Openbare besluitenlijst van B&W van 21 september 2023

Reactie brief VVD over cameratoezicht

Deze brief geeft een reactie op vragen van de VVD-fractie heeft over de stand van zaken voor het van plaatsen van een camera op de Markt.

Raadsinformatiebrief Molenas

Twee bewoners van de Molenas benaderden raadsfracties. Aansluitend zijn enkele vragen gesteld aan de wethouder. Met de raadsinformatiebrief geeft het college de raad inzicht in het proces en de situatie.

Afwijkingsbesluit aanbesteding woonrijp maken De Streek fase 4

Het openbaar gebied van de nieuwbouwwijk De Streek fase 4 wordt definitief ingericht. Het college besluit dit meervoudig onderhands aan te besteden.

Stimuleringsregeling Landschap

De gemeente Etten-Leur neemt deel aan de stimuleringsregeling Landschap van de provincie, gemeenten en waterschappen in Brabant. Deze is opgezet om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. De gemeente Etten-Leur heeft een samenwerkingsovereenkomst met de provincie. De provincie verdubbelt iedere euro die een gemeente of waterschap beschikbaar stelt. De huidige overeenkomst loopt t/m 31 december 2023. De provincie verzocht deze met 2 jaar te verlengen. Het college besluit om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen t/m 31 december 2025 en voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks 20.000 euro beschikbaar te stellen.

Prioriteiten woningbouw 2023 en volgende jaren

Regelmatig worden woningbouwplannen bij de gemeente ingediend. De gemeente heeft voor 2023 en volgende jaren prioriteiten bepaald. Ook is een afwegingskader om elk half jaar te bepalen of deze nog actueel zijn of dat er plannen zijn die beter aansluiten bij woonopgaven, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in wijken van Etten-Leur.

Vrijgeven voorlopig ontwerp Bruininkhuizen-Papenstraat

Bestrating en riolering in de Bruininkhuizen-Papenstraat zijn toe aan onderhoud. De gemeente heeft een voorlopig ontwerp voor de bovengrondse inrichting en legt dat voor aan bewoners en belanghebbenden.

Reactie brief D66 evenementenborden

De gemeente startte een aanbestedingstraject om tot een nieuwe leverancier te komen voor de digitale informatieborden in Etten-Leur. De huidige borden zijn verouderd en al enige tijd niet meer werkzaam. De brief is een reactie op de vragen van D66 hierover.

Plan van aanpak Samen gezond leven Etten-Leur 2024-2026

Landelijk is het Gezond en actief leven akkoord gesloten van onder andere het ministerie van VWS, gemeenten, zorgverzekeraars en GGD’en. Hierin staan opdrachten voor gemeenten verdeeld over 15 onderwerpen op het gebied van preventie. Gemeentes ontvangen hier extra geld voor over 2023, 2024, 2025 en 2026. Voor 2024-2026 stelde het college een plan van aanpak vast met actiepunten voor de komende jaren. Doel is toe te werken naar een gezonde samenleving. Het vastgestelde plan van aanpak wordt naar de VNG gestuurd voor goedkeuring.

Beantwoording raadsvragen GroenLinks Partij van de Arbeid studiereizen college

De raadsbrief beantwoordt vragen  van de fracties Groenlinks en Partij van de Arbeid Etten-Leur over studiereizen van het college.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid college

Datum: 23 september
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Winkelcentrum
Activiteit: Brabantse koffietafel i.h.k.v. Burendag
Collegelid: wethouder De Weert

Datum: 23 september
Tijd: 11.00 uur
Locatie: De Blikvanger
Activiteit: ondertekening convenant verlenging zelfredzaamheid Haansberg tijdens burendag
Collegelid: wethouder Verwijmeren

Datum: 25 september
Tijd: 10:15
Activiteit: kick off Sjors Sportief creatief
Locatie: Schoolplein Brede School De Vleer
Collegelid: wethouder Verwijmeren

Datum: 28 september
Tijd: 10:15
Activiteit: in ontvangst nemen inloopkaart Etten-Leur | week tegen de eenzaamheid
Locatie: De Linde
Collegelid: wethouder Verwijmeren

Datum: 29 september
Tijd: 08:30
Activiteit: ondertekening convenant ‘Samen Schoon naar School’ 2023-2024
Locatie: Munnikenheide College

Collegelid: wethouder De Weert
Datum: 30 september
Tijd: 11:00 uur
Activiteit: openen expositie Atelier Dekkers
Locatie: Trouwkerkje
Collegelid: wethouder Verwijmeren