Bestuur Besluitenlijst van B&W van 22 juni 2023

Overdracht accommodatie scouting Tarcisius, Vijfhuizenweg 10

Het college heeft besloten om de accommodatie aan de Vijfhuizenweg 10 over te dragen aan scouting Tarcisius. Al enige tijd is de gemeente in overleg met de scouting om deze accommodatie op een verantwoorde manier over te dragen met dit besluit als resultaat.

Inzet scanauto

Het college heeft besloten een scanauto in te zetten voor de handhaving van het betaald parkeren en parkeren voor vergunninghouders. Hiermee wordt, na de eerdere digitalisering van de vergunningen, ook de handhaving gedigitaliseerd.

Parkeren met gehandicaptenparkeerkaart

Het college besluit parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP) in het gereguleerd gebied gratis te laten. Op de overige parkeerplaatsen in het gereguleerd gebied voert de gemeente betaald parkeren in voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK).

Afwijkingsbesluit tijdelijke inhuur functionaris gegevensbescherming

Het college besluit om de tijdelijke inhuur van een functionaris gegevensbescherming enkelvoudig onderhands aan te besteden. Dit in plaats van het openstellen van de tijdelijke vacature via Flex West-Brabant.

Omzetten bestemming Heigatstraat

Een perceel aan de Heigatstraat heeft op dit moment een agrarische bestemming. Er vindt geen agrarische activiteit meer plaats. Om die reden is een verzoek ingediend om de bestemming ‘Agrarisch’ om te zetten naar ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Met de initiatiefnemers wordt een overeenkomst gesloten waarin afspraken staan over onder andere het kostenverhaal, de verplicht te slopen opstallen en de verplichte landschappelijke inpassing. Na ondertekening kan het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage worden gelegd.

Parkdeal en projectplan Oderkerkpark

Het college stelde het projectplan voor het Oderkerkpark vast en besluit een Parkdeal te sluiten tussen de gemeente en initiatiefnemers. Het projectplan geeft invulling aan de gebruiksfunctie van het park, ‘ontmoeten in het groene hart’. Deze gebruiksfunctie is voor de coronaperiode vastgesteld door de gemeenteraad. In coronatijd lag dit project stil. De afgelopen periode is dit weer opgepakt en nu kan een Parkdeal worden gesloten. De initiatieven van verschillende inwoners en van de gemeente staan in het projectplan in verschillende fasen uitgewerkt. Met de opening van de Kapel en het tijdelijk plaatsen van een kiosk ontstaat er al meer levendigheid in het park. Op korte termijn verwachten we de uitvoering van de volgende acties.

Herijking sportakkoord Etten-Leur

Eerder is een eerste Lokaal Sportakkoord (2020) gesloten. Nu is landelijk het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Hoofdlijnen Sportakkoord 2 gesloten. Bij deze twee akkoorden hoort een brede Specifieke uitkering stimulering sport-regeling, bestaande uit 15 onderdelen. Sportakkoord 2; ‘sport versterkt’ is een vervolg op het vorige sportakkoord: ‘sport verenigt Nederland’. Dit akkoord vraagt om een herijking van ons bestaande sportakkoord. In de aanvulling op het bestaande akkoord staat hoe we samen met partners uit sport, zorg, welzijn en onderwijs verdere afspraken maken over beleid rondom sport en sportief bewegen. In deze herijking beschrijven we de uitvoering van het sportakkoord Etten-Leur en onze ambities ten aanzien van de organisatie en communicatie. Ook beschrijven we welke stappen nog gezet worden.

Raadsinformatiebrief regionaal woningmarktonderzoek

Het college informeert de gemeenteraad over de eerste resultaten van regionaal woningmarktonderzoek.

Bestemmingsplanprocedure reconstructie N389
De provincie is sinds enkele jaren in samenspraak met verschillende partijen bezig met de reconstructie van de provinciale weg N389 (Zevenbergenseweg). Het wegontwerp voor deze reconstructie is in concept gereed. Er is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Dit omdat de aangepaste provinciale weg op enkele plaatsen anders komt te liggen dan in de huidige situatie. Zo wordt het kruispunt bij de Zevenbergse Molen een rotonde en komt er een aangepaste brug over de Mark. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor vaststelling van een bestemmingsplan. Het college heeft informeert de raad met een brief.

