Bestuur Besluitenlijst van B&W van 22 februari 2024

Afwijken van inkoopbeleid voor inhuur extra ondersteuning ERPx

Het college besluit om in afwijking van het inkoopbeleid de tijdelijke ondersteuning voor de nieuwe financiële applicatie ERPx door middel van een enkelvoudig onderhandse aanbesteding in te huren.

 

Wijzigingsplan Hoge Bremberg 33c

Op 23 februari 2021 is door het college van Etten-Leur het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoge bremberg 33c’ vastgesteld. Dit wijzigingsplan regelt de uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf. Tegen dit wijzigingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 6 september 2023 is een tussenuitspraak gedaan. In deze tussenuitspraak is aan de gemeente opgedragen om op enkele onderdelen het wijzigingsplan te herstellen, zoals het borgen van de stikstofuitstoot en de maximale oppervlakte aan kassen binnen het bouwvlak. Het college besluit in te stemmen met het herstelde wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoge bremberg 33c’. Ook besluit het college dit herstelde besluit mede te delen aan de betrokkenen van de uitspraak en te publiceren.

 

Vaststelling bestemmingsplan Midden Donk 2

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Midden Donk 2’ vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor 6 weken ter inzage gelegen, waarbij iedereen in de gelegenheid is gesteld om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Het vast te stellen plan is om die reden ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan. Het bestemmingsplan voorziet in de omzetting van de bestaande agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning en het toevoegen van een extra woonbestemming aan de bestaande Vlaamse schuur.

 

Duurzaamheidslening Sport- en maatschappelijke organisaties gemeente Etten-Leur 2024-2026

Door stijgende gas- en energieprijzen hebben veel sport- en maatschappelijke organisaties in Etten-Leur hun energiekosten zien toenemen. Verduurzaming draagt bij aan verlaging van de vaste lasten voor energie. Daarom biedt het college een duurzaamheidslening aan voor deze doelgroep.

 

Afsprakenbrief Breda – Etten-Leur over brug over Halsche Vliet

In het kader van het natuurontwikkelingsproject Noordrand-Midden, dat wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer, zijn de gemeenten Breda en Etten-Leur gevraagd medewerking te verlenen aan de realisatie van een fiets-/wandelbrug  over de Halsche Vliet (tussen de Hooglaarsestraat te Prinsenbeek en de Haagsedijk te Etten-Leur). Gezien de ontwikkeling van waterrijke natuur en recreatiemogelijkheden van het project hebben beide gemeenten hun medewerking toegezegd en hierover afspraken gemaakt.

 

Subsidieregeling Samen Gezond Leven Etten-Leur 2024 t/m 2026

Het college heeft de subsidieregeling Samen Gezond Leven Etten-Leur 2024 t/m 2026 vastgesteld. Etten-Leur zet in op mentale, fysieke gezondheid en verbinding om inwoners van alle leeftijden sterker en veerkrachtiger te maken. Inwoners of organisaties kunnen door de subsidieregeling een financiële impuls krijgen om initiatieven rondom gezondheid en bewegen te starten.

 

Beslissing op bezwaar handhaving Besluit bodemkwaliteit Oude Kerkstraat 2 te Etten-Leur

De commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd de indieners van de bezwaarschriften ten aanzien van handhaving Besluit bodemkwaliteit voor het adres Oude Kerkstraat 2 te Etten-Leur niet ontvankelijk te verklaren.

 

Reactie op motie “BTW op energie”

Vorig jaar is een motie door de raad aangenomen met als onderwerp ‘BTW op energie’. Met deze brief reageert het college op de motie.

 

Verordening tot 1e wijziging van de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2024’

De gemeenteraad heeft de Verordening tot de 1e wijziging van de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2024’ vastgesteld. Deze 1e wijziging heeft betrekking op het aanpassen van de tarieven voor omgevingsvergunning binnenplanse en buitenplanse omgevingsplanactiviteit en het opnemen van tarieven voor aanvragen omgevingsvergunningen waarvoor instemming nodig is van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

 

Vervanging Slickbrug

De houten Slickbrug is 30 jaar oud en er is, met een steeds kortere interval, onderhoud (herstel) nodig. Onderhoud wat nodig is wordt, bij een steeds ouder wordende brug, steeds uitgebreider en duurder. Het college heeft daarom besloten de Slickbrug geheel te vervangen.

 

Vaststellen convenant JeugdzorgPlus 2024-2030 “Samen sterk voor jeugdigen met een plus” met de regio’s Zeeland, West Brabant Oost en West Brabant West

Op 19 september 2023 ging het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur akkoord met de inkoop voor JeugdzorgPlus 2024-2025. Met deze inkoop is een start gemaakt met de ontwikkelopgave voor JeugdzorgPlus: 0 plaatsingen JeugdzorgPlus in 2030. De Jeugdhulpregio’s stelden gezamenlijk een convenant op waarin de samenwerking op het gebied van deze ontwikkelopgave is vastgelegd voor de jaren 2024 tot en met 2030. Het college is akkoord met het convenant JeugdzorgPlus 2024-2030 “Samen Sterk voor Jeugdigen met een Plus”.

 

Vaststelling nota grondbeleid

De gemeenteraad is volgens de financiële verordening artikel 212 van de gemeentewet verplicht om het grondbeleid vast te stellen. De huidige ‘Nota grondbeleid’ dateert van november 2018. Met de vaststelling van deze nota voldoet de gemeenteraad aan zijn verplichting. De nota beperkt zich tot de hoofdlijnen van het beleid.

 

Vaststelling programma kostenverhaal en financiële bijdragen

Door de Omgevingswet is een gemeente verplicht om kosten in rekening te brengen die zij maakt voor nieuwe bouwplannen: het kostenverhaal. Dit is verder uitgewerkt in het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling. In deze wetten zijn een aantal categorieën bouwplannen en functiewijzigingen bepaald waarvoor het kostenverhaal geldt. Ook is bij wet bepaald welke kosten de gemeente verplicht is om te verhalen en welke investeringen zij mag verhalen. Het programma kostenverhaal en financiële bijdragen geeft duidelijkheid over de te verhalen kosten en de gevraagde financiële bijdragen.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.