Bestuur Besluitenlijst van B&W van 25 april 2024

Benoeming stembureauleden en leden van het gemeentelijk stembureau (GSB) en aanwijzen stembureaus Europees Parlement 2024

Op 6 juni 2024 zijn  de verkiezingen  voor de leden van het Europese Parlement. Voor deze verkiezingen moeten er stembureaus worden aangewezen. Verder moeten er (stembureau)leden voor de bezetting van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau worden benoemd.

 

Nazorgconvenant WBW voor jongeren na verblijf in een Justitiële jeugdinrichting

Jaarlijks verblijft in Nederland een aantal jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Om het perspectief van de jongere na verblijf in de JJI te vergroten en (daarmee) de kans op recidive te verkleinen is het van belang dat met en voor jongeren die uitstromen uit een JJI een (nazorg)plan tot stand komt. Ketenpartners binnen het jeugdstrafrecht zoals de Raad van de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instellingen, de reclasseringsorganisaties, de Justitiële Jeugdinrichtingen en gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om die nazorg zo goed mogelijk vorm te geven. Dit gebeurt nu ook al, maar om dit goed te organiseren zijn samenwerkingsafspraken om de nazorg voor jongeren zo goed mogelijk te laten verlopen in een convenant vastgelegd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur heeft ingestemd met het convenant Nazorg-tafel West-Brabant West.

 

Beslissing op de Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Stationsplein 45

Het college besluit dat voor het realiseren van een gebouw met 50 appartementen aan het Stationsplein 45, geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt.

 

Afdoening toezegging verkeersregelinstallaties

Wethouder Schouw deed in 2023 een toezegging over het beheer van de verkeersregelinstallaties. Het college informeert de gemeenteraad over de afwikkeling per brief.

 

Vaststellen standaard verhaalovereenkomsten nadeelcompensatie

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is planschade vervangen door het begrip nadeelcompensatie. Voor het verhalen van kosten op basis van nadeelcompensatie zijn standaardovereenkomsten opgesteld. Met het besluit van het college worden die standaarden vastgesteld, zodat deze gebruikt kunnen worden in het afhandelen van aanvragen en verzoeken.

 

Raadsinformatiebrief notitie (pré)mantelzorghuisvesting

In februari is de notitie huisvesting mantelzorg besproken in de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot verschillende vragen. Met een raadsbrief informeert het college de gemeenteraad over de antwoorden op deze vragen.

 

Onderwijsachterstandenbudget, voor- en vroegschoolse Educatie 2023/2024

Het doel van de voor- en vroegschoolse educatie is kinderen met (een risico op) taal- en ontwikkelachterstand een goede start te geven in groep 3 van de basisschool. Het consultatiebureau, partners in de jeugdgezondheidszorg, de scholen, kinderdagverblijven en bibliotheek De Nobelaer werken hierin samen. Deze afspraken zijn vastgelegd in ‘Resultaat- en samenwerkingsafspraken VE gemeente Etten-Leur’. Voor de verschillende activiteiten ten behoeve van de voor- en vroegschoolse educatie worden subsidies aangevraagd door de verschillende instanties. De vergoedingen vallen binnen de wettelijke vereisten van het Onderwijsachterstandenbudget.

 

 

Samenwerkingsafspraken Wmo De6

Op het terrein van diverse Wmo maatwerkvoorzieningen werken de De6 gemeenten samen. De gemeente Rucphen voert voor deze gemeenten een aantal ondersteunende taken uit. Hiervoor maken we samenwerkingsafspraken met de gemeente Rucphen. De huidige dienstverleningsovereenkomst liep af. Daarom spreken we nieuwe samenwerkingsafspraken af.

 

Programmaplan Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming regio West-Brabant

Soms gebeurt er veel in gezinnen waardoor het thuis niet veilig is voor kinderen en volwassenen. De manier waarop we nu hulp en bescherming bieden aan mensen in onveilige situaties, zoals kinderen en gezinnen, kan verder verbeterd worden. Om ervoor te zorgen dat gezinnen op tijd de juiste hulp krijgen, heeft de landelijke overheid plan Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming gemaakt. Daarin staat hoe kind- en gezinsbescherming er over een aantal jaren beter uit kan zien. Het gaat er vooral om dat de aanpak simpeler gemaakt wordt en nog meer op maken op gezinnen gericht. Het gaat dus niet alleen over hulp voor kinderen in mogelijk onveilige situaties, maar ook over steun voor gezinnen in het algemeen, en van baby’s tot ouderen (0-100jr). Verschillende organisaties werken hieraan samen. Het plan geeft ook advies over hoe regio’s en gemeenten dit het beste kunnen organiseren. Om ons als regio voor te bereiden op de aankomende (organisatorische) veranderingen is een programmaplan opgesteld. Dit gaat ons helpen om aan de slag te gaan met regionale én lokale opgave Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

 

Beleidsregels omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) Etten-Leur

Het college stelde de ‘Beleidsregels buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) Gemeente Etten-Leur’ vast. In deze beleidsregels zijn voor de zogenaamde ‘planologisch ondergeschikte gevallen’ regels opgenomen in welke gevallen ze toelaatbaar zijn.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend. 

Aanwezigheid van het college

 

Datum: 27 april 2024
Tijd: 09.15 uur
Activiteit: Koningsdag met om 09.15 uur – Oecumenische dankdienst in de Van Gogh Kerk
10.00 uur – Aubade voor het Oude Raadhuis
10.30 uur – Bijeenkomst voor gedecoreerden in het Oude Raadhuis
Collegelid: Burgemeester Starmans – Gelijns

 

Datum: 27 april 2024
Tijd: 14.00 uur
Activiteit: Leur Kleurt Oranje
Locatie: Schoenmakerspark Leurse Dijk
Collegelid: Burgemeester

 

Datum: 3 mei  2024
Tijd: 14.00 uur
Activiteit: Opening evenement Kunst & Meer
Locatie: De Santspuy
Collegelid: Wethouder Verwijmeren

 

Datum: 4 mei  2024
Tijd: 19.00 uur
Activiteit: Dodenherdenking
Locatie: Trouwkerkje en Heerma van Vossplantsoen
Collegelid: College van B&W