Bestuur Besluitenlijst van B&W van 29 februari 2024

Vaststellen definitief ontwerp Meerkoet en Wintertaling

De inspraakperiode op het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van Meerkoet en Wintertaling is afgelopen. Het ontwerp gaf inzicht in de herinrichting van het openbaar gebied. Alle direct aanwonenden, belanghebbenden en belangstellenden konden hun reacties kenbaar maken. In het eindverslag zijn alle reacties en vragen overgenomen en voorzien van gemeentelijke standpunten. Met het vaststellen van het eindverslag ronden we het informeren over het ontwerp af. Hierna werken we toe naar de uitvoering van het werk.

 

Uitkomsten WPG-audit domein 1 & 3

Jaarlijks wordt er een interne- of externe controle gedaan op het verwerken van (politie)gegevens door de medewerkers in Domein 1 en 3 (Boa’s openbare ruimte en leerplichtambtenaren). Door deze nota wordt het college geïnformeerd over de recent uitgevoerde externe audit inzake de WPG (Wet Politie Gegevens). Nadat het college kennis genomen heeft van de uitkomsten van de audit worden deze, zoals dit voor elke gemeente verplicht is, naar de Autoriteit Persoonsgegevens gestuurd.

 

Vrijgeven voorlopig ontwerp Het Sander

De bestrating en het groen (bomen) van Het Sander (tussen Haansberg en Aletta Jacobslaan) zijn toe aan onderhoud. De gemeente heeft een voorlopig ontwerp voor de bovengrondse inrichting gemaakt en zal dat aan de bewoners en belanghebbenden voorleggen.

 

Vaststellen definitief ontwerp “Verbeteren afwatering Markenland”

De inspraakperiode op het voorlopig ontwerp over het verbeteren van de afwatering Markenland is afgelopen. Het ontwerp gaf inzicht in de herinrichting van het openbaar gebied. Alle direct aanwonenden, belanghebbenden en belangstellenden konden hun reacties kenbaar maken. In het eindverslag zijn alle reacties en vragen overgenomen en voorzien van gemeentelijke standpunten. Met het vaststellen van het eindverslag ronden we het informeren over het ontwerp af. Hierna werken we toe naar de uitvoering van het werk.

 

Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder Midden Donk 2

Het college stelde op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden voor wegverkeerslawaai vast, voor het toevoegen van een woonbestemming aan de Vlaamse schuur op het perceel Midden Donk 2. Het ontwerpbesluit voor het vaststellen van deze hogere waarden heeft ter inzage gelegen met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.  Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

 

Afwijkingsbesluit aanleg ontsluitingsweg en rotonde Hoevenseweg-Kattestraat

De verkeersontsluiting voor de 100 flexwoningen moet gebeuren via de nieuwe ontsluitingsweg.  Deze weg sluit aan op de nieuwe rotonde Hoevenseweg-Kattestraat. Het college besluit dit werk meervoudig onderhands aan te besteden.

 

Verplaatsen, vernieuwen, updaten en upgraden parkeerapparatuur Banakker naar parkeergarage Centrum

Alle parkeerapparatuur, in de parkeergarage en op het Banakkerterrein zoals in/uit-rijterminals, slagboominstallaties en betaalautomaten, vormen samen één groot parkeermanagementsysteem. Dit systeem is in 2013 in de garage geïnstalleerd en inmiddels verouderd en aan vervanging toe. Door hierin aanpassingen te doen biedt het systeem straks mogelijkheden en functionaliteiten die beter aansluiten bij de hedendaagse eisen en wensen.

Beantwoording raadsvragen VVD pakketkast

De raadsfractie VVD Etten-Leur heeft vragen gesteld over een pakketkast aan de Leurse Dijk. In deze brief worden de vragen beantwoord.

 

Vervolg aanbesteding deeltaxivervoer

In 2023 gaven wij opdracht tot het opnieuw Europees aanbesteden van het Wmo deeltaxivervoer vanaf 2024. De bestaande vervoerder maakte bezwaar tegen de voorlopige gunning aan Willemsen-de Koning Groep BV. Zowel Willemsen-de Koning als de samenwerkende gemeenten stelden hoger beroep in tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter. We verwachten de uitspraak hiervan eind april/begin mei. In afwachting van deze uitspraak bereiden we uit voorzorg een nieuwe Europese aanbesteding voor.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 5 maart 2024
Tijd: 15.00 uur
Activiteit: Onthulling herdenkingszuil Zusters Franciscanessen
Locatie: Het Withof
Collegelid: Burgemeester Starmans