Bestuur Besluitenlijst van B&W van 30 november 2023

Straatnaamgeving Veldbloemenhof

Op de locatie zuidwesthoek Hoevenseweg-Bankenstraat worden 100 tijdelijke woningen gebouwd. Burgemeester en wethouders nemen een voorstel over voor de straatnaam voor de nieuwe openbare en semi openbare ruimten op het terrein. Een definitief besluit volgt na de periode om zienswijzen kenbaar te maken.

 

Tweede wijziging beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden artikel 4 bijlage II Bor

Het college besluit om het aantal te huisvesten arbeidsmigranten voor bedrijfswoningen, gelegen op het bedrijventerrein, te verhogen van 4 naar 6 personen. Voor reguliere woningen blijft het aantal van 4 personen gelden.

 

Beoordeling mer aanmeldnotitie DC LIDL Zwarthoofd 5

Het college besluit dat voor het bestemmingsplan ‘Zwarthoofd 5, uitbreiding DC Lidl’ geen milieueffectrapport nodig is.

 

Aangepast uitvoeringsbesluit inclusief bijbehorende acceptatie reglementen 2024

Het college stelt het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2024 vast met bijbehorende acceptatiereglementen.

 

Startnotitie routeplanner participatie verkeerskundig en infrastructureel op orde rondom Haansberg

Haansberg is een ontwikkelingsgebied met ruimte voor circa 1400 woningen. De eerste reguliere woningen worden gebouwd in 2025-2026. Voordat de eerste bewoners komen is het noodzakelijk verkeerskundig en infrastructureel de zaken rondom Haansberg op orde te hebben. Verkeerskundig betekent het dat wegen rondom Haansberg het extra verkeer op een goede en veilige manier aan kunnen. Infrastructureel dat zowel de (bouw)wegen bovengronds als de kabels en leidingen ondergronds er komen. Deze startnotitie gaat over aanpassingen die nodig zijn in de aangrenzende straten rondom Haansberg en over de maatregelen voor het oplossen van bestaande verkeersknelpunten in de route Aletta Jacobslaan – Statenlaan- Concordialaan-Hoevenseweg. Het plan van aanpak beschrijft hoe de dialoog en besluitvormingsproces zijn vormgeven over meerdere ontwerp- en uitvoeringsprojecten.

 

Regionale woonzorganalyse/afsprakenkader

Samen met de gemeenten van de Baronie heeft Etten-Leur een woonzorganalyse uit laten voeren. De resultaten hiervan zijn nu bekend. Zowel per gemeente als ook met een heldere duiding van opgaven waar de regio samen met corporaties en partners zorg en welzijn mee aan de slag moet. Voor uitwerking van de gemeenschappelijke opgaven stellen gemeenten in 2024 een afsprakenkader op. Het college van Etten-Leur stemt hiermee in en stelt hiervoor capaciteit en middelen beschikbaar. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd. Voor alle gemeenteraden is er in december een toelichting op de resultaten van de analyse en het beoogde afsprakenkader.

 

Overhevelen budget verduurzaming woningen

De gemeenteraad van Etten-Leur stelde in 2023 een extra budget van € 250.000 beschikbaar om het verduurzamen van 3000 woningen te versnellen. Het onderzoek hoe dit geld zo effectief mogelijk in te zetten vraagt meer tijd. Het loopt daardoor door in 2024. Hierdoor is het budget in 2023 nog niet besteed. Het budget wordt hierom overgeheveld naar 2024.

 

Subsidie zorgoppas

Met de inzet van zorgoppas worden geschikte en betaalbare oppassers voor ouders van zorgbehoevende kinderen geregeld. Deze voorziening is bedoeld voor ouders die niet kunnen terugvallen op hun netwerk omdat hun kinderen speciale zorg nodig hebben. Dit blijft voor de ouders betaalbaar door de eigen bijdrage te combineren met een bijdrage van de gemeente.

 

Raadsbrief voortgang districtelijke aanpak Baronie asiel en opvang

In de Baronie wordt samengewerkt aan opvang van vluchtelingen, huisvesting van statushouders en asielopvang. Hiervoor is gezamenlijk een plan gemaakt. De raadsbrief schetst de voortgang.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

 

Datum: 7 december
Tijd: 18:30
Activiteit: ET-Talks tijdens beroepenevent
Locatie: Munnikenheide College
Collegelid: wethouder Verwijmeren

 

Datum: 8 december
Tijd: nog niet bekend
Activiteit: kerstcircus, fotomoment en officiële overhandiging 300 toegangskaarten voor minima
Locatie: nog niet bekend.
Collegelid: wethouder Verwijmeren