Subsidie en/of ondersteuning aanvragen

De gemeente subsidieert verenigingen, stichtingen en inwoners voor activiteiten die door de markt niet worden opgepakt en wanneer deze een bijdrage leveren aan de door de gemeente gestelde maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen.

Hoe vraagt u subsidie voor 2021 aan?
Op dit moment kan geen subsidie meer aangevraagd worden. De lopende aanvragen worden nu beoordeeld.
Vòòr 1 januari 2021 ontvangt iedereen een reactie op een subsidieaanvraag.
 
Waarop wordt de aanvraag getoetst?
  1. Maakt de subsidie/ondersteuning maatschappelijke effecten en gemeentelijke beleidsdoelen mogelijk (zie algemene lijst maatschappelijke effecten)?
  2. Wat is de eigen (financiële) verantwoordelijkheid van de organisaties? Als uitgangspunt gaat daarom gelden dat organisaties die beschikken over voldoende eigen (financiële) middelen en mogelijkheden, primair zelf de activiteiten en initiatieven bekostigen. Ook worden er afspraken gemaakt over de vorming van de reserve.
  3. Bevordert de subsidie/ondersteuning samenwerking tussen de organisaties? De uitwerking staat in de subsidieregelingen.

Binnen de subsidieregel toetsen we de aanvraag op:

  • Voldoet deze aan de desbetreffende subsidieregel?
  • Voldoet deze aan de specifiek benoemde maatschappelijke effecten?
  • Voldoet deze aan de specifiek genoemde kosten/ ondersteuning die voor subsidie in aanmerking komen?

De gemeente beoordeelt subsidieaanvragen op basis van de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieregelingen. De ASV regelt het subsidieproces en de subsidieregeling beschrijft aan welke maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelstellingen verenigingen moeten voldoen.

Contactpersonen subsidieregelingen

Als u vragen heeft over uw aanvraag, dan neemt u contact op met degene die over uw beleidsveld gaat.

Beleidsveld Contactpersoon Emailadres
Adviesorganen Elly Kerstens Elly.kerstens@etten-leur.nl
Zorg Frank Theys Frank.Theys@etten-leur.nl
Cultuur Natasja van der Sluis-Rosier
en Ilse van Meggelen

Natasja.Rosier@etten-leur.nl
Ilse.vanmeggelen@etten-leur.nl

Internationale betrekkingen Mariëtte van Dueren-Den Hollander Mariette.Verhoef@etten-leur.nl
Jeug- en Jongerenwerk Astrid Adriaansen Astrid.adriaansen@etten-leur.nl
Monumenten Cynthia van Dongen-Soeters Cynthia.vanDongen-Soeters@etten-leur.nl
Sport Ad de Jong Ad.deJong@etten-leur.nl
Verkeer Kitty van Baaren Kitty.vanBaaren@etten-leur.nl
Vogel- en natuurbeschermingVogel- en natuurbeschermingVogel- en natuurbescherming Ludo van Beckhoven Ludo.vanBeckhoven@etten-leur.nl
Wijk, buurtschappen en seniorenverenigingen Miranda Boere

Miranda.boere@etten-leur.nl

 

Verantwoording subsidie 2020 

Als u in 2020 subsidie ontving, stuurt u vòòr 1 april 2021 uw verantwoording in. Daarna kunnen wij de subsidie 2020 vaststellen.

Inhoudelijke verantwoording
In uw subsidiebeschikking 2020 staat hoe u de ontvangen subsidie moet verantwoorden. Zowel de afspraken die gemaakt zijn met uw contactambtenaar als de verplichtingen, die de subsidie met zich meebrengt, staan hierin.

In de verantwoording geeft u aan hoe u de subsidie heeft uitgevoerd. Maak hierin de vergelijking met de subsidieaanvraag en de beschikking. Staan er specifieke afspraken en/of verplichtingen vermeld in de beschikking, dan lezen wij dit graag terug.

Financiële verantwoording
Bij de subsidieaanvraag heeft u een financieel document geüpload. Mogelijk zijn hierover aanvullende vragen gesteld.
Over de ingediende financiële informatie lezen wij graag de financiële resultaten. Dit doet u door de jaarstukken, balans, verlies/winstrekening toe te voegen. Mocht u een toelichting hebben op de inhoudelijke financiële informatie, voeg deze toe in het document.  

Covid-19 invloed
Hebben de covid-19 maatregelen invloed gehad op uw subsidie? Maak dit kenbaar in de verantwoording.
Ook als u dit eerder heeft aangegeven in de subsidieaanvraag 2021 of in afstemming met de contactambtenaar. 
Wij ontvangen graag een volledig inzicht in het totale verantwoordingsstukken.

EHerkenning
Voor het indienen van het verzoek tot subsidievaststelling heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig.
Hiermee logt u in om uw gegevens te uploaden en daarmee formeel het verzoek tot subsidievaststelling in te dienen.

Alles duidelijk? Dan kunt u nu de verantwoording doen Subsidievaststelling 2020