Bestuur Besluitenlijst van B&W van 8 februari 2024

Omgevingsvergunning rotonde Kattestraat-Hoevenseweg inclusief bomenkap en ontsluitingsweg Veldbloemenhof

De gemeenteraad heeft, vanwege het grote tekort aan sociale huurwoningen, op 6 februari het besluit genomen om op de locatie Hoevenseweg-Bankenstraat versneld en op basis van maximaal 15 jaar 100 sociale huurwoningen te realiseren. Als voorwaarde heeft de gemeenteraad aan het college meegegeven dat de verkeerskundige situatie als eerste op orde wordt gebracht. Om deze tijdelijke woonlocatie Veldbloemenhof te ontsluiten wordt een eerste deel van de nieuwe ontsluitingsweg voor de gebiedsontwikkeling Haansberg en de rotonde Hoevenseweg-Kattestraat geprioriteerd aangelegd. Hiervoor is een planologische procedure (afwijking bestemmingsplan) nodig. Het college neemt hiervoor de benodigde besluiten.

 

Maatregelen verkeersknelpunt Etten-Leur Noord / Lichttorenhoofd

In het Lichttorenhoofd kan het ’s avonds druk zijn met verkeer. Hierdoor kunnen de bewoners van deze straat hun woning niet verlaten. Ook kunnen er geen hulpdiensten doorheen. We onderzochten verschillende manieren om ervoor te zorgen dat het verkeer sneller naar de Lage Vaartkant kan rijden vanuit het Lichttorenhoofd. Er zijn helaas geen goede oplossingen te vinden. De verkeerslichten kunnen we niet anders instellen. Andere oplossingen vragen hoge kosten voor een korte periode en lossen het probleem niet helemaal op. De enige oplossing is om het verkeer om te leiden naar een tunnel en een randweg aan de oostkant van Etten-Leur. We kiezen er daarom voor om verder te gaan met de onderzoeken naar de aanleg van een tunnel en randweg en nu geen tijdelijke maatregelen te nemen. We leggen de gemeenteraad hiervoor nog een voorstel voor.

 

Startnotitie spooronderdoorgang en randweg oost

We vragen de gemeenteraad in een ander voorstel om een besluit te nemen om door te gaan met de aanleg van de spooronderdoorgang en de randweg en hiervoor ook een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Als zij hiermee akkoord gaan dan begint op dat moment ook de participatie voor de spooronderdoorgang en randweg. Hiervoor leggen we een startnotitie voor de communicatie en participatie voor het project voor aan de gemeenteraad.

 

Aanvraag voorbereidingskrediet aanleg spooronderdoorgang en randweg oost Etten-Leur

In de Omgevingsvisie stelden we vast dat we een spooronderdoorgang en een randweg aan de oostkant van Etten-Leur wilden aanleggen. Afgelopen jaar onderzochten we of dit mogelijk is. Ook keken we naar de kosten hiervan. Deze onderzoeken leggen we nu voor aan de gemeenteraad. We vragen hen om hierover een besluit te nemen om door te gaan met de aanleg van de spooronderdoorgang en de randweg en hiervoor ook een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

 

Samenwerkingsovereenkomst Bijenlandschap West – Brabant 2024-2025

Sinds 2017 werken wij binnen het Bijenlandschap West-Brabant samen aan een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers in West-Brabant. Met de partners is eind 2023 de samenwerking geëvalueerd en gesproken over de toekomst van het bijenlandschap. Geconcludeerd is dat het voortzetten van ons netwerk noodzakelijk en wenselijk is. Het college heeft daarom besloten om de samenwerking met het Bijenlandschap West Brabant voort te zetten voor de verbetering van het landschap voor de bij en andere bestuivers en de biodiversiteit in het algemeen.

 

Uitvoeringsplan sportvisie sportclubs

Afgelopen jaar hebben de sportclubs in samenspraak met de gemeente de sportvisie Etten-Leur geschreven. Om de doelstellingen uit de sportvisie te behalen is het uitvoeringsplan 2024 geschreven. In het uitvoeringsplan leest u welke prioriteiten in 2024 gesteld zijn door de sportclubs, welke acties we daaraan verbinden en wie daarvoor aan de lat staan.

