Reglement Gemeentelijke Beeldende Kunstopdracht Schetsontwerp Schoenmakershoek

 

Deze schetsontwerp-opdracht verder genoemd: schetsontwerp wordt aangeduid met de naam:”kunstwerk Schoenmakershoek

 

Deze schetsontwerp-opdracht wordt uitgeschreven door de Gemeente Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Namens de uitschrijver treedt als contactpersoon op: Rene Reijngoudt.

 

Voor deze schetsontwerp-opdracht voor Schoenmakershoek is de volgende kunstenaar uitgenodigd:

Naam kunstenaar

 

Hierna te noemen: de kunstenaar

 

Opdrachtverlening

komen overeen dat de kunstenaars voor de gemeente zal vervaardigen:

 1. Een schetsontwerp voor een realiseerbaar ontwerp van een kunstwerk voor wijk Schoenmakershoek op basis van ondergenoemde voorwaarden.

 Opdrachtformulering

Bedoeld kunstwerk, dient te voldoen aan de volgende omschrijving:

 

Locatie en opgave

De gemeente Etten-Leur heeft ruim 44.000 inwoners en is een aantrekkelijke woongemeente. Een van de doelstellingen van het gemeentelijke cultuurbeleid is het betrekken van de bewoners bij het realiseren van een kunstwerk in hun wijk.

Om dit te bereiken is een commissie Beeldende Kunst in Wijken in het leven geroepen. Naast vaste leden hebben daarin ook wijkbewoners zitting. Schoenmakershoek is een ruim opgezette woonwijk waar een kunstobject gerealiseerd gaat worden. De wijk Schoenmakershoek is een duurzame geheel gasloze wijk. Je woont hier landelijk maar toch dicht bij de voorzieningen zoals winkels, multifunctionele accommodatie en brede school.  

Na overleg met de wijkbewoners in de commissie is gekozen voor de voorkeurslocatie Schoenmakerspark. Schoenmakerspark is een centraal element in de wijk. Qua opzet is Schoenmakerspark smal aan de zijde van de Donkerstraat en breed aan de zijde van de haven. Schoenmakerspark is een doe-park, uitnodigend en open. Voorzieningen voor jong en oud zijn aanwezig, zoals een ruim speelveld maar ook rustige zitjes. Het water in het park dient als retentievoorziening voor de gehele wijk. Aan de randen van het park wordt gewoond, samen met de openheid in het park zorgt dit voor sociale controle

 

Beeldkwaliteitseisen

 • Uniek en bijzonder en specifiek ontworpen voor locatie Schoenmakerspark in Schoenmakershoek
 • Het is noodzakelijk om bij het ontwerp de omgeving te betrekken
 • Het is gewenst de avondsituatie (licht) in het ontwerp te betrekken.

Daarnaast denkt de commissie aan de volgende steekwoorden: humor, duurzaam, prikkelend en
verrassend.

 

Technische eisen

 • Vandalismebestendig: dit betekent dat het kunstwerk in hoge mate ongevoelig moet zijn voor vernieling, beschadiging of diefstal. Een bronzen kunstwerk is hierbij uitgesloten
 • Het ontwerp dient realiseerbaar te zijn in technische zin. De wijze van technische realisatie dient gedetailleerd te worden weergegeven;
 • De civieltechnische werkzaamheden en de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd ter realisatie van het kunstwerk moeten op elkaar worden afgestemd.

 

 

Juridische + financiële eisen

 • Het ontwerp dient te voldoen aan alle geldende wetten en regelingen, alsmede aan de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Etten-Leur, in het bijzonder aan alle wetten en regelingen in het kader van de verkeersveiligheid;
 • Het kunstobject dient realiseerbaar te zijn binnen de daarvoor beschikbare financiële kaders.
 • Het moet passen binnen het bestemmingsplan:
  Maximale bouwhoogte locatie Schoenmakerspark: 15 meter.
  Maximale bouwhoogte locatie water: 5 meter
 • De opdracht omvat mede het indienen van een planning voor de eventuele realisatie
 • De kunstenaar vrijwaart de gemeente tegen elke aansprakelijkheid of vordering van een derde welke gebaseerd is op een beweerde inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht.


Schetsontwerp

 

1.1 Definitie

Het schetsontwerp voor het kunstwerk Schoenmakershoek bevat:

 • Een omschrijving en/of een afbeelding en/of een maquette van het eventueel te vervaardigen kunstwerk en biedt inzicht in de vormgeving, afmeting, materiaalkeuze, plaatsing/fundering en de relatie van het werk met de omgeving.
 • Het ontwerp is voorzien van een schriftelijke toelichting op de achterliggende ideeën;
 • Een technische beschrijving van het kunstwerk, voorzien van een beschrijving van de wijze van onderhoud;
 •       Een gespecificeerde planning waarin wordt aangegeven welke termijn geldt voor de eventuele vervaardiging van het kunstwerk, waarbij moet worden uitgegaan van
  datum van eventuele opdrachtverstrekking tot het maken van een definitief ontwerp en de uitvoering daarvan. Uit de planning moet afstemming blijken met de planning van eventuele derden die bij de vervaardiging van het kunstwerk zouden worden betrokken.

 

Alle bescheiden dienen in enkelvoud te worden ingeleverd. Indien een maquette wordt aangeleverd kan deze in enkelvoud worden ingediend. Aan de inzending mogen geen voorwaarden worden verbonden.


