Bestuur Besluitenlijst van B&W van 21 maart 2024

Identificerende hulpmiddelen in het kader van de Wet Tegengaan Identiteitsfraude

Het college besluit af te wijken van hun eigen inkoopbeleid omdat er slechts één bedrijf in Nederland is die de benodigde identificerende hulpmiddelen i.c.m. de koppeling met iBurgerzaken kan leveren. Deze hulpmiddelen zijn nodig om uitvoering te geven aan de Wet Tegengaan Identiteitsfraude

Veiligheidsprogramma 2024-2026

In het veiligheidsprogramma staan de speerpunten voor de jaren 2024-2026. Het geeft op hoofdlijnen de koers aan die we op het gebied van veiligheid willen inzetten. We hebben op vijf veiligheidsvelden onze speerpunten verwoord, dit vormt het kader van ons veiligheidsprogramma. Deze velden zijn veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid,  fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. Met de ontwikkeling en uitvoering van dit veiligheidsprogramma wil de gemeente samen met haar partners de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente waarborgen en waar mogelijk bevorderen en versterken.

 

Vaststelling Collegeverklaring ENSIA 2023 en verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO.

Het college heeft de Collegeverklaring ENSIA 2023 (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) inclusief de bijlagen verantwoording DigiD en Suwinet vastgesteld en ondertekend. Jaarlijks vindt de ENSIA-cyclus plaats. Het betreft een zelfevaluatie gevolgd door een audit ten aanzien van onze DigiD-aansluitingen en de Suwinet-aansluiting. Ook de verantwoordingsrapportage 2023 BAG (Basisregistratie adressen en gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BRO (Basis Registratie Ondergrond) is ondertekend en vastgesteld.

 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het huidig inkoop- en aanbestedingsbeleid is in 2017 vastgesteld en is toe aan een update. De wijzigingen ten opzichte van het huidig beleid zijn beperkt:

•            aanpassing van het bedrag voor meervoudig onderhands aanbesteden voor Werken van 1 miljoen naar 1,5 miljoen.

•            het begrip lokaal in het beleid wijkt iets af van de definitie in het raadsprogramma (4.2), we gaan niet alleen uit van Etten-Leurse bedrijven maar van lokale ondernemers.

•            een drietal verwijzingen naar beleid op het gebied van social return on investment, de klachtenregeling en duurzaam inkoopbeleid.

 

Toezichtsoordeel huisvesting statushouders

Etten-Leur heeft de taakstelling voor de huisvesting van statushouders op 1 januari 2023 niet kunnen realiseren. Dit is echter buiten de schuld van de gemeente. Door de toezichthouder worden wij hiervan daarom verschoond. Bovendien hebben wij op 1 februari (het einde van de coulancemaand) de taakstelling ruimschoots gehaald.

Vaststellen actualisatie archeologiebeleid

Het archeologiebeleid uit 2010 moet herzien worden. De aanleiding is het feit dat de Erfgoedwet en de Omgevingswet scherpere eisen stelt aan het archeologiebeleid. Daarom heeft de gemeente Etten-Leur in samenwerking met de gemeente Oosterhout, Moerdijk en Drimmelen een geactualiseerd onderzoeksrapport laten opstellen. Op basis van dit rapport stelt de raad het nieuwe archeologiebeleid vast.

 

Addendum subsidiebeschikking Stichting Streekomroep voor West-Brabant (Ons West-Brabant)

De huidige subsidiebeschikking van de Stichting Streekomroep voor West-Brabant loopt van 13 maart 2023 tot 13 maart 2028. De zorgplichtgelden voor lokale omroepen/streekomroepen worden aan gemeenten uitgekeerd middels de algemene uitkering vanuit het Rijk. De VNG geeft een richtsnoerbedrag voor 2024 en daarin zit een klein verschil met de subsidiebeschikking. In een addendum wordt dit aan de subsidiebeschikking toegevoegd.

 

Vaststellen Gemeenschappelijk Uitvoeringskader 2024-2027 OMWB

Het college stelt het gemeenschappelijk uitvoeringskader voor de vergunning- toezicht- en handhavingstaken vast, zoals die door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voor de gemeente Etten-Leur worden uitgevoerd.

Re-integratieverordening Participatiewet 2024 gemeente Etten-Leur

Om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, is de Participatiewet op onderdelen gewijzigd. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de aanvraagmogelijkheden en -procedures van enkele voorzieningen die aangeboden kunnen worden aan werkgevers en werkzoekenden. Deze wijzigingen moeten ook verwerkt worden in de Re-integratieverordening, waarin de gemeente de ondersteuningsmogelijkheden vastlegt.

 

Overeenkomst maatwerkvoorziening logeerzorg (Wmo)

De De6-gemeenten hebben een maatwerkovereenkomst logeerzorg afgesloten met enkele partijen. In deze overeenkomst is een fout geslopen met betrekking tot de tariefberekening voor de jaarlijkse indexatie. Met dit addendum wordt deze technische fout gecorrigeerd.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 25 maart 2024
Tijd: 10.00 uur
Activiteit: Openen feestweek De Kringloper voor het 40-jarig bestaan
Locatie: Kringloopwinkel, Kroonstraat 12 Etten-Leur
Collegelid: Wethouder De Weert