Bestuur Besluitenlijst van B&W van 13 juni 2024

Stand van zaken diverse thema’s jongerenbeleid

In het raadsprogramma is opgenomen dat we extra aandacht gaan geven aan onze jeugd. Via een raadsinformatiebrief krijgt de gemeenteraad actueel inzicht in de stand van zaken. In de brief wordt ingegaan op de diverse thema’s en onderwerpen, waar we samen met of voor onze jongeren in de afgelopen periode aan gewerkt hebben en worden de plannen en activiteiten voor de komende periode belicht.

Verlenging Voor Elkaar Pas

In mei 2024 startte de gemeente Etten-Leur met de pilot van de Voor Elkaar Pas. Alle houders van een Wmo deeltaxipas konden een Voor Elkaar Pas van Arriva aanvragen om samen met een begeleider gratis te reizen met de OV bus. Het betrof een experiment voor 1 jaar. Dit loopt per juni 2024 af. Omdat we zien dat de mobiliteit voor deze doelgroep is toegenomen, heeft het college besloten om de Voor Elkaar Pas te verlengen. Ook voor de periode van 1 juni 2024 tot 1 juni 2025 hoeven de pashouders geen eigen bijdrage te betalen.

 

Vaststellen definitief ontwerp onderhoudswerk Peppelgaarde, Cederstraat & Laurierhof

De inspraakperiode op het voorlopig ontwerp van het onderhoudswerk Peppelgaarde, Cederstraat & Laurierhof is afgelopen. Het ontwerp gaf inzicht in de herinrichting van het openbaar gebied. Alle direct aanwonenden, belanghebbenden en belangstellenden konden hun reacties kenbaar maken. In het eindverslag zijn alle reacties / vragen overgenomen en voorzien van gemeentelijke standpunten. Met het vaststellen van het eindverslag ronden we het informeren over het ontwerp af. Hierna werken we toe naar de uitvoering van het werk.

 

Supermarktstructuur Etten-Leur

Het college neemt kennis van de onderzoeken rondom de supermarktstructuur binnen gemeente Etten-Leur. Daarbij heeft zij een keuze gemaakt om vast te houden aan de huidige structuren, zodat deze voorziening goed lopend of op de fiets bereikbaar zijn. Ook is ervoor gekozen geen nieuwe supermarkt te wensen in het centrum en een andere supermarktformule te ontwikkelen bij Haansberg.

 

Huiskamergroep/ de Verbinding

Mede door de druk die het onderwijs ervaart is het noodzakelijk om anders om te gaan met de visie op hulpvragen, het aanbieden van hulp en het splitsen van onderwijs versus jeugdhulp. Er wordt dus gezocht naar initiatieven die zorg onder onderwijstijd beter mogelijk maken. Het project Huiskamergroep/ de Verbinding uit Etten-Leur is geselecteerd door het Ministerie van O,C&W om mee te doen aan de experimenteerregeling onderwijszorgarrangementen, tot en met 2027. Binnen dit experiment kan er afgeweken worden van bepaalde wet- en regelgeving op het gebied van onderwijs en zorg. Denk aan bekostiging, onderwijstijd- en inhoud en onderwijslocatie.

 

Subsidieregeling Leefbaarheidsbudget Etten-Leur

Bij de vaststelling van de begroting 2024 besloot de gemeenteraad om ook voor 2024 weer € 100.000,= beschikbaar te stellen voor kleine initiatieven van inwoners. Begin 2024 evalueerden we de subsidieregeling, aan de hand waarvan we de verzoeken beoordelen. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat extra communicatie en een kleine aanscherping van de subsidieregeling nodig is.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.  

Aanwezigheid van het college

Datum: 12 juni
Tijd: 09.30 uur
Activiteit: 50 dingen DOE dag
Locatie: Pannenhoef, bij de Zwarte Schuur
Collegelid: Wethouder De Weert

 

Datum: 12 juni
Tijd: 15.00 uur
Activiteit: Buitenspeeldag
Locatie: Speeltuin De Hoge Neer
Collegelid: Wethouder Schouw en jeugdburgemeester