Officiële publicatiesKennisgevingen Tweede Kamerverkiezing

De burgemeester van Etten-Leur maakt bekend dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te houden in november 2023, het
volgende van toepassing is:

Aanvragen van een vervangende stempas

Om overal binnen de gemeente Etten-Leur te kunnen stemmen heeft u een stempas
ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de
stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de
stempas niet vergeet mee te nemen.
Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u op twee manieren een vervangende
stempas aanvragen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Middels een schriftelijk verzoek kunt u een vervangende stempas aanvragen.
2. De gemeente waar de kiezer op de dag van de kandidaatstelling (9 oktober 2023)
als kiezer is geregistreerd moet het verzoekschrift uiterlijk op vrijdag
17 november 2023, 17:00 uur hebben ontvangen.
B. MONDELING VERZOEK
In plaats van een schriftelijk verzoek te doen, kunt u bij het team Publiekszaken in
persoon mondeling een vervangende stempas aanvragen. Dit kan geschieden tot
uiterlijk dinsdag 21 november 2023, 12:00 uur.
Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen;
dat kan alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee
(bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen
aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Dat betekent dat de
verloopdatum 23 november 2018 of later moet zijn.
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling Burgerzaken,team Publiekszaken
van de gemeente, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur.

Etten-Leur
9 oktober 2023
De burgemeester voornoemd,
Mw. drs. M.C. Starmans-Gelijns

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Etten-Leur maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing
van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is
bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het stadskantoor van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren
voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. De gemeente waar de kiezer op de dag van de kandidaatstelling (9 oktober 2023)
als kiezer is geregistreerd moet het verzoekschrift uiterlijk op vrijdag
17 november 2023,17:00 uur hebben ontvangen.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag
van de kandidaatstelling (9 oktober 2023) als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij
dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de
stemming deel te nemen.
B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van
zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer
machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te
dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de
kandidaatstelling (9 oktober 2023) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als
de kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen
stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het
uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden
ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling Samenleving, team Publiekszaken
van de gemeente.

Etten-Leur
9 oktober 2023
De burgemeester voornoemd,
Mw. drs. M.C. Starmans-Gelijns

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

De burgemeester van Etten-Leur maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing
van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Op het stadskantoor van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren
voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de
stemming te mogen deelnemen.
2. De gemeente waar de kiezer op de dag van de kandidaatstelling (9 oktober 2023)
als kiezer is geregistreerd moet het verzoekschrift uiterlijk op vrijdag 17
november 2023,17:00 uur hebben ontvangen.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij
volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die
daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELING VERZOEK
5. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk
verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen op het
stadskantoor van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling
(9 oktober 2023) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een
kiezerspas. Dit kan geschieden tot uiterlijk 21 november 2023 om 12:00 uur.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn
kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland. Nadere informatie wordt
verstrekt door de afdeling Samenleving, team Publiekszaken van de gemeente.

Etten-Leur
9 oktober 2023
De burgemeester voornoemd,
Mw. drs. M.C. Starmans-Gelijns

Zitting gemeentelijk stembureau

De burgemeester van Etten-Leur maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in november 2023 het gemeentelijk stembureau op 23 november 2023 om 09:00 uur een zitting zal houden te
Markt 1, Etten-Leur.
In deze zitting zal de uitkomst van de stemming vastgesteld worden. De zitting is voor de kiezers toegankelijk.

Etten-Leur
13 oktober 2023
De burgemeester voornoemd,
Mw. drs. M.C. Starmans-Gelijns

Kennisgevingen verkiezingen Tweede Kamer