kassencomplex Bankenstraat Etten-Leur
Actueel

Branden en zonnepanelen

Laatst gewijzigd: 2023-12-07 18:02:30

Brand bij Axell Logistics op 10 april 2023

Na de brand bij Axell Logistics op 10 april 2023, kregen diverse inwoners in Etten-Leur te maken met glasdeeltjes van zonnepanelen, isolatiemateriaal en plastic-resten op hun terrein. Ook in de openbare ruimte kwam dit puin terecht, waar het inmiddels is opgeruimd.

Het opruimen van akkers van agrariërs en particulieren is nog in volle gang. Het bedrijf Martens uit Oudenbosch zorgt hiervoor, in opdracht van de verzekeraars. Dat is een ontzettend grote en tijdrovende klus. Zij werken daarom van maandag tot en met vrijdag 24 uur per dag door, en in het weekend tussen 06.00 uur en 18.00 uur. Het kan zijn dat u de machines ziet of hoort. Het is de bedoeling dat deze opruimactie nog een aantal weken duurt. Wij vragen uw begrip voor deze grote klus. Mocht u toch overlast ervaren, meldt u dat dan hieronder via de Omgevingsdienst Midden-West Brabant (OMWB). Zie de link bij ‘Meer informatie’.

Update 26 juni 2023

De brand bij het bedrijf Axell Logistics is inmiddels enkele weken geleden. We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar de effecten voor de gezondheid en het milieu en geven u daarom een update. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het opruimen van de resten van zonnepanelen en afval van de brand zelf. Inwoners ruimden ook veel van het afval op maar ook andere partijen zoals het bedrijf Martens uit Oudenbosch. Dit bedrijf ontwikkelde hiervoor een speciale stofzuiger om de akkers schoon te krijgen. De gemeente Etten-Leur heeft straten geveegd en bijvoorbeeld speeltuinen nagekeken op vervuiling.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft Axell Logistics gevraagd om informatie aan te leveren over de oorzaak van de brand en de effecten ervan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag óf en zo ja wélke stoffen in de bodem terecht zijn gekomen en wat het effect daarvan is. De OMWB doet dit op basis van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer. In deze Wet milieubeheer staat dat als een bedrijf op een of andere manier schade toebrengt aan de omgeving het bedrijf zelf moet onderzoeken wat die schade is, wat er wordt gedaan om de schade aan het milieu te herstellen en in de toekomst te voorkomen. De OMWB beoordeelt de informatie die Axell Logistics aanlevert. Dit onderzoek loopt op dit moment nog. Zodra we meer weten over de resultaten informeren we u via deze website.

Update 6 juli 2023

De brand bij Axell Logistics in april heeft een behoorlijke nasleep. De afgelopen periode is door verschillende partijen hard gewerkt aan de gevolgen van de brand. In deze update zetten we een aantal van deze uitgevoerde werkzaamheden op een rij. Deze opruimwerkzaamheden zijn inmiddels succesvol afgerond en het gebied is weer veilig is voor de activiteiten die er plaatsvonden.

De werkzaamheden in de publieke ruimte zijn uitgevoerd door een ervaren en deskundig bedrijf op het gebied van openbare reiniging. Hun inspanningen hebben bijgedragen aan het herstel van de openbare ruimte na de brand.

Een gespecialiseerd bedrijf in milieutechnologie, heeft de opruimwerkzaamheden in bijvoorbeeld de weilanden voltooid. In totaal is ongeveer 250 hectare gereinigd met behulp van zuigmachines, terwijl nog eens ongeveer 260 hectare met de hand is opgeruimd. Het resterende deel van het fall-out gebied (het gebied waar deeltjes door de brand terecht zijn gekomen), dat een omvang had van ongeveer 645 hectare, is grondig geïnspecteerd en er zijn geen deeltjes meer aangetroffen.

Er waren ook zorgen over eventuele verwondingen bij vee op de landerijen. Vanaf de brand hebben we op de achtergrond gestimuleerd dat er een gestructureerd proces opgezet is om mogelijke schadeclaims te behandelen. Boeren en veehouders werden verzocht om eventuele verwondingen bij hun vee te melden aan hun eigen verzekeraar, zodat de claims op een georganiseerde manier konden worden doorgezet.

Gelukkig hebben we vernomen dat er tot op heden geen meldingen gedaan zijn van verwondingen bij vee als gevolg van de brand. We willen nogmaals lof uitspreken voor het begrip van de betrokken boeren en veehouders gedurende deze periode.

Update 27 september 2023

We zijn inmiddels enkele weken verder na de laatste update van 6 juli 2023. Het bedrijf Axell Logistics heeft met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant afspraken gemaakt over het aanleveren van diverse documenten. Dit is wettelijk geregeld in de Wet milieubeheer, hoofdstuk 17, waarin staat dat een bedrijf bij een milieucalamiteit verplicht is dit te melden bij het bevoegd gezag. Axell Logistics heeft al enkele documenten aangeleverd maar is recent per brief (Brief OMWB Axell 15 september 2023) door de Omgevingsdienst aangespoord tot actie om ook de ontbrekende documenten aan te leveren. De gemeente Etten-Leur heeft nauw contact met de Omgevingsdienst hierover.

We hebben signalen gekregen vanuit inwoners dat er nog zorgen zijn over de effecten van de brand en mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. We werken samen met de GGD aan een manier om deze zorgen te bespreken en wellicht ook weg te kunnen nemen. Via de website houden we u op de hoogte.

Brand kassencomplex Bankenstraat in de nacht van 22 op 23 mei

In de nacht van 22 op 23 mei brak rond half 1 brand uit in een kassencomplex in het buitengebied van Etten-Leur. Op dat tijdstip waren er geen mensen binnen. Een opslagloods is verloren gegaan. Hierop lagen zonnepanelen. Glasdeeltjes zijn in de omgeving terechtgekomen. Waar het vannacht leek dat de restanten van de zonnepanelen tot maximaal 500 meter van de brandhaard terecht waren gekomen, blijkt dit vanochtend om een grotere afstand te gaan. De gemeente onderzoekt op dit moment hoe groot het verspreidingsgebied precies is. De restanten van de zonnepanelen zijn niet giftig. Wilt u de glasdeeltjes opruimen? Trek dan beschermende handschoenen aan, want de glasdeeltjes kunnen scherp zijn. U kunt de deeltjes in het restafval gooien. Grazende dieren kunnen beter niet in aanraking komen met de restanten omdat zij de scherpe deeltjes kunnen inslikken.

Bij ‘Downloads’ en ‘Meer informatie’ vindt u meer over (de nasleep van) deze branden.