Bestuur Besluitenlijst van B&W van 20 juni 2024

Reactie op Rekenkamerrapport ‘Evaluatie beleid en uitvoering schuldhulpverlening en armoedebestrijding’

De Rekenkamer West-Brabant voerde onderzoek uit naar het beleid en de uitvoering van schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Op 23 mei ontving het college het rapport hiervan. Het college stuurt een reactie op het rapport naar de Rekenkamer.

 

Jaarverslag 2023 Commissie voor de bezwaarschriften

De burgemeester en het college nemen kennis van het jaarverslag van de commissie voor de bezwaarschriften. Het jaarverslag wordt ter informatie naar de raad gestuurd.

 

Vaststellen definitief ontwerp Bruininkhuizen-Papenstraat

De inspraakperiode op het voorlopig ontwerp van het onderhoudswerk Bruininkhuizen-Papenstraat is afgelopen. Het ontwerp gaf inzicht in de herinrichting van het openbaar gebied. Alle direct aanwonenden, belanghebbenden en belangstellenden konden hun reacties kenbaar maken. In het eindverslag zijn alle reacties/vragen overgenomen en voorzien van gemeentelijke standpunten. Met het vaststellen van het eindverslag ronden we het informeren over het ontwerp af. Hierna werken we toe naar de uitvoering van het werk.

 

Concept- koopovereenkomst Kattestraat

Het college stemt in met de voorgenomen verkoop van Kattestraat 46.

 

Evaluatie uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Het college neemt kennis van de evaluatie uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.
In 2023 zijn door de gemeenteraad de visie en het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie vastgesteld. Een onderdeel uit het uitvoeringsprogramma is een jaarlijkse evaluatie. Het college informeert de gemeenteraad via een brief over de evaluatie van 2023 en over de activiteiten die voor 2024 zijn gepland.

Brief meicirculaire 2024

Op 27 mei 2024 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de meicirculaire gemeentefonds 2024. Het college heeft kennis genomen van deze circulaire en informeert de gemeenteraad per brief over de gevolgen van de meicirculaire.

 

Subsidieregeling voor gemeentelijke- en rijksmonumenten

Het college heeft de Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten Etten-Leur 2024 en de Subsidieregeling Rijksmonumenten Etten-Leur 2024 vastgesteld. Voor eigenaren van rijksmonumenten betekent dit dat zij, net als eigenaren van een gemeentelijk monument, een abonnement kunnen aanvragen voor de Monumentenwacht Noord-Brabant. De Subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten betreft alleen een tekstuele wijziging.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.  

Aanwezigheid van het college

Datum: 22 juni
Tijd: 10.30 uur
Activiteit: Beëdigingsceremonie 30e Infanteriebataljon Bewaken en Beveiligen Korps Nationale Reserve
Locatie: Markt, bij het Oude Raadhuis
Collegelid: Burgemeester Starmans – Gelijns

 

Datum: 23 juni
Tijd: 12.30 uur
Activiteit: Koningsschieten Cloveniersgilde
Locatie: ARV Achilles
Collegelid: Burgemeester Starmans – Gelijns

 

Datum: 23 juni
Tijd: 13.45 uur
Activiteit: Diploma’s uitreiken aan leerlingen ‘Petje af Etten-Leur’
Locatie: Schonckzaal in het Oude Raadhuis
Collegelid: Wethouder Verwijmeren