 

Startnotitie participatie onderhoudswerk Peppelgaarde, Cederstraat en Laurierhof

De bestrating en riolering van de Peppelgaarde, Cederstraat en Laurierhof zijn toe aan onderhoud. De gemeente wil via participatie de belanghebbenden tijdig bij het project betrekken.

Vaststellen definitief ontwerp herinrichting Dasseburcht en Beverdam

De inspraakperiode op het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Dasseburcht en Beverdam is afgelopen. Het ontwerp gaf inzicht in de herinrichting van het openbaar gebied. Alle direct aanwonenden, belanghebbenden en belangstellenden konden hun reacties kenbaar maken. In het eindverslag zijn alle reacties en vragen overgenomen en voorzien van gemeentelijke standpunten. Met het vaststellen van het eindverslag ronden we het informeren over het ontwerp af. Hierna werken we toe naar de uitvoering van het werk.

Regionaal samenwerken op het gebied van verwerken van grondstoffen uit afvalstromen en circulariteit

Gemeenten staan allemaal aan het begin van de transitie naar een circulaire economie (CE). Het rijk en regio’s gebben elkaar hard nodig om samen te leren, samen door te ontwikkelen en beleid in de praktijk te toetsen. Al het nationale CE-beleid moet uiteindelijk ook op regionaal of lokaal niveau worden uitgevoerd. De regio’s zijn de juiste schaal om meer in de haarvaten van de economie, arbeidsmarkt en beleid door te dringen. Het college besluit hiervoor intensief samen te gaan werken met de gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk en Oosterhout. Een tijdelijke projectleider (‘expeditieleider’) wordt aangenomen.

Handhavingsverzoeken bodemsanering Fri Jado

Enkele jaren geleden kocht de gemeente Etten-Leur het Fri Jado-perceel aan de Oude Kerkstraat 2. In de koopovereenkomst staat dat de grond op het perceel gesaneerd moet worden. Hieraan is niet voldaan. Het college verzocht de provincie Noord-Brabant/OMWB om hierop te handhaven. De provincie/OMWB wees dit verzoek af. Het college besluit om bezwaar tegen dit besluit in te dienen.

Antwoordbrief vragen GL/PvdA

Naar aanleiding van een proef in de gemeente Utrecht, waarbij niet vastgehouden werd aan de zoektermijn voor jongeren die bijstand aanvragen, stelde GroenLinks/PvdA het college vragen over de situatie in Etten-Leur. Met de brief beantwoordt het college die vragen.

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2022

Het college stelt de jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang vast en dient deze in bij de inspectie van het onderwijs. Hierin staat dat het college in 2022 op alle onderdelen heeft voldaan aan de uitvoering van de gemeentelijke taken uit de Wet Kinderopvang.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

Datum: 22 juni
Tijd: 16.00 uur
Activiteit: Uitreiking Groene Pluim
Locatie: Donker Groen, Lage Vaartkant 7b.
Collegelid: wethouder De Weert

Datum: 22 juni
Tijd: 17.30 uur
Activiteit: Haringparty 2023 Rotaryclub
Locatie: Oderkerkpark
Collegelid: wethouder Schouw, wethouder De Weert en wethouder Verwijmeren.

Datum: 28 juni
Tijd: 12.30 uur
Activiteit: Overhandigen attentie aan eigenaren marktkraam Marcotex
Locatie: Bij de Marktkraam Marcotex op het Raadhuisplein.
Collegelid: wethouder De Weert

Datum: 29 juni
Tijd: 15.30 uur
Activiteit: Openen bijeenkomst over armoede
Locatie: BVC Markt 1
Collegelid: wethouder Verwijmeren

Datum: 30 juni
Tijd: 19.00 uur
Activiteit: Openen Kermis bij kermisattractie MegaSlide
Locatie: Oude Bredaseweg
Collegelid: burgemeester Verheijen en jeugdburgemeester

Datum: 1 juli
Tijd: 13.00 uur
Activiteit: Openen Blind en slechtziend project
Locatie: De Achtertuin
Collegelid: wethouder Verwijmeren