Bestuur Besluitenlijst van B&W van 23 mei 2024

Sociaal statuut

Het huidig sociaal statuut uit 2001 is opgenomen in het personeelshandboek en wordt aangepast als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Op 14 maart 2024 is hierover overeenstemming bereikt tussen bestuurder en vakbonden. Vervolgens hebben de vakbonden een ledenraadpleging gehouden en is een unaniem akkoord bereikt. Na vaststelling door het college wordt het sociaal statuut aangeboden ter ondertekening.

Afwegingskader vlaggen bij bijzondere gebeurtenissen

De Rijksoverheid heeft een uitgebreide vlaginstructie die van toepassing is voor Rijksgebouwen.
De gemeenten in Nederland volgen deze instructie. Als het gaat om bijzondere gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een aardbeving in Turkije of de Dag van de Vrede is niet altijd duidelijk hoe we hiermee om moeten gaan. De gemeente Etten-Leur heeft daarom een afwegingskader opgesteld voor dit soort bijzondere gebeurtenissen. Uitgangspunt is dat we zo min mogelijk bij bijzondere gebeurtenissen vlaggen.

Visie op Haansberg

Op 26 juni 2023 is door de gemeenteraad opdracht gegeven om de participatie op te starten met omwonenden, belangstellenden en stakeholders voor de Gebiedsontwikkeling Haansberg. Afgelopen 10 maanden is dit op allerlei manieren gedaan o.a. door middel van een groot Haansberg Event in het gebied op 16 januari jl. Alle inbreng is gebundeld in uitgangspunten en uiteindelijk gecombineerd in een Visie op Haansberg. Deze visie wordt op 3 juni aan de gemeenteraad gepresenteerd en zal als basis dienen voor het nog op te stellen Masterplan Haansberg. Dit Masterplan wordt in het najaar van 2024 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Startnotitie Deelgebied 1 Haansberg

Er is een startnotitie participatie opgesteld voor de invulling van Deelgebied 1 Haansberg (voorheen Haansberg Oost genoemd). Het college stelt deze startnotitie vast. De gemeenteraad debatteert over de startnotitie tijdens de Raad Debatteert.

Verkeerskundige en infrastructurele maatregelen rondom Haansberg

Op 15 november 2023 heeft het college de startnotitie ‘Verkeerskundige en infrastructurele maatregelen rondom Haansberg’ vastgesteld. Met die startnotitie is het startschot gegeven om wegen en knelpunten rondom Haansberg op orde te krijgen. Naast de eerdere toezeggingen en genoemde aanpassingen gaan we ook de dialoog aan met omwonenden om hun ervaringen en knelpunten helder te krijgen. Met het voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de aanleg van een rotonde bij de kruising Oude Grind met de Hoevenseweg. Daarnaast wordt de gemeenteraad  met de memo geïnformeerd over de stand van zaken van de eerste gesprekken aan de omgevingstafels en de koers voor komende aanpassingen.

Kadernota 2025 – 2028

Het college besluit de kadernota 2025-2028 ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad.
De kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2025.

Raadsbrief hondenbelasting

Bij de behandeling van de begroting 2024 op 13 november 2023 deed wethouder De Weert de toezegging om voor de kadernota 2025 de kosten en opbrengsten van de hondenbelasting in beeld te brengen. De gemeenteraad ontvangt een brief hierover.

Algemene subsidieverordening Etten-Leur 2024

De gemeente Etten-Leur verstrekt subsidies aan organisaties die door het organiseren van activiteiten of projecten een bijdrage leveren aan één of meerdere gemeentelijke doelstelling(en). De kaders waarbinnen het college subsidie kan verstrekken, worden door de gemeenteraad vastgesteld in de Algemene subsidieverordening. Aan de raad wordt voorgesteld de Verordening uit 2018 op een aantal onderdelen te wijzigen. Het zijn met name wijzigingen op basis van de nieuwe VNG Model Verordening met betrekking tot verwijzingen naar Europese wet- en regelgeving.

Beleidsnota Maatschappelijke Accommodaties

De beleidsnota maatschappelijke accommodaties vormt het kader voor het maatschappelijk accommodatiebeleid. Het college stelt de gemeenteraad voor de beleidsnota vast te stellen.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

Datum: 25 mei 2024
Tijd: 15.00 – 16.00 uur (afsluiting, sportdag begint om 12.00 uur)
Activiteit: Sportdag Etten-Leur
Locatie: Oude Raadhuis, Markt en Raadhuisplein
Collegelid: Wethouder Jean-Pierre Schouw en jeugdburgemeester Vieve

Datum: 26 mei 2024
Tijd: 11.00 uur
Activiteit: 10 jarig jubileum Stichting De Achtertuin
Locatie: Hilsebaan 108, Etten-Leur
Collegelid: Wethouder Jean-Pierre Schouw