Bestuur Besluitenlijst van B&W van 7 december 2023

CO2 voetafdruk gemeentelijke organisatie

Voor het jaar 2022 is de CO2-voetafdruk van het stadskantoor in beeld gebracht. In vergelijking met 2017 (laatste meting voor coronaperiode) is gekeken welke veranderingen hebben plaatsgevonden, onder andere op gebied van duurzaamheid en energie.

 

Vrijgeven overeenkomsten ruimtelijke plannen

Ter voorbereiding van ruimtelijke procedures wordt een overeenkomst gesloten met initiatiefnemers waarin afspraken staan over onder andere het kostenverhaal, de verplicht te slopen opstallen en de verplichte landschappelijke inpassing. Na ondertekening kunnen de ruimtelijke procedures verder worden voorbereid. Het betreft voorbereiding van ruimtelijke procedures aan de Midden Donk 2, Windgat 35 en Hilsebaan 319.

 

Aanvraag eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK Bieb)

Het college besloot om een aanvraag bij de regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-204 in te dienen. De aanvraag betreft verruiming van de formatie voor de bibliotheek met 10 uur per week en deze in te zetten in een extra uitleenfunctie en Vraagpunt in het Turfschip.

 

Wethouder IZA

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) bestaat uit afspraken om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ook gemeenten hebben een rol in dit akkoord, onder andere via de SPUK-IZA. Samen met de andere gemeenten in West-Brabant, de zorgverzekeraar en zorg- en welzijnspartners wordt een regioplan opgesteld. Hieraan wordt de komende jaren (2023-2026) uitvoering gegeven. Hoewel het IZA over gezondheid en zorg gaat, raakt het verschillende beleidsterreinen. Om goed te kunnen samenwerken in de regio is afgesproken dat iedere gemeente de portefeuillehouder volksgezondheid aanstelt als wethouder IZA. In Etten-Leur is dit wethouder Verwijmeren.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.