Bestuur Besluitenlijst van B&W van 26 oktober 2023

Brief Leefbaar Etten-Leur: postafhaalpunten

Het college beantwoordt vragen van Leefbaar Etten-Leur over overlast die bewoners ervaren door postafhaalpunten aan huis.

 

Aanpassen criteria pakketautomaten

Op 30 augustus 2022 stelde het college criteria vast voor het plaatsen van pakketautomaten. De hierin bepaalde oppervlakte van 2 m² is niet toereikend voor het plaatsen van een rendabele pakketautomaat. Het college besluit deze oppervlakte te verruimen.

 

Beantwoording vragen Leefbaar Etten-Leur over een woningbouwproject Knarrenhof

De fractie van Leefbaar Etten-Leur stelde naar aanleiding van een artikel in BN De Stem twee vragen over een woningbouwproject Knarrenhof. Het college beantwoordt beide vragen.

 

Samenwerkingsovereenkomst verplaatsing Life & Garden

Het college besluit medewerking te verlenen aan een verkenning van de haalbaarheid van het verplaatsen van tuincentrum Life & Garden aan de Lage Vaartkant in combinatie met het realiseren van woningen in dat gebied.

 

Bestemmingsplanprocedure Deurnestraat 2-2A

In 2013 vond de laatste integrale herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ plaats. De locaties Deurnestraat 2 en 2A waren in dat plan opgenomen met twee woonbestemmingen. Ten aanzien van deze locaties is echter in 2015 de planregeling vernietigd door Raad van State met de opdracht de aanwezige agrarische activiteiten op Deurnestraat 2A te formaliseren ten behoeve van het agrarische bedrijf op de Molenaarsstraat 3. De situatie is complex, vooral ook kadastraal, waardoor het moeilijk was tot een passende oplossing te komen. Nu is in overleg met de verschillende betrokken partijen alsnog een planologische regeling bedacht die tegemoet komt aan de wensen van alle betrokken partijen en voldoet aan de eis van de Raad van State. Deze moet worden vastgelegd in een bestemmingsplanherziening voor Deurnestraat 2 en 2A.  De gemeenteraad is bevoegd gezag voor vaststelling van een bestemmingsplan. Het college besluit de raad te informeren over dit aanstaande herstel van het bestemmingsplan voor de locaties Deurnestraat 2 en 2A en bijkomende ruimtelijke procedure via een raadsinformatiebrief.

 

Vragenlijst/ tevredenheid afvalbeleid

Het college neemt kennis van de inhoud van de vragenlijst over de evaluatie van het afvalbeleid.

 

Drie lasten onder dwangsom door afwijking van het bestemmingsplan

Bij controles is vastgesteld dat in woningen in de Ridderstraat, Julianalaan en Noordwiek meerdere  individuele personen worden gehuisvest. Dit is in strijd met de gebruiksregels van het bestemmingsplan. Er kan een vergunning worden verleend voor huisvesting van maximaal vier individuele personen. Echter een aanvraag hiervoor is er niet. Om ervoor te zorgen dat de woningen wordt bewoond door één huishouden, wordt een last onder dwangsom opgelegd. De overtreders kunnen er ook voor kiezen om een aanvraag voor een vergunning in te dienen.

 

Kerkenvisie

Moons architecten stelde in opdracht van de gemeente Etten-Leur een toekomstvisie op voor de H. Lambertuskerk, de H. Petruskerk, de Catharinakerk of van Goghkerk, het Trouwkerkje, de Grote Kapel het Withof en de koninkrijkzaal. De visie geeft mogelijkheden voor de kerkgebouwen aan en is een middel om na te gaan denken en gesprekken te starten over de toekomst van de kerkgebouwen.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

Datum: 27 oktober
Tijd: 14.30 uur
Activiteit: veteranenbijeenkomst (besloten bijeenkomst)
Locatie: De Nobelaer
Collegelid: burgemeester Starmans – Gelijns

 

Datum: 28 oktober
Tijd: 13.00 uur
Activiteit: Operation Pheasant 1944 – 2023
Locatie: Brabantpark
Collegelid: burgemeester Starmans-Gelijns

 

Datum: 29 oktober
Tijd: 15.00 uur
Activiteit: prijsuitreiking bedrijvenloop Van Oers Marathon Brabant
Locatie: Markt, bij de Moeierboom
Collegelid: wethouder Schouw

 

Datum: 1 november
Tijd: 19.00 uur
Activiteit: KSE-lezing Wim Voermans
Locatie: KSE
Collegelid: wethouder De Weert