Besluitenlijst van B&W 29 juni 2023

Communicatieplan ‘zichtbaarheid wijkmanagers’

De gemeente zoekt steeds vaker de samenwerking op met onze inwoners en andere (maatschappelijke) partijen bij het maken en uitvoeren van beleid. Het wijkgericht werken is een manier van werken, waarbij we de verbinding leggen tussen de ambtelijke organisatie en de samenleving, de wijk. De wijkmanagers hebben hierin een sleutelpositie. Het communicatieplan is bedoeld om zowel bij inwoners, bestuur als de gemeentelijke organisatie bekend te maken wie de wijkmanagers zijn en wat hun rol en positie is.

Herontwikkeling Edward Poppelaan 14

Er is een verzoek ingediend voor medewerking aan de bouw van 11 patiowoningen en 12 appartementen met bergingen, parkeerplaatsen en een ontsluitingsweg op het perceel Edward Poppelaan 14. De gemeenteraad heeft eind 2022 ingestemd met de startnotitie. De initiatiefnemer heeft begin dit jaar een omgevingsdialoog gehouden. Het college legt nu de ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling voor aan de gemeenteraad. Later dit jaar volgt nog een raadsvoorstel voor de afgifte van een conceptverklaring van geen bedenkingen.

3e wijziging Legesverordening 2022

Op donderdag 11 mei 2023 heeft de publicatie van de Wet Digitale Overheid plaatsgevonden. Het rijbewijs is geschikt gemaakt als authenticatiemiddel om online bij overheidsorganisaties en diensten met een publieke taak in te loggen. Als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet op 1 juli 2023 wordt de afdracht van gemeenten aan het RDW voor rijbewijzen met € 3,50 verhoogd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat besloot, dat gemeenten de kosten van een rijbewijs per 1 juli 2023 met € 3,50 mogen verhogen. Per 1 juli 2023 wordt het maximumtarief voor een rijbewijs € 48,15.

Aanpassen tarieven jeugdzorg 2023

Jeugdhulpaanbieders ondervinden hoge kosten door de inflatie en cao-stijgingen. Dit na een periode van inkomstenverlies door het wegvallen van zorg als gevolg van de Covid-maatregelen. Hierdoor wordt het herstel van de financiële situatie bemoeilijkt. De tarieven zijn (opnieuw) vastgesteld in augustus/ september 2022. De extra toename van de kosten voor vastgoed (huur en energie) en overige kosten (prijsinflatie) vanaf het najaar van 2022 zijn hier niet in meegenomen. De jeugdwet verplicht gemeenten tot het hanteren van reële tarieven. Ook de tarieven jeugdzorg worden aangepast in verband met prijsontwikkelingen van de afgelopen periode. Met dit besluit wordt hieraan voldaan. Daarnaast is besloten om voor alle zorgcombinaties het Null-arrangement beschikbaar te maken. Het wordt ingezet in situaties wanneer inhoudelijk omstandigheden het niet mogelijk maken om tot een snel besluit te komen voor passende zorg bij een hoog complexe situatie. Terwijl dit van de zorgcombinatie al wel een flinke investering vraagt in analyse en onderzoek.

Dienstverleningsovereenkomst en werkprogramma 2023 Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein Hart van West-Brabant en de deelnemende gemeenten leggen werkafspraken vast in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze werkafspraken hebben betrekking op de voorwaarden waaronder het Werkplein de opgedragen taken uitvoert. Daarnaast maken partijen jaarlijks afspraken over de doorontwikkeling van de dienstverlening door het Werkplein die in een werkprogramma worden opgenomen. Het college besluit in te stemmen met de DVO 2023-2026 en het werkprogramma 2023.

Afdoening toezegging beheer- en investeringsplannen

Op 22 mei 2023 deed het college een toezegging aan de raad over beheer- en investeringsplannen. Met deze afdoening informeert het college de raad over de afhandeling van de toezegging.

Collegevoorstel principeverzoek Bankenstraat

Aan de Bankenstraat is een glastuinbouwbedrijf aanwezig. Voor de ontwikkeling van dit bedrijf is in 2017 een wijzigingsplan vastgesteld. Tijdens de bouw zijn enkele plannen van de eigenaar gewijzigd, waardoor aanpassing van de huidige planologische regeling gewenst is. Het college heeft besloten dat in principe medewerking verleend kan worden aan het principeverzoek voor vormverandering van het bestaande bouwvlak en aanpassing van de watervoorzieningen. Ook moet de vastgelegde landschappelijke inpassing voor deze locatie door deze wijzigingen aangepast worden. Voor deze aanpassingen zal een wijzigingsprocedure doorlopen moeten worden.

Brief meicirculaire 2023

Het college informeert de raad met een brief over de meicirculaire 2023.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.