Openbare besluitenlijst van B&W van 14 september 2023

Eindrapport Commissie Ombudsman inzake klachten omwonenden Bankenstraat – Hoevenseweg

Het college ontving van de Commissie Ombudsman het eindrapport over klachten van omwonenden van de Bankenstraat – Hoevenseweg over het handelen van de gemeente Etten-Leur. De commissie vraagt een reactie op de aanbevelingen uit het rapport. Het college reageert hierop met een brief.

 

Benoeming stembureauleden en leden van het gemeentelijk stembureau (GSB) en aanwijzen stembureaus Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op 22 november 2023 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Hiervoor moeten er stembureaus worden aangewezen. Verder moeten er (stembureau)leden worden benoemd voor de bezetting van stembureaus en het gemeentelijk stembureau.

 

Toezegging gemeenteraad gesprek met buurgemeenten over noordelijke randweg

De wethouder zegde toe om met de gemeenten Halderberge, Breda en Moerdijk in gesprek te gaan over een noordelijke randweg. Dit gebeurde met een brief aan de gemeenteraad.

 

Toezegging gemeenteraad doorgaand vracht- en landbouwverkeer

De wethouder zegde toe om consequenties en mogelijkheden in beeld te brengen om doorgaand vrachtverkeer en landbouwverkeer door de gemeente te weren. Dit gebeurde met een brief aan de gemeenteraad.

 

Principeverzoek uitbreiding glastuinbouwbedrijf Teerlingstraat

Eigenaar glastuinbouwbedrijf aan de Teerlingstraat diende een verzoek in voor uitbreiding van een bestaande kas en verplaatsing van de centrale activiteiten voor verpakken en distribueren van producten van de Liesbosweg naar de locatie aan de Teerlingstraat. Het college verleent in principe medewerking aan uitbreiding van het bestaande glastuinbouwbedrijf op de locatie van Teerlingstraat 13 tot ongeveer 12 hectare bouwvlak. Ook stemt het college in principe in met verplaatsing van activiteiten voor inpakken en distributie van zacht fruit van de eigen bedrijven van initiatiefnemer op voorwaarde van een goede nieuwe ontsluiting voor vrachtverkeer via andere dan de huidige wegen. Daarnaast moet planologisch zijn gezekerd dat de huidige loods aan de Liesbosweg 221 niet gaat worden gebruikt. Realisatie van de nieuwe verkeersontsluiting voor vrachtverkeer moet op kosten van initiatiefnemer en voorzien van een verkeerskundig veilige aansluiting op de Liesbosweg en kruising met de snelfietsroute langs die weg. Tenslotte dient initiatiefnemer te zorgen voor een goede landschappelijke inpassing op bedrijfsniveau als onderdeel van de verplichte kwaliteitsverbetering.

 

Begrotingswijziging en bestuursrapportage ICT West-Brabant West en Belastingsamenwerking West-Brabant

Het college neemt kennis van de eerste bestuursrapportage 2023, eerste begrotingswijziging 2023 van de GR Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) en de eerste begrotingswijziging van de GR ICT West-Brabant West (ICT WBW). Het college besluit geen zienswijze in te dienen voor beide wijzigingen.

 

Voorstel tot wijziging herziene begroting 2023

Het bestuur van WVS besloot de begroting 2023 te wijzigen omdat het investeringsbudget moet worden verhoogd. De investeringslasten vallen naar verwachting hoger uit, onder andere als gevolg van toegenomen kosten van productiemiddelen en het naar voren halen van enkele geplande investeringen. De verhoging heeft geen gevolgen voor de bijdrage van de gemeente aan WVS. Het college besluit daarom het voorstel tot wijziging van de begroting ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid college

Datum: 14 september
Tijd: 16:30
Activiteit: overhandigen taart aan winnaar woordzoeker
Locatie: Hoveniersstraat 10
Collegelid: wethouder De Weert

Datum: 16 september
Tijd: 16:00
Activiteit: rondje over de Kermis Leur
Locatie: kermisterrein
Collegelid: wethouder De Weert

 

Datum: 19 september
Tijd: 13.30 uur
Activiteit: feestelijk moment 20.000ste woning Alwel
Locatie: Van ’t Hoffstraat 12B
Collegelid: wethouder Schouw

 

Datum: 21 september
Tijd: 19.00 uur
Activiteit: walk of peace / dag van de vrede
Locatie: Schonckzaal – Oderkerkpark
Collegelid: burgemeester Verheijen samen met jeugdburgemeester Alain Koroma

 

Datum: 23 september
Tijd: 10.00 uur
Activiteit: Burendag: Brabantse koffietafel
Locatie: winkelcentrum ter hoogte van de C&A
Collegelid: wethouder De Weert

 

Datum: 23 september
Tijd: 11.00 uur
Activiteit: ondertekening convenant verlenging zelfredzaamheid Haansberg
Collegelid: wethouder Verwijmeren