BestuurBesluitenlijst van B&W van 9 november 2023

Kort geding aanbesteding deeltaxivervoer West-Brabant

De 16 West-Brabantse gemeenten organiseren deeltaxivervoer al meer dan 20 jaar gezamenlijk op regionale schaal. Ook de provincie Noord-Brabant participeert hierin omdat het deeltaxivervoer ook een functie heeft in de aanvulling op busvervoer. De huidige vervoersovereenkomst loopt af op 31 december 2023. De 16 gemeenten en de provincie gaven Regio West-Brabant opdracht de overeenkomst opnieuw aan te besteden. Door de financiële omvang van het vervoerscontract is het nodig de Europese aanbestedingsprocedure te volgen. In september 2023 is de opdracht voorlopig gegund. De zittende vervoerder tekende hiertegen begin oktober bezwaar aan.

Raadsinformatiebrief GALA-IZA

Landelijk zijn het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten. Hier volgen opgaven uit voor gemeenten. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak Samen Gezond Leven Etten-Leur 2024-2026. Daarnaast werken we aan regioplannen IZA. De gemeenteraad wordt hier met een raadsinformatiebrief over geïnformeerd.

Tweede raadsinformatiebrief Molenas

Het CDA stelde, mede namens de fracties van PvdA/GroenLinks, Ons Etten-Leur en VVD, vragen. De vragen gaan over de verkeerssituatie op de Molenas. Het college geeft met de raadsinformatiebrief antwoord op de gestelde raadsvragen.

 

Afwijkingsbesluit inhuur controller

Het college besluit om de tijdelijke inhuur van een controller, door middel van een enkelvoudig onderhandse aanbesteding, plaats te laten vinden, in plaats van het openstellen van de tijdelijke vacature via Flex West-Brabant.

 

Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder Schoenmakershoek-Noordoost

Het college stelt op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden voor wegverkeerslawaai vast, voor de nieuwbouw van woningen langs de Donkerstraat en Tuindersweg. De betreffende woningen zijn opgenomen in het bestemmingsplan ‘Schoenmakershoek-Noordoost’. Het ontwerpbesluit voor het vaststellen van deze hogere waarden lag ter inzage met de mogelijkheid om daarover zienswijzen in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

 

Vaststellen kaders herontwikkeling Stationsplein 3

De kaders voor de herontwikkeling Stationsplein 3 worden aan de raad aangeboden ter vaststelling. Bij het opstellen van de kaders zijn de bewoners en belanghebbenden betrokken. Hiervoor is de startnotitie routekaart participatie gevolgd. De kaders vormen de basis voor de verdere uitwerking van het herontwikkelingsplan.

 

Verplaatsing speeltoestel boomhut binnen Schoenmakerspark

Omwonenden Schoenmakerspark ervaren overlast van hangjongeren sinds de plaatsing van het speeltoestel boomhut in juni 2022. Overdag wordt het veel gebruikt door jongere kinderen tot 11 jaar. Het speeltoestel wordt in overleg met omwonenden en de wijkvereniging verplaatst binnen het park naar een plek minder dicht op woningen. Uitvoering is in het eerste kwartaal van 2024.

 

Wijzigingen Hemelwaterverordening

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Daarom moet de Hemelwaterverordening worden gewijzigd. Verwijzingen en artikelen worden aangepast zodat ze voldoen aan en aansluiten bij de Omgevingswet. De afspraken over normen blijven gelijk.

 

Vaststellen bestemmingsplan ‘Schoenmakershoek-Noordoost’ en welstandscriteria

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Schoenmakershoek-Noordoost’ en de welstandscriteria vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpwelstandscriteria lagen ter inzage. Hierop zijn respectievelijk drie en geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd en de welstandscriteria ongewijzigd vast te stellen.

