Illustratieve afbeelding van een deel van de infographic Begroting in een oogopslag. Te zien zijn de totalen van de inkomsten en uitgaven die beiden 157,7 miljoen bedragen
Actueel

Begroting 2024: Etten-Leur bruist en bloeit

Laatst gewijzigd: 2023-10-16 13:33:30

De 45.000ste inwoner, 20.000ste woning, voorbereidingen voor een nieuwe wijk, passievolle ondernemers en belangrijke stappen naar een duurzamere omgeving. Plannen en visies voor het Etten-Leurse groen, mobiliteit en centrum. Samen met inwoners, ondernemers en andere partners. Evenementen voor de jeugd, een actieve burendag. Etten-Leur is er voor iedereen. Een nieuwe burgemeester. Vertrouwen in de toekomst. In de bestuursrapportage 2023 en begroting 2024 blikt Etten-Leur terug: wat deed de gemeente, hoe staat zij ervoor, wat moet er nog gebeuren en wat betekent dit financieel?

De ambities voor Etten-Leur zijn groot en de basis is het raadsprogramma 2022-2026. In 2023 zijn plannen in de steigers gezet en in 2024 en verder ligt de focus op uitvoering. Het streven is een gemeente te zijn waarin iedereen zich thuis voelt, waar het goed wonen, werken en ontspannen is en waar de leefomgeving van hoge kwaliteit is. De gemeente is aan de slag met onder meer een mobiliteitsplan, groenplan, de nieuwe wijk Haansberg, centrumvisie en maatschappelijke accommodaties. Nog niet alle investeringen zijn in beeld. Met de huidige arbeidsmarktkrapte, moet de gemeente het ook aankunnen. De uitdaging om onze ambities te halen wordt groter naarmate de financiële mogelijkheden krapper worden. Dat vraagt om keuzes in tempo en prioriteiten. Een afgewogen investeringsplan is cruciaal om de beschikbare middelen efficiënt te kunnen inzetten en de gemeente verder te ontwikkelen.

Woonlasten

In 2024 stijgt de afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting. In combinatie met de daling van de rioolheffing is de stijging van de woonlasten beperkt of kan er zelfs sprake zijn van een verlaging.

Financiën

De afgelopen twee jaar was er een overschot op de begroting Etten-Leur omdat enkele projecten niet of later doorgingen door corona. Sinds 2022 staat de gemeentebegroting onder druk door een omslag in de economie, stijgende prijzen en lonen en een toename van uitkeringsgerechtigden in 2023. In combinatie met hogere minimumlonen leidt dit voor Etten-Leur tot een niet verwacht incidenteel tekort op de begroting van het Werkplein in 2023. In 2024 en later is dit kleiner. De septembercirculaire houdt deels rekening met gestegen lonen en prijzen. Toch verwacht de gemeente een tekort over 2023. De begroting in 2024 is sluitend. Daarvoor wordt een deel van de reserve gebruikt uit de meerjarenbegroting. Dit geld was al eerder apart gezet voor de ambities van Etten-Leur. De val van het kabinet heeft onvermijdelijk invloed. Hoe gaat een nieuw kabinet om met financiering gemeenten? Zonder aanpassing van beleid is er vanaf 2026 een korting van € 3 miljard op het gemeentefonds. Dat heeft grote impact op zowel het fysieke als sociale domein. Dat vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen, eigenschappen die Etten-Leur heeft en zal inzetten.

Begroting in zijn geheel en in één oogopslag

De volledige tekst van de begroting én de infographic met de begroting in één oogopslag, vindt u op ons financieel portaal.

Banner van de website financieelportaal.nl met de huisstijlkleuren geel, blauw en rood en het opschrift financieel portaal en gemeente etten-leur