Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Bremberg 5’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Bremberg 5’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Dit wijzigingsplan is opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan de omzetting van de het voormalige agrarische bedrijf met bedrijfswoning in een reguliere woning.

Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Bremberg 5’ (NL.IMRO.0777.0176WPLBREMBERG5-3001), inclusief de daaraan ten grondslag liggende stukken, liggen gedurende de periode 20 april tot en met 31 mei 2023 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Lage Bremberg 5 en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode 20 april t/m 31 mei 2023 kan tegen het besluit tot ongewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Bremberg 5’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 19 april 2023