Bestuur Besluitenlijst van B&W van 23 november 2023

Collegevoorstel aanpassing Oderkerkpark

Voorstel aan college om akkoord te gaan met het schetsontwerp van de nieuwe infrastructuur van het Oderkerkpark. Hierna volgt een definitief ontwerp. Daarvoor worden in de kadernota 2025 of eerste bestuursrapportage 2024 voorstellen aan de raad voorgelegd. Daarnaast is het voorstel om een sportvoorziening en speeltoestel te realiseren in Oderkerkpark. Deze voorstellen geven invulling aan de gebruiksfunctie die voor het Oderkerkpark is vastgesteld: ontmoeten in het Groene Hart.

 

Inventarisatie maatschappelijk accommodaties

Het college neemt kennis van het inventarisatiedocument Maatschappelijke Accommodaties, opgesteld door onderzoeksbureau Synarchis. Het is een uitwerking van gesprekken en vragenlijsten met exploitanten, beheerders en gebruikers van maatschappelijke accommodaties. Het college is was daarbij niet betrokken, dit gebeurt in de vervolgstap. De vervolgstap is het opstellen van de beleidsuitgangspunten. De raadsbrief wordt met het inventarisatiedocument maatschappelijke accommodaties ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Beslissing op bezwaar Woo-besluiten flexwoningen

Naar aanleiding van een Woo-verzoek (Wet open overheid) maakte de raad documenten openbaar over het onderwerp flexwoningen. Hiertegen maakte de verzoeker bezwaar. De Commissie voor de bezwaarschriften bracht hierover advies uit. Volgens de commissie heeft de raad alle stukken openbaar gemaakt en het Woo-verzoek correct afgehandeld. Het college adviseert de raad het advies van de commissie over te nemen.

 

Overeenkomst en ontwerp bestemmingsplan reconstructie N389 (Zevenbergseweg)

De provincie Noord-Brabant ontwikkelde plannen voor de reconstructie van de provinciale weg N389 (Zevenbergseweg). Voor deze plannen moet een bestemmingsplanherziening worden doorlopen. Het college besluit dat vanwege deze planprocedure met initiatiefnemer een overeenkomst wordt gesloten, waarin afspraken over het planschaderisico zijn vastgelegd. In verband met deze wegreconstructie is het bestemmingsplan ‘Reconstructie N389’ opgesteld. Het ontwerp wijzigingsplan wordt ter inzage gelegd.

 

Herziening bestemming Attelakenseweg 7

Namens de eigenaar van de Attelakenseweg 7 is een verzoek ingediend voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar wonen en het toevoegen van twee ruimte-voor-ruimte woningen. Het college besluit dat in principe medewerking verleend kan worden aan het verzoek voor de wijziging van de agrarische bestemming naar wonen en het toevoegen van 2 woningen.

 

Vaststellen definitief ontwerp onderhoudswerk Brederolaan

De inspraakperiode op het voorlopig ontwerp van het onderhoudswerk Brederolaan is afgelopen. Het ontwerp gaf inzicht in de herinrichting van het openbaar gebied. Alle direct aanwonenden, belanghebbenden en belangstellenden konden hun reacties kenbaar maken. In het eindverslag zijn alle reacties/vragen overgenomen en voorzien van gemeentelijke standpunten. Met het vaststellen van het eindverslag ronden we het informeren over het ontwerp af. Hierna werken we toe naar de uitvoering.

 

Samenwerkingsovereenkomst Flexwonen

Op 1 augustus besloot het college om een samenwerking aan te gaan met Alwel voor het realiseren van een tijdelijke woonwijk achter de Hoevenseweg 34. De uitgangspunten en voorwaarden voor de samenwerking zijn nader uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst Flexwoningen. Het college besluit de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

 

Belastingverordeningen 2024

Het college biedt de belastingverordeningen 2024 aan de raad aan om vast te stellen.

 

Aanvraag Impulsregeling Klimaatadaptatie 2023

Met klimaatkring De Baronie hebben we net als in 2022 een aanvraag opgesteld voor de impulsregeling klimaatadaptatie. Hiermee zijn adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren binnen al geplande ruimtelijke maatregelen of geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met meer adaptatiemaatregelen.

 

DAEB-besluit Stichting Surplus Welzijn 2024-2027

Gemeenten kunnen ondernemingen belasten met een Dienst van Algemeen Economisch belang (DAEB). Dit zijn diensten die niet (of in onvoldoende mate) door de markt worden opgepakt, maar wel van sociaal-maatschappelijk belang zijn en in lokale behoeften voorzien. Om die reden zijn de lokale welzijnsdiensten in Etten-Leur grotendeels ondergebracht bij stichting Surplus Welzijn. Met een nieuw DAEB-besluit zijn de diensten voor de periode 2024-2027 opgedragen aan Stichting Surplus Welzijn.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

 

Datum: 23 november
Tijd: 13.00 uur
Activiteit: kennissessie energie
Locatie: De Nobelaer
Collegelid: wethouder De Weert

 

Datum: 29 november
Tijd: 15.00 uur
Activiteit: stakeholdersbijeenkomst over vitale gemeenschappen
Locatie: Turfschip
Collegelid: wethouder Schouw

 

Datum: 30 november
Tijd: 08.00 uur
Activiteit: klimaatontbijt
Locatie: waterschap Breda
Collegelid: wethouder Schouw

 

Datum: 1 december
Tijd: 09.30 uur
Activiteit: VNG Bestuurdersdag en najaars ALV
Locatie: Beatrixtheater Utrecht
Collegelid: wethouder De Weert