Bestuur Besluitenlijst van B&W van 21 december 2023

Reactie vragen CDA en VVD incidenten GGZ

De fracties VVD en CDA hebben vragen gesteld naar aanleiding van een tweetal GGZ-incidenten. Het college en de GGZ geven hierop antwoord.

Verlenging ontruimingstermijn Kober locatie D’n Overkant

Afspraken verlenging ontruimingstermijn 1 januari 2024 tot 13 juli 2024. In te stemmen met afwijking van inkoopbeleid gemeente Etten-Leur. Op grond van Gemeentewet en Wet openbaarheid en bestuur is er geheimhouding op dit voorstel met uitzondering van de afstemming met Kober.

Sportvisie terugkoppeling besluit gemeenteraad

De sportvisie geschreven door de sportclubs in samenwerking met de gemeente wordt tegelijk met de begroting aangeboden aan de gemeenteraad. In een brief aan de sportclubs geeft het college een terugkoppeling op de behandeling van de sportvisie in de gemeenteraad.

Tarieven en voorwaarden parkeergarage centrum en parkeerterrein Banakker

Het college stelt opnieuw de tarieven vast voor de parkeergarage Centrum en parkeerterrein Banakker. Deze zijn gelijk aan de tarieven van 2023.

Invulling geven aan gebruiksfunctie Oderkerkpark

Met een groep inwoners is een project doorlopen om invulling te geven aan de door de gemeenteraad vastgestelde gebruiksfunctie ‘ontmoeten in het groene hart’. De plannen over het aanpassen van de plattegrond en de infrastructuur en realiseren van een sport- en speeltoestel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook wordt gevraagd voor een investeringskrediet.

Naamgeving Slomperd

Er komt een nieuwe fiets- en voetgangersbrug gelegen tussen de Hooglaarsestraat te Prinsenbeek en de Zwartenbergseweg te Etten-Leur. De oversteek verbindt de (tot nu toe) doodlopende Hooglaarsestraat met de Haagsedijk. Deze locatie is populair bij fietsers en wandelaars. De gemeente Breda stemde in met de naamgeving Slomperd voor de zijde Prinsenbeek. Er is vooraf overleg geweest met gemeente Breda en dit leidde tot een samenwerking. De Heemkundekring Op de Beek bracht advies uit en Heemkundekring Jan uten Houte ging hiermee akkoord.

Straatnaamgeving Floralaan

Op de kruising Hoevenseweg/Kattestraat tot aan de ingang van de flexlocatie komt een nieuwe weg. B&W heeft een voorstel voor de straatnaam voor de nieuwe openbare en semi openbare ruimten op het terrein overgenomen. Een definitief besluit volgt na de periode om zienswijzen kenbaar te maken.

Startnotitie Lage Vaartkant

Er is een startnotitie participatie opgesteld voor het initiatief voor het verplaatsen van tuincentrum Life & Garden aan de Lage Vaartkant en invulling van de achtergebleven locatie met woningbouw.

Actieprogramma RWB 2024-2028

Het regionale samenwerkingsverband West-Brabant (RWB) stelde een concept actieprogramma 2024-2028 vast. De raad wordt geïnformeerd hoe gemeenten daar op kunnen reageren voordat het wordt vastgesteld. Daarnaast staat in deze brief hoe dat programma van de RWB zich verhoudt tot andere regionale samenwerkingsverbanden. Daaronder wordt verstaan de samenwerking binnen de Baronie en de Stedelijke Regio Breda-Tilburg.

Kleine windturbines op daken en zonnepanelen op gevels binnen bebouwde kom

Op steeds meer manieren is op rendabele manier duurzame elektriciteit op te wekken. Zonnepanelen kunnen zichzelf tegenwoordig ook aan gebouwgevels terugverdienen en kleine windturbines op particuliere woningen lijken langzaam maar zeker een opmars te maken. Enkele gemeenten hebben al beleid gemaakt om deze twee manieren van energieopwekking te faciliteren. Met deze conceptbeleidsregel voegt nu ook gemeente Etten-Leur zich in dit rijtje. In de jaren 2024-2025 kan binnen het gecreëerde ontwerp kader worden geëxperimenteerd met zonnepanelen op gevels en windwokkels op daken van appartementen en bedrijven. Om inzicht te krijgen in de potentie van kleinschalige wind in Etten-Leur gaat de gemeente Etten-Leur zelf experimenteren met een windwokkel op een van haar eigen gebouwen.

