Infographic Jaarrekening 2023 in één oogopslag met een overzicht van hoogtepunten van het jaar 2023, cirkeldiagrammen met de inkomsten en uitgaven per begrotingscategorie en een positief saldo van 3,8 miljoen euro
Actueel

Jaarrekening 2023: Etten-Leur op koers

Laatst gewijzigd: 2024-06-05 11:08:17

2023 was het eerste volledige jaar van de huidige raadsperiode. Veel plannen uit het college-uitvoeringsprogramma zijn gerealiseerd of in gang gezet. Etten-Leur verwelkomde de 45.000ste bewoner, 20.000ste woning en Marina Starmans als burgemeester. Het NS-stationsplein werd toegankelijker en groener. Zonnepark Bollendonk levert duurzame energie aan duizenden huishoudens. Start woningbouw op het voormalige Nieuwe Nobelaerterrein, aan de Hoge Neerstraat en De Hoogschout. Dit alles onder de slogan Etten-Leur maken we samen.

De jaarrekening 2023 illustreert de ambitie van de gemeente. Ook al liggen er financiële onzekerheden in het verschiet, de gemeente durft stappen te zetten en maakt plannen voor de lange termijn. Zoals bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe wijk Haansberg en voorbereidingen voor de spoortunnel. Ambities die de huidige bestuursperiode overstijgen worden opgepakt. Zo kunnen ook latere generaties Etten-Leurenaren prettig wonen. Het gemeentebestuur, gemeenteraad en college vinden het belangrijk om nu al hierin te investeren. De jaarrekening 2023 heeft een positief saldo van € 3,8 miljoen. Dit resultaat wordt veroorzaakt door onvoorziene meevallers onder andere door laat ontvangen bijdragen vanuit het Rijk.

Betrekken bewoners en partners

Kijkend naar de vierjaarlijkse raadscyclus ligt de gemeente op koers. 2022 was het jaar van de verkiezingen en het opstellen van plannen. Het raadsprogramma en het college-uitvoeringsprogramma vormden hierbij het uitgangspunt. In 2023 waren er veel startnotities, in lijn met de ambitie van de gemeente om inwoners, ondernemers en andere partners te betrekken bij plannen en beleid. Zowel het college als de gemeenteraad doen dat. Onder andere door in de Raad luistert op andere manieren het gesprek aan te gaan met belanghebbenden en door twee keer per jaar een inhoudelijke dialoog te organiseren. 2023 was dan ook het jaar waarin we bekeken wie bij welke plannen moet worden betrokken. Sommige zijn inmiddels afgerond en in uitvoering. Ook in 2024 worden plannen vastgesteld en gestart met de uitvoering hiervan die doorloopt tot in 2026. Vanaf 2026 en verder is er onzekerheid over de Rijksmiddelen die gemeenten krijgen. Dit komt door een korting van € 2,3 miljard op het gemeentefonds. Hierdoor ontstaat een tekort op de gemeentebegroting. Om deze te kunnen dekken is het nodig kritisch naar inkomsten en uitgaven te kijken. De jaarrekening en wat er in 2023 is bereikt geeft vertrouwen in de toekomst.

Etten-Leur maken we samen

In 2023 gingen de vernieuwde websites www.etten-leur.nl en www.etten-leurmakenwesamen.nl live. Ook verscheen de vraagwijzer Etten-Leur, een digitale gids met informatie over allerlei voorzieningen voor zorg en welzijn en ‘Doe mee in Etten-Leur voor senioren’.

Infographic Jaarrekening 2023 in één oogopslag met een overzicht van hoogtepunten van het jaar 2023, cirkeldiagrammen met de inkomsten en uitgaven per begrotingscategorie en een positief saldo van 3,8 miljoen euro