 

Overeenkomst plantsoenonderhoud WVS groep 2024

Een gedeelte van het openbaar groen in Etten-Leur wordt onderhouden door de WVS. Dit onderhoud is niet alleen van belang voor het beheer van de openbare ruimte, maar heeft ook een sociaal en maatschappelijk belang voor de personen die werken voor de WVS. Het college heeft besloten de WVS opdracht te geven voor het jaarlijks groenonderhoud.

 

Extra budget woonrijp maken Van ’t Hoffstraat

De bouwwerkzaamheden aan de Van ’t Hoffstraat zijn klaar. Daarom willen we de straat definitief inrichten. In november 2023 vond de aanbesteding plaats van het werk om de Van ’t Hoffstraat woonrijp te maken. We leggen dan alle permanente bestrating aan. De aanneemsom viel hoger uit dan verwacht. Daarom is het beschikbare budget ontoereikend en is extra budget gevraagd om de opdracht te kunnen verlenen.

 

Vaststellen mobiliteitsvisie ‘Samen onderweg naar 2040’

We stemden in met de mobiliteitsvisie ‘Samen onderweg naar 2040’ en leggen deze voor aan de gemeenteraad om vast te stellen. Deze visie kwam tot stand door met veel mensen uit Etten-Leur te spreken of hen een vragenlijst in te laten vullen. Daarnaast betrokken we ook de omgevingsvisie, het college- en raadsprogramma en andere beleidsdocumenten bij het opstellen van de visie. In de visie leggen we uit waarom we deze ambities hebben voor mobiliteit in Etten-Leur. Straks in het mobiliteitsplan werken we uit hoe we dat gaan doen.

 

Strategische Agenda en Actieprogramma RWB 2024-2028 (zienswijze)

In de regio West-Brabant werken we met 15 andere gemeenten samen om het economische vestigingsklimaat in de regio te versterken. Voor de periode 2024-2028 is hiervoor een nieuwe strategische agenda opgesteld.

 

Aanvraag Suppletieregeling bommenregeling t.b.v. Waterschap Brabantse Delta

Het waterschap Brabanste Delta heeft in Etten-Leur projectlocaties onderzocht in het deelgebied Kelsdonk midden en Zwartenbergse Polder. Zij hebben een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd als voorbereiding op de aanleg van ‘de natte natuurparel’. Hierbij is gebleken dat delen verdacht waren als het gaat om oorlogsresten, en er aanvullend onderzoek nodig was om mogelijk ontplofbare oorlogsresten te detecteren en te benaderen. Dit is inmiddels uitgevoerd zodat de inrichtingswerken veilig uitgevoerd kunnen worden. Het college stelt nu aan de raad voor om een aanvraag in te dienen voor suppletie uit de Bommenregeling van het gemeentefonds, bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties voor het waterschap Brabantse Delta.

 

Raadstoezegging flexibele incassodata

De gemeenteraad heeft aan het college gevraagd om actief te communiceren over de mogelijkheid van inwoners om de datum waarop de automatische incasso bij de woningcorporatie en zorgverzekeraar plaatsvindt, te wijzigen. De achterliggende reden is dat de uitbetaling van de bijstandsuitkering op de 10e van de maand, voor onze inwoners mogelijk tot betalingsproblemen kan leiden wanneer vaste lasten zoals huur en zorgpremie (kort) voor de 10e van de maand worden geïncasseerd. Het college informeert de gemeenteraad over de uitkomst van het contact hierover met woningcorporatie Alwel en zorgverzekeraar CZ.

 

Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Etten-Leur

Inwoners uit gemeente Etten-Leur konden energietoeslag aanvragen voor hun hoge energielasten in 2022 en 2023. De mogelijkheid tot het verstrekken van de energietoeslag werd verankerd in de Participatiewet. Aanvullend daarop is op 6 oktober 2023 de Wet Energietoeslag 2023 door het Rijk gepubliceerd. Op grond hiervan kunnen gemeenten tot en met uiterlijk 31 augustus 2024 de energietoeslag 2023 verstrekken. Om die reden besloot het college om de uiterste aanvraagdatum voor het aanvragen van de energietoeslag te verplaatsen van 31 december 2023 naar 31 maart 2024.

 

Verlenging deelname aan regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028 (CMK traject 4)

Het college van B&W stemt in met het ondertekenen van de intentieverklaring van Kunstloc waarbij in de intentie wordt uitgesproken voor de deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK traject 4) voor de periode januari 2025 tot en met december 2028

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.