westpolderplas aan als zwemwater. In de afgelopen jaren werden in het zwemgedeelte hiervan regelmatig blauwalgen aangetroffen. Om dit brongericht te bestrijden vond onderzoek plaats in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta. College van B&W neemt kennis van de resultaten en legt deze ter informatie voor aan de raad. Het tegengaan van blauwalgen door aanbrengen van een zandbarrière op de bodem van de plas, wordt uitgewerkt in een werkplan en begroting.

Herziening exploitatieopzetten 2023

Vaststelling herziene exploitatieopzetten 2023.

Normenkader financiële rechtmatigheid 2023

Het college stelt de raad voor om het normenkader financiële rechtmatigheid voor het begrotingsjaar 2023 vast te stellen. In dit normenkader liggen de kaders voor de financiële rechtmatigheid vast die belangrijk zijn voor de interne controles en de externe accountantscontrole.

Compensatie kosten leerlingenvervoer

In de eerste weken van het schooljaar verliep het leerlingenvervoer niet goed. In de raad van 18 september deed wethouder Verwijmeren de toezegging om ouders/verzorgers te compenseren in de kosten die zij hebben gemaakt in de eerste weken van het schooljaar. De gemeente gaat samen met ouders kijken hoeveel ritten zij hebben gereden. Het college besloot om voorwaardelijke compensatie voor eigen gereden kilometers leerlingenvervoer vast te stellen. Daarbij wordt zoveel mogelijk in de geest van de verordening leerlingenvervoer gehandeld.

Overeenkomst crisiswoning Etten-Leur

In samenwerking met SMO Breda en Werkplein West-Brabant, stelde Alwel een crisiswoning in Etten-Leur ter beschikking. Deze is voor eerste opvang van dak- en thuislozen in geval van acute dakloosheid.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 25 oktober
Tijd: 11.00 uur
Activiteit: persmoment Val op! Week – Week van de zichtbaarheid in het verkeer

Locatie: nog niet bekend
Collegelid: wethouder Schouw

 

Datum: 27 oktober
Tijd: 14.30 uur
Activiteit: veteranenbijeenkomst

Locatie: De Nobelaer
Collegelid: burgemeester Starmans – Gelijns

 

Datum: 28 oktober
Tijd: 13.00 uur
Activiteit: Operation Pheasant

Locatie: Domineesgang
Collegelid: burgemeester Starmans-Gelijns

 

Datum: 29 oktober
Tijd: nog niet bekend

Activiteit: Van Oers Marathon Brabant

Locatie: Markt
Collegelid: wethouder Schouw