De openbare besluitenlijst van b&w van 29 september 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 39 - 2022

Vormveranderen bouwvlak Zandspui 45
In verband met het van vorm veranderen van het bestaande agrarische bouwvlak is het wijzigingsplan 'Buitengebied, Klappenberg 12' opgesteld. De gemeente sluit een overeenkomst met de initiatiefnemer. Hierin staan onder andere afspraken over het kostenverhaal en de verplicht te slopen bouwwerken. Na ondertekening legt de gemeente het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage.

Beperking vestigingsmogelijkheden voor grootschalige logistiek >3 ha
Op de West-Brabantse Ontwikkeldag van 10 december 2021 besloten gemeenten en provincie gezamenlijk beleid te voeren om de vestigingsmogelijkheden voor grootschalige logistiek (>3ha) op ongewenste locaties te beperken of te voorkomen. Op de Ontwikkeldag in december 2022 neemt men hier een besluit over. Met de vaststelling van de Omgevingsvisie heeft de gemeenteraad van Etten-Leur in overleg met IKE het standpunt ingenomen dat grootschalige logistieke ontwikkelingen op Vosdonk niet meer wenselijk zijn. Dit standpunt brengt de gemeente in in de regionale besluitvorming in het najaar.

Ondertekening Schone Lucht Akkoord
Met het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord (SLA) krijgt de gemeente ondersteuning bij het opstellen van uitvoeringsplannen en agenda’s. Ook wordt de gemeente betrokken bij het monitoren van de maatregelen en bij uitwisseling van kennis en best practices en innovatieve pilots. Kennisinstellingen zoals het RIVM en TNO zijn betrokken in het SLA. Er is budget aanwezig om specifieke maatregelen en/of acties te kunnen uitvoeren en/of te ontwikkelen. De nieuwe toetreders krijgen hun officiële status toegekend door de staatsecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Etten-Leur 2022
Het college van burgemeester en wethouders stelt de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Etten-Leur 2022 vast.

Eerste begrotingswijziging 2022 gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West- Brabant
De Raad heeft kennisgenomen van de eerste begrotingswijziging 2022 van de GR Belastingsamenwerking West-Brabant West (BWB). Daarbij is besloten geen zienswijze naar voren te brengen over de eerste begrotingswijziging van de GR BWB.


De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

29 sept

14:00

Bijeenkomst Taal werk(t) (met aanwezigheid van Prinses Laurentien)

De Nobelaer

Burgemeester De Vries

30 sept

16:00

Persmoment nieuwe Jeugdburgemeester

BVC (bordes)

Burgemeester De Vries

1 okt

12:00

Openen Wijkdag i.v.m. 40-jarig bestaan wijk Hooghuis

De Vleer

Burgemeester De Vries

1 okt

13:00

 Bijwonen lunch Present in Vriendschap (voor eenzame mensen)

Turfschip

Wethouder Verwijmeren