Besluitenlijst van B&W 24 augustus 2023

Samenwerkingsafspraken met Alwel inzake flexwoningen Haansberg

Om de flexwoningen in Haansberg te realiseren zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met Alwel. Het college stemt hiermee in, zodat duidelijke afspraken zijn gemaakt voor de realisering en exploitatie van de flexwoningen.

 

Aanmelding flexwoningen Haansberg 24e tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet zorgt voor kortere (aanvraag)procedures waardoor bouwprojecten sneller kunnen starten. Voor het realiseren van een tijdelijke woonbuurt met 100 flexwoningen aan de Hoevenseweg-Bankenstraat is dit wenselijk. Op de projectlocatie geldt bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De locatie heeft een agrarische bestemming en heeft dus een tijdelijke omgevingsvergunning nodig waarmee vrijstelling wordt verleend.

 

‘Algemene Verklaring van geen Bedenkingen’ flexwonen Hoevenseweg/Bankenstraat

Het college stelt de raad voor de ‘Algemene Verklaring van geen Bedenkingen’ uit te breiden met het project ‘Flexwonen Hoevenseweg/ Bankenstraat’ inclusief ontsluiting. Alleen op deze manier kan gebruik worden gemaakt van de Crisis- en herstelwet om een versnelde en efficiëntere procedure te kunnen voeren zodat tegemoet kan worden gekomen aan de urgentie van de voorgenomen ontwikkeling en de grote vraag naar tijdelijke woningen.

 

Afwijkingsbesluit inhuur ondersteuning

Het college besluit in te stemmen met het afwijken van het beleid dat inhuurkrachten via flex West-Brabant moeten worden aanbesteed. Dit betreft de inhuur van extra ondersteuning voor het financieel pakket ERP. Het college stemt in met de inhuur van een functioneel consultant en een rapportage consultant bij Unit4.

 

Aanschaf boa-fietsen

Het college besluit akkoord te gaan met de aanschaf van twee nieuwe elektrische boa-fietsen.

 

Bijstellen aanvangshuur middeldure huur

Als onderdeel van het woningbouwprogramma zijn er in Etten-Leur enkele plannen met middeldure huurwoningen. Woningen bedoeld voor doorstroming vanuit de sociale huur en voor doelgroepen die niet in aanmerking kunnen komen voor sociale huur of betaalbare koop. Echter geven initiatiefnemers aan dat het niet mogelijk is om huurwoningen tot maximaal € 850 te realiseren zoals vastgelegd is in de Doelgroepenverordening van 2018. Verzocht wordt de huurprijzen te indexeren en/of de kwaliteitseis van het aantal te realiseren m2 naar beneden bij te stellen.

 

Stand van zaken woningbouw

Het college informeert de raad over de stand van zaken woningbouw en onderwerpen die daar een relatie mee hebben.

Omzetten bestemming Lage Donk

Een perceel aan de Lage Donk heeft op dit moment een agrarische bestemming. Er vindt geen agrarische activiteit meer plaats. Om die reden is een verzoek ingediend om de bestemming ‘Agrarisch’ om te zetten naar ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Met de initiatiefnemers wordt een overeenkomst gesloten. Daarna kan het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage worden gelegd.

 

Principebesluit Saneren agrarisch bedrijf Grauwe Polder en realiseren Ruimte voor Ruimte-woningen

De initiatiefnemer heeft het college gevraagd een principemedewerking te verlenen voor het saneren van het voormalige agrarische bedrijf aan de Grauwe Polder om zo de ontwikkeling van twee Ruimte voor Ruimte-woningen mogelijk te maken. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning. Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen.

 

Ontwerpkaders bestemmingsplanherziening Midden Donk

Het college wil medewerking verlenen aan het verzoek om een bestemmingsplanherziening voor een perceel aan de Midden Donk. Het gaat over het omzetten van de agrarische bestemming naar twee woonbestemmingen. Het college heeft ontwerpkaders opgesteld, die naar de raad worden gestuurd. De raad kan ervoor kiezen dit te behandelen. Als zij dit niet doen zijn de kaders definitief.

 

Anterieure overeenkomst wijzigingsplan Heigatstraat

Het college besluit dat, in verband met de omzetting van de agrarische bestemming naar een woonbestemming aan de Heigatstraat, met initiatiefnemer een overeenkomst wordt gesloten. In verband met deze omzetting wordt het ontwerp wijzigingsplan ter inzage gelegd. Dit is ook online in te zien via etten-leurmakenwesamen.nl.

 

Inwonersinitiatief ”Ontmoeten en bewegen in het groen” fase 1 – grasveld Rijsdijk

Een werkgroep bestaande uit wijkbewoners en een afvaardiging van de wijkvereniging de Keen ontwikkelden een plan voor de herinrichting van het veldje aan de Rijsdijk. Het wordt momenteel niet gebruikt. Het plan heeft een invulling gegeven aan de vraag en behoefte vanuit de wijk. Het heeft zich gericht op het stimuleren van ontmoeten en bewegen in het groen.

 

Aankoop perceel grond nabij Sander

Het college besluit grond aan te kopen ten noordoosten van Sander voor de ontwikkeling van de woonwijk Haansberg

 

Verkoop bedrijfsperceel Patagonweg

De gemeente verkoopt een kavel aan de Patagonweg. Deze verkoop vindt plaats onder de geldende voorwaarden voor verkoop bedrijventerreinen.

 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2023

Het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2023 is vastgesteld met de bijbehorende acceptatiereglementen. Hiermee loopt het uitvoeringsbesluit gelijk met de manier waarop we de afvalinzameling in Gemeente Etten-Leur uitvoeren.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend. 

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 8 september
Tijd: 14.30 uur
Activiteit: In ontvangst nemen boekwerk ‘Monumenten Etten-Leur’
Locatie: Schonckzaal, Oude Raadhuis aan de Markt 1 in Etten-Leur
Collegelid: Wethouder De Weert