Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen inzake windturbine Hoge Zijpolder in Etten-Leur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maakt bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning heeft verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ten behoeve van de realisatie van windturbine Hoge Zijpolder in Etten-Leur.

De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van één windturbine op het perceel, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie M, nummer 62, plaatselijk bekend Lamsweg ongenummerd.

Procedure

De omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de raad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In de vergadering van 12 april 2021 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben van 13 mei tot en met 24 juni 2021 ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingebracht. In de vergadering van 20 september 2021 heeft de raad een (definitieve) verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Op 27 september 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning verleend.

Inzien omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 7 oktober tot en met 17 november ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente Etten-Leur. Het bezoekadres is: Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Daarnaast is de omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl, via ‘Plannen, bouwen en verbouwen > Vergunning, melding en informatievoorziening > Windturbine Hoge Zijpolder’ en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0777.0162OVHZIJPOLDER-3001.

Beroep

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van donderdag 7 oktober tot en met woensdag 17 november 2021 beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrecht. Voorts kunnen belanghebbenden – voor zover zij daarbij een spoedeisend belang hebben – op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling bestuursrecht, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Etten-Leur, woensdag 6 oktober 2021