 

Beslissing op aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling aanleg rotonde en ontsluiting t.b.v. tijdelijke woningen Haansberg

Het college besluit dat voor de realisatie van de rotonde Hoevenseweg/Kattestraat en de ontsluiting ten behoeve van de tijdelijke woningen Haansberg geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt.

 

Samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park

Sinds 2019 is Etten-Leur partner van het Van Gogh Nationaal Park. De inmiddels 70 partners werken aan de uitvoering van het Masterplan. Dankzij Van Gogh NP zijn projecten gestart en focusprogramma’s vastgesteld. Het Van Gogh NP is een naam die zowel nationaal als internationaal aandacht kan genereren voor Etten-Leur, als Van Gogh-gemeente, en voor onze regio. Met de samenwerkingsovereenkomst 2024-2028 blijft Etten-Leur de komende jaren partner.

 

Tarief PGB bemiddeling Wmo huishoudelijke ondersteuning

Gemeenten hebben de plicht om inwoners die zelf (en/of met behulp van het sociaal netwerk) niet in staat zijn om een schoon en leefbaar huishouden te voeren, te compenseren met een (maatwerk)voorziening. Hiervoor kan een persoonsgebonden budget (PGB) worden verstrekt. Als gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep wordt per 1 januari 2024 het uurtarief voor PGB bemiddeling Wmo huishoudelijke ondersteuning verhoogd, zowel voor nieuw af te geven als lopende indicaties.

 

Energiecompensatie Drukkerijmuseum

Stichting Nederlands Drukkerijmuseum heeft over de jaren 2022 en 2023 te maken gehad met hogere energielasten vanwege de energiecrisis. Op grond van de noodmaatregel Energielasten hebben zij recht op energiecompensatie. In een brief staat uitleg hoe het toegekende bedrag is bepaald.

 

Woningbouw, bergingen, parkeergelegenheid en ontsluitingsweg Edward Poppelaan 14

De bouw van elf patiowoningen en twaalf appartementen op het perceel Edward Poppelaan 14 is in strijd met het geldend bestemmingsplan ‘Spoorzone Noord’. Voor de verlening van medewerking is een omgevingsvergunning nodig waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Voor het starten van de procedure om deze vergunning te kunnen verlenen, is een ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Er zijn geen aspecten die zich verzetten tegen deze ontwikkeling. Daarom wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

 

Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Vanaf 1 januari 2024 moet er een meldpunt voor klachten ingericht zijn bij iedere gemeente.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

 

Datum: 11 november
Tijd: 10.00 uur
Activiteit: bezoek H3works in het kader van Dag van de mantelzorg
Locatie: Mon Plaisir 19
Collegelid: Wethouder Verwijmeren

 

Datum: 11 november
Tijd: 13.45 uur
Activiteit: bekendmaking activiteiten Carnaval 2024 en 38e MAMI spektakel
Locatie: Marktzicht
Collegelid: Burgemeester Starmans-Gelijns + Jeugdburgemeester

 

Datum: 14 november
Tijd: 16.00 uur
Activiteit: opening bijeenkomst Oderkerkpark
Locatie: vergadercentrum, Oude Raadhuis
Collegelid: Wethouder Schouw

 

Datum: 14 november
Tijd: 16.00 uur
Activiteit: bezoek aan “Het meedoenfestival” van het Werkplein
Locatie: De Nobelaer
Collegelid: Wethouder Verwijmeren

 

Datum: 17 november
Tijd: ochtend
Activiteit: Dag van de Ondernemer
Locatie: op bezoek bij diverse ondernemers
Collegelid: Wethouder de Weert

 

Datum: 18 november
Tijd: 14.00 uur
Activiteit: Opening kunstexpositie de Vernissage
Locatie: De Nobelaer
Collegelid: Wethouder Schouw

 

Datum: 19 november
Tijd: 13.00 uur
Activiteit: intocht Sinterklaas
Locatie: Havenhoofd bij de haven op de Leur
Collegelid: Burgemeester Starmans-Gelijns + Jeugdburgemeester