Vaststellen Centrumvisie

Het college stelt de raad voor om de centrumvisie vast te stellen en opdracht te geven aan het college om de uitvoeringsagenda inclusief financiële paragraaf, verder uit te werken.

Subsidie stichting Carnaval op de Markt

Het college besloot een subsidie te verlenen aan Stichting Carnaval op de Markt voor activiteiten voor buitencarnaval in Etten-Leur in 2024.

2de en 3de bestuursrapportage 2023 en 1ste begrotingswijziging 2023 Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein Hart van West-Brabant bood de 2de en 3de bestuursrapportage aan aan de deelnemende gemeenten. De ontwikkelingen in de eerste drie kwartalen van 2023 zoals weergegeven in deze rapportages waren voor het bestuur van het Werkplein aanleiding om de begroting 2023 te wijzigen. Het college besluit de bestuursrapportages en begrotingswijziging ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. De raad krijgt daarbij de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken op de begrotingswijziging.

Intrekken notitie huisvesting mantelzorg Gemeente Etten-Leur

Er is een nieuwe notitie huisvesting (pré)mantelzorg gemeente Etten-Leur opgesteld. De notitie huisvesting mantelzorg Gemeente Etten-Leur van 14 juli 2009 is door landelijke wet- en regelgeving achterhaald. Gelet hierop wordt de notitie uit 2009 ter intrekking voorgelegd aan de gemeenteraad.

Raadsinformatiebrief Integraal Zorgakkoord

Voor het Integraal Zorgakkoord, een landelijk akkoord om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, werkt Etten-Leur mee aan de regioplannen in West-Brabant. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken middels een raadsinformatiebrief.

Beleidsuitgangspunten maatschappelijke accommodaties

De beleidsuitgangspunten maatschappelijke accommodaties zijn de kaders voor het maatschappelijk accommodatiebeleid. Met vaststelling van de kaders wordt het proces vervolgd om te komen tot een beleidsnota maatschappelijke accommodaties.

Afwijken inkoopbeleid advieswerkzaamheden technische installaties DO- en bestekfase herinrichting begane grond stadskantoor Etten-Leur

Af te wijken van het gemeentelijke inkoopbeleid en de opdracht voor advieswerkzaamheden technische installaties DO- en bestekfase herinrichting begane grond stadskantoor Etten-Leur enkelvoudig onderhands te verstrekken aan Huygen

Dienstverleningsovereenkomst waspunt Rucphen 2024-2028

Sinds 2017 hebben de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert een regionaal waspunt. Inwoners van de aangesloten gemeenten die hun eigen was niet meer kunnen doen kunnen met een Wmo-indicatie hiervan gebruikmaken. Om de samenwerking per 1 januari 2024 te continueren en een uitbreiding tot maximaal 250 klanten te realiseren, sloten de gemeenten een nieuwe dienstverleningsovereenkomst.

Voortzetting en verbreding inzet TV

Het college gaat akkoord met verlenging van de pilot ’tijd voor senioren’ met drie maanden, zodat onderzoek mogelijk is of dit instrument ook in de toekomst in te zetten is.

Instemming intentieverklaring kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer

Het college stemt in met de intentieverklaring kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer en machtigt wethouder Schouw om op 21 december 2023 te tekenen samen met alle West-Brabantse gemeenten, provincie, Cumela en ZLTO. Het kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer vraagt om samenwerking tussen wegbeheerders en sector. Dat is de reden om deze samenwerking vast te leggen in een intentieverklaring.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.