Bestuur Besluitenlijst van B&W van 11 juli 2024

Raadsinformatiebrief aanbesteding deeltaxivervoer

Na de voorlopige gunning van het deeltaxivervoer West-Brabant in september 2023 is er bezwaar aangetekend. De rechtbank oordeelde dat de regio niet definitief mocht gunnen. Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld. In het hoger beroep zijn partijen uitgebreid in de gelegenheid geweest om te reageren op het eerdere vonnis van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De regio heeft haar standpunten goed beargumenteerd, gesteund door jurisprudentie uit zaken die vergelijkingen hebben met deze zaak. Het gerechtshof is tot de conclusie gekomen dat de regio het deeltaxivervoer mag en kan gunnen aan Willemsen-de Koning. Dit bedrijf gaat vanaf 1 januari 2025 het deeltaxivervoer in West-Brabant verzorgen. Het college informeert de gemeenteraad over de uitspraak van het hoger beroep en de definitieve gunning van het deeltaxivervoer.

 

Beheer en Onderhoud brandkranen en blusputten

Brandkranen vormen een essentieel onderdeel van de brandbestrijding. Het is in het belang van de gemeente, de Veiligheidsregio/Brandweer en Brabant Water dat er uniforme en heldere afspraken zijn over het beheer en onderhoud hiervan. Daarom wordt er door de 24 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) een overeenkomst aangegaan met Brabant Water. Daar waar brandkranen niet of onvoldoende aanwezig zijn, zijn brandputten een alternatief. Deze putten worden jaarlijks gecontroleerd op juiste werking. De Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant heeft deze werkzaamheden per 1 januari 2023 overgedragen aan de gemeente.

 

Vervangen Handboek en Schaderegeling kabels en leidingen

In de openbare ruimte vinden met regelmaat werkzaamheden plaats voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen. Vanuit wet- en regelgeving zijn gemeenten verplicht om deze werkzaamheden, onder voorwaarden, toe te staan. Het Handboek heeft als doel de regie en coördinatie uniform te regelen voor werkzaamheden die nodíg zijn voor de aanleg, instandhouding en opruiming van alle kabels en/of leidingen in openbare gronden binnen de gemeentegrenzen. De schaderegeling regelt het herstel van de openbare ruimte na de werkzaamheden door nutsbedrijven.

 

Niet-ontvankelijk verklaren bezwaar verkeersbesluit

Er werd bezwaar gemaakt tegen een verkeersbesluit over verplichte rijrichtingen. De indiener van het bezwaar wordt niet als belanghebbende beschouwd. Daarom behandelen we zijn bezwaar niet verder.

 

Startnotitie bouw woningen Herbergierstraat en Lange Brugstraat

De initiatiefnemer wil vijf patiowoningen bouwen aan de Herbergierstraat en een vrijstaande woning aan de Lange Brugstraat. In de startnotitie staat beschreven hoe dit project uitgevoerd zal worden.

Toezeggingen Haansberg

Tijdens de raadsvergadering zijn toezeggingen gedaan over de gebiedsontwikkeling van Haansberg. Via een raadsinformatiebrief informeren we de gemeenteraad over de toezeggingen.

 

Raadsinformatiebrief resultaten regionaal woningmarktonderzoek

Het college stuurt de gemeenteraad de rapporten van het regionale woningmarktonderzoek 2022/2023, met verwijzing naar regionale afspraken, eerdere informatie, en de recent vastgestelde Woonzorgvisie.

 

Herziening evenementenbeleid

Het huidige evenementenbeleid van Etten-Leur, “Veilige evenementen in een bruisend Etten-Leur,” werd in 2018 vastgesteld. Hierin staan de kaders voor evenementen. Dit beleid moet nu worden herzien. Daarom heeft het college een plan opgesteld voor het maken van nieuw evenementenbeleid.

 

Invorderen van een dwangsom

Aan de eigenaar van een woning in de Ridderstraat is een last onder dwangsom opgelegd wegens het huisvesten van meerdere personen. Dit is in strijd met het Omgevingsplan. Bij een hercontrole is geconstateerd dat het strijdige gebruik nog niet is beëindigd. De boete van € 5.000,00 moet daarom nu betaald worden. Het college heeft besloten deze boete te innen.

 

Nadere regels Re-integratie participatiewet

In 2023 is de Participatiewet aangepast om mensen met een arbeidsbeperking beter te helpen met werk vinden. Daarom heeft de gemeenteraad in april de Re-integratieverordening aangepast. De bijbehorende beleidsregels zijn nu ook aangepast

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.  

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 9 juli
Tijd: 19.00 uur
Activiteit: Lezing Lowie van Doninck
Locatie: De Linde
Collegelid: Wethouder Verwijmeren