Bestuur Besluitenlijst van B&W van 27 juni 2024

Brief directeuren ketensamenwerking inzake opdracht doorontwikkeling

De besturen van de gemeenschappelijke regelingen WVS, Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal hebben de directeuren van de drie organisaties de opdracht gegeven een onderzoek te starten naar de toekomst van de uitvoering van de Participatiewet in de regio. Het college geeft via een brief een reactie op de opdracht en geeft de directeuren een aantal aandachtspunten mee voor het vervolgproces van de uitwerking van de opdracht.

 

Online participatie- en communicatiestrategie

Het college stelde een strategie vast om het gebruik van online participatie en communicatie door te ontwikkelen. De strategie is gebaseerd op het ‘Volwassenheidsmodel sociale media in gemeenten’. Het vormt een doorontwikkeling van online middelen voor onze Routeplanner participatie & communicatie. Het college informeert de gemeenteraad met een brief hierover.

 

Beslissing op bezwaar Markt 9

Een omwonende heeft een bezwaar ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning voor de kap van 2 bomen aan De Markt 9. Dit bezwaar is behandeld bij de Commissie voor de bezwaarschriften. Overeenkomstig het advies van de Commissie heeft het college besloten het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

 

Rapport Archiefinspectie Gemeente Etten-Leur 2023

Het college stemt in met de aanbevelingen uit het rapport Archiefinspectie Gemeente Etten-Leur 2023. Het college neemt ook kennis van het overzicht informatiehuishouding Gemeente Etten-Leur 2024 ingevolge artikel 18 van de Archiefregeling. Het college informeert de gemeenteraad via een brief over het inspectierapport.

 

Toezeggingen wethouder Schouw kansen voor jongeren op de woningmarkt en onderzoek schaarste

In de raadsvergadering van november 2023 is de gemeenteraad toegezegd dat er in de Woonzorgvisie gekeken wordt naar meer kansen voor jongeren op de woningmarkt. Ook is toegezegd dat regionaal onderzocht gaat worden of sprake is van schaarste in bepaalde categorieën woningen. Via een brief wordt de raad geïnformeerd over de twee toezeggingen.

 

Vrijgeven voorlopig ontwerp Kloosterlaan (pleinen)

De bestrating en riolering van de doodlopende zijstraten van de Kloosterlaan (tussen de doorgaande weg Kloosterlaan en de spoorlijn) zijn toe aan onderhoud. De gemeente heeft een voorlopig ontwerp voor de bovengrondse inrichting gemaakt. Dit ontwerp wordt aan de bewoners en belanghebbenden voorgelegd.

 

Startnotitie participatie Sprundelsebaan 312/312a

Een initiatiefnemer is van plan om een vergunningaanvraag in te dienen voor een bouwplan aan de locatie Sprundelsebaan 312/312a. Ter voorbereiding van de vergunningaanvraag is een startnotitie participatie opgesteld en ter kennisname gestuurd naar het college.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 27 juni
Tijd: 10.00 uur
Activiteit: Band op Spanning
Locatie: Kerkwerve
Collegelid: Wethouder De Weert

Datum: 27 juni
Tijd: 17.30 uur
Activiteit: Eerste haringvaatje Rotary Etten-Leur
Locatie: De Kapel in het Park
Collegelid: Burgemeester Starmans – Gelijns en wethouders

 

Datum: 28 juni
Tijd: 14:45 uur
Activiteit: Start bouw Het Jacobusbos
Locatie: Edward Poppelaan 14
Collegelid: Wethouder Schouw

 

Datum: 28 juni
Tijd: 19.00 uur
Activiteit: Opening Kermis Etten-Leur
Locatie: Attractie Power Polyp
Collegelid: Wethouder Verwijmeren en jeugdburgemeester

 

Datum: 29 juni
Tijd: 10.30 uur
Activiteit: Startschot Suptocht Vergroen Etten-Leur
Locatie: Steiger bij De Turfvaart
Collegelid: Wethouder De Weert

Datum: 30 juni
Tijd: 12.00 uur
Activiteit: Koningsschieten St. Hubertusgilde
Locatie: De Mouterij
Collegelid: Burgemeester Starmans – Gelijns

 

Datum: 2 juli
Tijd: 12.00 uur
Activiteit: Uitreiking Kermisprijzen
Locatie: BVC, Markt 1
Collegelid: Wethouder De Weert

 

Datum: 4 juli
Tijd: 16.30 uur
Activiteit: Roode Looper
Locatie: Hermelijnweg 1, Etten-Leur
Collegelid: Burgemeester en wethouder De Weert