Bestuur Besluitenlijst van B&W van 16 mei 2024

Plan van aanpak en budget herdenking 80-jarige bevrijding in Etten-Leur

De Oranjestichting organiseert activiteiten in najaar 2024 en voorjaar 2025 voor de herdenking van de 80-jarige bevrijding in Etten-Leur. Zij doet dit samen met de gemeente en Heemkundekring  Jan uten Houte. Voor de coördinatie en uitvoering van de activiteiten ontvangt de Oranjestichting een bijdrage.

Behandeling verzoek aanpassing ontwerp onderhoudswerk Rodenbachstraat e.o

Na vaststelling van het definitief ontwerp “Rodenbachstraat e.o.” hebben alle direct aanwonenden en belanghebbenden kennis kunnen nemen van het vastgestelde definitief ontwerp Rodenbachstraat e.o. Diverse bewoners  woonachtig aan de Frederik van Eedenstraat hebben gevraagd een parkeerplaats en groenstrook om te wisselen.  Alle direct aanwonende bewoners in de Frederik van Eedenstraat gaan akkoord met de aanpassing. Daarom wordt het ontwerp aangepast met de genoemde wijziging.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Reconstructie N389’

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Reconstructie N389’ vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen waarbij iedereen in de gelegenheid is gesteld om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen. Van deze mogelijkheid is door één omwonende gebruik gemaakt. Deze zienswijze wordt beantwoord bij het plan en leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen aan het plan. Er zijn wel twee ambtelijke aanpassingen op het plan doorgevoerd. Het vast te stellen plan is om die reden gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan. Het bestemmingsplan voorziet in een kader voor groot onderhoud en reconstructie van de N389 (Zevenbergseweg).

Beleidsplan spelen en bewegen 2024-2030

Het college stelt de gemeenteraad voor het beleidsplan spelen en bewegen 2024 – 2030 vast te stellen. Met het beleidsplan spelen en bewegen 2024-2030 wordt het speelbeleid geactualiseerd en worden nieuwe impulsen gegeven aan het spelen en bewegen in Etten-Leur. Spelen en bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling en gezondheid van ons allemaal. Met een gevarieerd aanbod aan speelvoorzieningen, leren we kinderen samenspelen, uitdagingen aangaan, grenzen verleggen en hun talenten te ontwikkelen. Dagelijks vrij kunnen spelen en bewegen is een basisvoorwaarde om gezond op te groeien. Ook voor ouderen is bewegen gezond. Zij blijven daardoor langer fit en kunnen langer meedoen. Ook voor hen leidt bewegen in de openbare ruimte tot sociale ontmoeting.
Doordat speeltoestellen van betere kwaliteit zijn geworden wordt de afschrijftermijn van speeltoestellen verhoogd van 10 naar 20 jaar. Dit sluit aan bij hetgeen we in de praktijk zien.

Subsidieregeling zonnepanelen voor huurders van Alwel

De gemeente biedt huurders van Alwel een subsidie van 150 euro wanneer zij zonnepanelen laten plaatsen op de huurwoning. Deze subsidie dekt voor het eerste jaar de servicekosten voor het onderhoud van de panelen. Daarnaast gaat de energierekening omlaag. Zo profiteert de huurder dubbel wanneer zij gebruik maken van deze regeling.

Beantwoording brief van de fractie van APB vragen over snippergroen

Het APB heeft vragen gesteld over snippergroen. Het college beantwoordt deze vragen per brief.

Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2023

In 2023 zijn de uitgaven aan bijstandsuitkeringen groter geweest dan het budget dat de gemeente hiervoor ontvangt van het Rijk. Onder voorwaarden kan de gemeente aanspraak maken op een zogenaamde vangnetuitkering Participatiewet, een gedeeltelijke financiële compensatie voor het ontstane tekort.
Het college dient deze vangnetuitkering aan te vragen en vraagt daarvoor instemming van de gemeenteraad.

Afwijkingsbesluit aanbestedingseis renovatie Bisschopsmolen

Het college besluit af te wijken op standaard aanbestedingseis bij aanbesteding voor renovatie van de Bisschopsmolen.

Uitbreiding basisschool Vier Heemskinderen

Voor de basisschool Vier Heemskinderen van schoolbestuur Skpoel heeft het college positief besloten op een uitbreiding met 3 klaslokalen en een ondersteuningsruimte. Wel is als voorwaarde gesteld dat er een heldere en meetbare prestatie afspraak wordt gemaakt met SKPOEL over inclusief onderwijs op deze locatie.
De school blijft gestaagd groeien in leerlingaantal en kampt al geruime tijd met ruimtegebrek. Gezien de aantrekkende werking van leerlingen om de school en omliggende wijken, in samenhang met ontwikkelingen op onderwijs, is uitbreiding noodzakelijk.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

Datum: 18 mei 2024
Tijd: 13.00 uur
Activiteit: Opening Expo Havenfeesten
Locatie: Trouwkerkje
Collegelid: Wethouder Verwijmeren

Datum: 18 mei 2024
Tijd: 14.30 uur
Activiteit: Startsein Badeendrace
Locatie: Vijver Schoenmakershoek
Collegelid: Wethouder Verwijmeren

Datum: 25 mei 2024
Tijd: 15.00 – 16.00 uur (afsluiting, sportdag begint om 12.00 uur)
Activiteit: Sportdag Etten-Leur
Locatie: Oude Raadhuis, Markt en Raadhuisplein
Collegelid: Jean-Pierre Schouw en jeugdburgemeester Vieve