Besluitenlijst van B&W 6 juli 2023

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders
Datum: 6 juli 2023

Collectieve aanbesteding klusdienst bestrijding energiearmoede

Vanuit het Rijk zijn aan de gemeente financiële middelen toegekend om energiearmoede tegen te gaan. De gemeente Etten-Leur wil hiervoor onder andere een klusdienst opzetten en heeft daarom samen met 5 andere regiogemeenten (Altena, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht) een collectieve Europese aanbesteding voorbereid. De klusdienst staat voor een aanpak waarbij huishoudens die te maken hebben met energiearmoede actief worden benaderd en meteen (of in ieder geval zo snel mogelijk) worden voorzien van kleine energiebesparende maatregelen. Ook krijgen zij praktische tips om de energierekening structureel te verlagen.

Het standplaatsenbeleid voor de gemeente Etten-Leur

Het college stelt de beleidsregels voor het standplaatsenbeleid vast.

Brief Heemkundekring met verzoek informatie over belangstellenden biedprocedure BVC

Burgemeester en wethouders besluiten de Heemkundekring mede te delen dat er geen informatie wordt verschaft over personen en instanties die belangstelling hebben getoond voor de biedprocedure voor de verkoop van het voormalige raadhuis en Van Goghkerk. Redenen daarvoor zijn het feit dat de contacten uitsluitend mondeling hebben plaatsgevonden, de privacy van de personen en tenslotte de waarborgen van de nog te voeren biedprocedure waaronder geheimhouding. De Heemkundekring wordt hiervan op de hoogte gebracht in een brief.

Maatschappelijke verslaglegging 2022 van Sportfondsen over zwembad De Banakker

Sportfondsen exploiteert sinds mei 2018 zwembad De Banakker. Onderdeel van de contractafspraken is dat er jaarlijks door Sportfondsen een maatschappelijk verslag wordt gemaakt. Een jaarverslag waarin alle voor de gemeente (sociaal maatschappelijke) relevante informatie is opgenomen zoals die in de lopende exploitatie overeenkomst is afgesproken.

Raadsvoorstel wensen en bedenkingen Ontwikkelstrategie SRBT (concept) en Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant (eindconcept)

Inwoners en ook ondernemers van Etten-Leur maken gebruik van de voorziening in en om Breda en Tilburg. Omgekeerd geldt ook dat inwoners en ondernemers uit díe gemeenten onze voorzieningen weten te vinden. Wij vormen samen één systeem in de stedelijk regio Breda Tilburg (SRBT). Dat maakt het begrijpelijk dat deze regio afspraken maakt over een gezamenlijk toekomstperspectief. In de Ontwikkelstrategie SRBT en het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant 2040 worden die een eerste opzet gemaakt. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd wat zij hiervan vinden.

Jeugdinitiatieven

In het raadsprogramma staat dat we extra aandacht gaan besteden aan jongeren. Daarom is de begroting een bedrag van € 10.000,- opgenomen voor het organiseren van jongerenevenementen. Via een brief aan de gemeenteraad lichten we de stand van zaken toe.

SPUK aanvraag community care Avoord

De manier waarop de zorg voor ouderen is georganiseerd, is al op korte termijn niet meer houdbaar. De maatschappelijke opgave is om zorg, behandeling en ondersteuning zo lang mogelijk thuis te bieden, en dan alleen waar echt nodig. Gemeente Etten-Leur is samen met andere maatschappelijke partijen ervan overtuigd dat bovenstaande uitdagingen alleen in nauwe afstemming met alle partijen opgepakt kan en moet worden. Daarom is samen met Avoord, Thebe, Surplus en CZ Zorgkantoor een subsidieaanvraag voorbereid om te gaan experimenteren met het domeinoverstijgende concept van Community Care. Binnen dit concept worden kwetsbare inwoners begeleid door een leefcoach die alle zorg en ondersteuning regelt in samenspraak met de inwoner. Hierbij worden ook het informele netwerk en waar mogelijk vrijwilligers ingezet. Dit alles heeft als doel inwoners langer thuis te laten wonen en zo meer regie bij de inwoner te laten.

Afwijken inkoopbeleid advieswerkzaamheden technische installaties VO-fase herinrichting begane grond Stadskantoor Etten-Leur

Het college besluit af te wijken van het gemeentelijke inkoopbeleid. Het college besluit de opdracht voor advieswerkzaamheden voor de technische installaties voor de VO-fase van de herinrichting van de begane grond van het Stadskantoor, enkelvoudig onderhands te verstrekken aan Huygen.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.