De openbare besluitenlijst van b&w van 28 juli 2022

Vaststellen Definitief Ontwerp onderhoud Brakkenstraat
Het college stelt het eindverslag van de inspraak en het definitief ontwerp van het werk "Brakkenstraat herstraten" vast. Er kan nu gestart worden met de voorbereiding om het project gereed te maken voor uitvoering.

 

Regionaal woningbehoeftenonderzoek
In de regio Breda werken negen gemeenten en corporaties samen aan diverse woonopgaven. De gemeenten laten als onderdeel van hun samenwerking een woningbehoeftenonderzoek doen. Bureau In.Fact.Research voert dit onderzoek tussen augustus-november uit. De gemeente gebruikt de resultaten onder andere bij het opstellen van een actuele woonvisie voor Etten-Leur. Deze stelt het college in de eerste helft van 2023 vast.

 

Subsidieregeling Samen Gezond Leven Etten-Leur
Via de subsidieregeling ‘Samen Gezond Leven’ kunnen organisaties financieel ondersteuning aanvragen voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van een gezond leven in Etten-Leur. De regeling is voor Etten-Leurse organisaties die alle inwoners initiatieven aanbieden op het gebied van sport, preventie en leefstijl. De regeling is er voor een financiële impuls. Het doel is om zo initiatieven een opstart en/of boost te geven waarna deze zonder structurele financiële steun voort kunnen bestaan. 

 

Voorgenomen besluit: Huisvestingsaanvragen SKPOEL 2022
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL) diende een aantal huisvestingsaanvragen in voor de multifunctionele accommodaties (MFA’s) De 4 Heemskinderen, De Hasselbraam en De Vleer. De gemeente beoordeelde de aanvragen op basis van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs Gemeente Etten-Leur 2015.

 

Eerste bestuursrapportage 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein hart van West-Brabant heeft de eerste bestuursrapportage 2022 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In deze rapportage blikt het Werkplein terug op de uitvoering van de Participatiewet in het eerste kwartaal van dit jaar. Het college biedt deze rapportage ter kennisname aan de gemeenteraad aan.

 

Aanbesteding Onafhankelijke Cliëntondersteuning sociaal domein

De gemeente is vanuit de Wmo wettelijk verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden voor het hele sociaal domein. Het gaat dan om de Wmo, Jeugd en de Participatiewet. De huidige overeenkomst gold voor de De5 gemeenten. De overeenkomst met MEE West-Brabant eindigt op 31 december 2022. Deze kan niet verlengd worden. De opdracht moet opnieuw worden aanbesteed. Ter voorbereiding op de aanbesteding is een richtinggevend document opgesteld. Het college heeft ingestemd met dit document.

 

Fusie Leersaam en Markant
Stichting Leersaam (openbaar onderwijs Etten-Leur) en Stichting Markant (openbaar onderwijs Breda) willen per 1 januari 2023 bestuurlijk fuseren. Het college besluit hierover een positief advies af te geven. Het college vraagt de Raad om in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van Markant-Leersaam. Ook vraag het college de Raad om goedkeuring te geven aan de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht van Markant - Leersaam.

 

Vervolg op volgende pagina

Vrijgeven voorlopig ontwerp voor inspraak: Nobelaer terrein

Op de locatie van de oude schouwburg moeten nieuwe woningen en appartementen komen. De gemeente wil het openbaar gebied inrichten door rijbanen, parkeervakken, trottoirs, lichtmasten, bomen en plantvakken aan te leggen. In het participatietraject kunnen aan- en omwonenden en belanghebbenden reageren op de ontwerpplannen en daarbij mogelijke aandachts- of knelpunten delen.
 

Antwoordbrief D66

D66 stelde vragen over het toevoegen van de letter “Z” aan tijdelijke (mantelzorg)adressen. Hoewel de gebruikte huisnummerletter “Z” op zichzelf geen informatie over de bewoner(s) van een adres bevat, merkt de gemeente dat het gebruik van de letter gevoelig ligt of kan liggen. Het college besluit dan ook te stoppen met het toekennen van deze letter voor adressen met een tijdelijk karakter. De gemeente informeert de inwoners met een tijdelijk “Z” huisnummer hierover en biedt hen de gelegenheid om op verzoek het bestaande “Z” adres om te nummeren.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

14 augustus

Volgt

Profwielerronde Etten-Leur

Etten-Leur

wethouder Verwijmeren en wethouder De Weert