Openbare besluitenlijst van B&W van 31 augustus 2023

Eindbeoordeling Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op jaarverslag 2022 en uitvoeringsprogramma 2023

Jaarlijks wordt het integrale VTH jaarverslag en uitvoeringsprogramma beoordeeld door het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de provincie. Voor het jaarverslag van 2022 en het uitvoeringsprogramma 2023 heeft Gemeente Etten-Leur een score van 100% behaald.

 

Vrijgeven voorlopig ontwerp Markenland

Volgens het onderhoudsprogramma passen we in Markenland het voetpad aan langs de parkeerhavens in de Wouter Berthoutlaan als gevolg van wortelopdruk. Daarnaast vervangen we de toegangspaden naar de woningen. Het bestaande waterbergingssysteem om het hemelwater langer vast te houden blijkt niet goed genoeg te functioneren. Om het systeem beter te laten functioneren worden daarom ook verbeteringen aangebracht aan de waterafvoer.

 

Lidmaatschap M7

Het college heeft besloten om aan te sluiten bij de netwerksamenwerking M7. Bergen op Zoom, Maashorst, Meierijstad, Oosterhout en Waalwijk werken onder de noemer M7 al samen.  Oss en Roosendaal sloten recent aan bij de B7 (de grote Brabantse gemeenten). Wat de middelgrote gemeenten bindt is dat ze het centrum zijn van hun ommeland, middelgroot zijn, stedelijke uitdagingen hebben en onderdeel zijn van het verstedelijkingsnetwerk Brabant. Samen trekken ze op met name richting Provincie voor (extra) ondersteuning bij de diverse opgaves.

Brandkraan Edward Poppelaan/Juvenaatlaan te Etten-Leur

Burgemeester en wethouders hebben besloten een extra uitgave te doen van € 40.000 voor een voldoende dekking door brandkranen in het gebied van de Edward Poppelaan en Juvenaatlaan in Etten-Leur.

 

Vaststellen definitief ontwerp onderhoudswerk Mechelenstraat en Sportparkstraat

De inspraakperiode op het voorlopig ontwerp van het onderhoudswerk Mechelenstraat en Sportparkstraat is afgelopen. Het ontwerp gaf inzicht in de herinrichting van het openbaar gebied. Alle direct aanwonenden, belanghebbenden en belangstellenden konden hun reacties kenbaar maken. In het eindverslag zijn alle reacties / vragen overgenomen en voorzien van gemeentelijke standpunten. Met het vaststellen van het eindverslag ronden we het informeren over het ontwerp af. Hierna werken we toe naar de uitvoering van het werk.

 

Buitenlandse dienstreizen wethouders Verwijmeren en Schouw

Het college heeft aan de wethouders Verwijmeren en Schouw toestemming verleend voor een dienstreis buiten Nederland.

 

Bestedingsverantwoording 2022 en concept bestedingsplan VE/ onderwijsachterstandenbeleid

Het college stelt de bestedingsverantwoording voorschoolse educatie 2022 definitief vast. Hiernaast stelt het college ook het concept bestedingsplan 2023 voorlopig vast. Het doel van voorschoolse educatie is kinderen met een risico op onderwijsachterstand een betere start te geven in groep 3 van de basisschool. Daarom wordt er op de voorschool in Etten-Leur voor alle kinderen gewerkt met programma’s van 16 uur voorschoolse educatie. Ook in de groepen 1 en 2 wordt extra ingezet op taalontwikkeling. Het consultatiebureau verzorgt de toeleiding van kinderen die dat nodig hebben.

 

Rapportage ondernemerspeiling 2023

In juni voerde de gemeente Etten-Leur een peiling uit onder alle ondernemers in Etten-Leur. Hiervan  is een rapportage gemaakt. De rapportage van de ondernemerspeiling wordt op 4 september 2023 gepresenteerd bij de Raad Luistert door onderzoeksbureau SSC Consultancy.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

Datum: 1 september
Tijd: 17.30 uur
Activiteit: Uitreiken BOV Trofee
Locatie: Het Turfschip
Collegelid: Wethouder De Weert

Datum: 8 september
Tijd: 14.30 uur
Activiteit: In ontvangst nemen boekwerk ‘Monumenten Etten-Leur’
Locatie: Schonckzaal, Oude Raadhuis aan de Markt 1 in Etten-Leur
Collegelid: Wethouder De Weert

Datum: 9 september
Tijd: 10.00 uur
Activiteit: overhandiging boekje ihkv Monumentendag
Locatie: Molen De Lelie
Collegelid: Wethouder Verwijmeren