1.2 Kosten / Financiële kaders

Het schetsontwerp bevat een overzicht van de kosten van de realisatie van het kunstwerk inclusief de eventuele bevestiging van het kunstwerk op of aan de locatie en inschakeling van derden bij de uitvoering exclusief b.t.w.

De totale kosten van het kunstbudget, inclusief honorarium voor het opstellen van een definitief ontwerp en de uitvoering hiervan, materiaal, productie, verlichting, plaatsing, fundering en eventuele bijkomende civieltechnische of bouwkundige werkzaamheden van bedoeld kunstwerk bedragen bij daadwerkelijke realisatie niet meer dan € 56.500,-


1.3 Datum indienen schetsontwerp

Het schetsontwerp datum nader invullen gereed te zijn. In overleg met de commissie BKW zal in week datum  een geschikt moment bepaald worden om het schetsontwerp te presenteren. Hierbij heeft de maandag of dinsdagavond de voorkeur.

1.4 Inlichtingen
De kunstenaar kan tot uiterlijk datum bepalen schriftelijk en/of digitaal inlichtingen opvragen bij Ilse van Meggelen of Peter de Leeuw.

 

1.5 Selectiecommissie

De gemeente legt het schetsontwerp voor advies voor aan de commissie Beeldende Kunst in de Wijken Schoenmakershoek. Deze beoordeelt het schetsontwerp op de beeldkwaliteit- technische-, juridische en financiële eisen zoals vermeld in de opdrachtomschrijving. De nadruk ligt hierbij op vakmanschap, originaliteit, zeggingskracht en diversiteit. Dit advies is niet bindend.

De commissie Beeldende Kunst in de wijken bestaat uit:

 • Peter de Leeuw ( afd. Ontwikkeling), ambtelijk voorzitter
 • Charlotte de Hommel ( deskundige cultuurwetenschappen), vast lid deskundige
 • Toon Klep ( architect), vast lid deskundige
 • Ilse van Meggelen ( afd. Ontwikkeling), ambtelijk secretaris
 • Wijkbewoner Andrea de Wolf
 • Wijkbewoner Jaap van Houdt
 • Wijkbewoner Benny Swarts
 • Wijkbewoner Alex Halbers

 

De commissie adviseert het college bij de uiteindelijke definitieve keuze. Binnen de commissie is wel een stemrecht vastgelegd. Om binnen de commissie te kunnen stemmen dient er een quotum te bestaan van 3 personen, waaronder tenminste de voorzitter ( of een aangewezen vervanger), één vast lid deskundige en één burgerlid.


1.7 Mondelinge toelichting

De gemeente nodigt de kunstenaar uit om zijn schetsontwerp toe te lichten of door een derde te laten toelichten aan de onder artikel 1.6 genoemde Commissie Beeldende Kunst in de Wijken Schoenmakershoek. Deze toelichting vindt plaats in week datum


1.8 Wijzigingen

De gemeente kan de kunstenaar verzoeken- zonder dat dit tot een aanvullende vergoeding leidt-
wijzigingen aan te brengen in het schetsontwerp om inhoudelijke, technische, bouwkundige,

vergunningstechnische of onderhoudsmatige redenen of omdat het niet voldoet aan de

opdrachtformulering. Indien de kunstenaar daarmee akkoord gaat, komen partijen - indien nodig - een nieuwe opleveringsdatum overeen. Bij grotere wijzigingen wordt alvorens de beslissing te nemen een nieuw adviserings- (en inspraak)traject doorlopen.


1.9 Beslissing

Uiterlijk drie maanden na de ontvangst van het schetsontwerp of het op grond van artikel 1.8 gewijzigde schetsontwerp beslist de gemeente met redenen omkleed, inhoudende een reactie op het advies zoals bedoeld in artikel 1.5 of het schetsontwerp is goedgekeurd. De kunstenaar wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De gemeente houdt uitdrukkelijk het recht voor om na beoordeling van de schetsontwerpen niet over te gaan tot opdrachtverstrekking. Eventuele opdracht verstrekking vindt plaats op basis van bijgevoegde modelovereenkomst.

 

1.10 Tentoonstellen of publiceren

De gemeente heeft het recht om het schetsontwerp tot maximaal 5 jaar na datum indiening daarvan tentoon te stellen of op te nemen in publicaties zonder dat dit - ten opzichte van het bepaalde in artikel 1.12- leidt tot extra vergoeding van kosten.

 

1.11 Auteursrechten en eigendom van de ingezonden bescheiden
De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers. Indien de gemeente op grond van een schetsontwerp besluit tot opdrachtverstrekking voor realisatie, dient de kunstenaar bereid te zijn het exploitatierecht van het kunstwerk in eigendom over te dragen aan de gemeente op de in de modelovereenkomst beschreven voorwaarden.

 

1.12 Vergoeding

Voor ontwerpen die voldoen aan de in dit reglement gestelde voorwaarden en eisen zal aan de opdrachtnemer een vergoeding worden uitbetaald van € 2.000,00 exclusief B.T.W. Genoemd bedrag is een vast bedrag, inclusief reiskosten etc. Voor inzendingen die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden wordt geen honorarium uitbetaald.

1.13 Betaling

De betaling door de gemeente geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van een door de kunstenaar tegelijk met het schetsontwerp ingediende declaratie, op rekening van met nummer Rekening nr:

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Etten-Leur op datum

 

De gemeente Etten-Leur                                                  De Kunstenaar

 

 

Rene Reijngoudt                                                             datum nog nader invullen