BestuurBesluitenlijst van B&W van 2 november 2023

Aanvragen specifieke uitkering nationaal isolatieprogramma

De gemeente Etten-Leur vraagt een specifieke uitkering aan bij het Rijk. Hiermee wordt het isoleren van woningen gestimuleerd.

 

Begrotingswijziging 2023-2 Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

De Raad neemt kennis van de tweede begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB). Daarbij is besloten geen zienswijze naar voren te brengen over deze begrotingswijziging.

 

Straatnaamgeving Jacobusbos

Op de locatie Edward Poppelaan 14 komt een kleinschalig nieuwbouwplan met 12 appartementen voor starters en 11 patiowoningen. Burgemeester en wethouders nemen een voorstel voor de straatnaam, voor de nieuwe openbare en semi-openbare ruimten op het terrein van het juvenaat, over. Een definitief besluit volgt na een periode om zienswijzen kenbaar te maken.

 

Startnotitie actualisatie speelbeleid

Het beleidsplan voor spelen en bewegen in de openbare ruimte wordt geactualiseerd. Het beleidsplan vormt de basis voor de speelplannen per wijk. In het raadsprogramma 2022-2026 staat dat iedereen mee moet kunnen doen in Etten-Leur. De gemeente faciliteert, ondersteunt en initieert activiteiten en voorzieningen die erop gericht zijn dat mensen vitaal en gezond blijven. De gemeenteraad stelt dat er in wijken onder andere voldoende groen en speelvoorzieningen moeten zijn. Dit zorgt voor een aangename woon- een leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan en te bewegen. De gemeenteraad vindt het belangrijk om de groep jongeren een stem te geven in de ontwikkeling en uitvoering van beleid op dit gebied. In het eerste kwartaal wordt een Startnotitie aan de raad voorgelegd.

 

Samenwerkingsovereenkomst flexwoningen Haansberg (SOK)

Op 1 augustus jl. besloot het college om een samenwerking aan te gaan met Alwel, voor het realiseren van een tijdelijke woonwijk achter de Hoevenseweg 34. De uitgangspunten en voorwaarden voor de samenwerking zijn uitgewerkt in een concept-Samenwerkingsovereenkomst Flexwoningen. Onderdeel hiervan is participatie in de Financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen. Het college besluit hierin te participeren.
Ook maakte het college documenten openbaar over het onderwerp flexwoningen naar aanleiding van een Woo-verzoek (Wet open overheid). Na bezwaar van de indiener bracht de Commissie voor de bezwaarschriften een advies uit. Inmiddels is het Woo-verzoek volgens de commissie correct afgehandeld. Deze deed ook aanbeveling om zorg te dragen voor goede en geordende archivering van documenten. Het college neemt advies van de commissie over.

 

Aanpassen onderhoudsverdeling Cultuurhuis De Nobelaer

Het college besluit om enkele wijzigingen in de verdeling tussen gemeente en De Nobelaer in het onderhoud van het Cultuurhuis De Nobelaer aan te brengen.

 

Herziene begroting 2024 WVS

Op 10 juli jongstleden stelde het bestuur van WVS de begroting 2024 vast. Omdat er bij het opstellen van de begroting sprake was van een aantal onzekere factoren heeft het bestuur toegezegd later dit jaar een herziene begroting 2024 aan de gemeenten aan te bieden. Deze herziene begroting bieden wij u nu ter kennisname aan.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

Datum: 2 november
Tijd: 17.30 uur
Activiteit: IKE Jaarfeest
Locatie: Pottenbakkerstraat 22, Etten-Leur
Collegelid: Wethouder De Weert

 

Datum: 3 november
Tijd: 10.00 uur
Activiteit: Deelname landelijke Taalstrijd
Locatie: Het Gooiland (Theater Hilversum)
Collegelid: Wethouder De Weert

 

Datum: 3 november
Tijd: 11.00 uur
Activiteit: Uitdelen flyer van de Vraagwijzer samen met vrijwilligers
Locatie: Brunawinkel | op de weekmarkt op de Leur
Collegelid: Wethouder Verwijmeren

 

Datum: 7 november
Tijd: 15.00 uur
Activiteit: Bijeenkomst over Informatiepunt Digitale overheid
Locatie: De Nobelaer
Collegelid: Wethouder Verwijmeren

 

Datum: 11 november
Tijd: 10.00 uur
Activiteit: Dag van de Mantelzorg: Bezoek aan H3works
Locatie: Mon Plaisir 19 bij H3works
Collegelid: Wethouder Verwijmeren

Datum: 11 november
Tijd: 13.45 uur
Activiteit: Bekendmaking thema Carnaval 2024 – 38e MAMI spektakel
Locatie: MaMi plein – voor Marktzicht in Etten-Leur
Collegelid: Burgemeester Starmans