Bestuur Besluitenlijst van B&W van 28 maart 2024

Woonzorgvisie 2024-2029

Het college biedt de gemeenteraad de Woonzorgvisie 2024-2029 met het uitvoeringsprogramma ter vaststelling aan. Met de visie en het uitvoeringsprogramma geeft het college aan hoe, waar, wanneer en met wie de komende jaren lokaal en regionaal thematisch aan een groot aantal opgaven wonen-welzijn-zorg gewerkt gaat worden.

Derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur 2021

De huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dateert van 2021. Inmiddels zijn er twee wijzigingen vastgesteld. De eerste wijziging in 2022 had betrekking op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De tweede wijziging had betrekking op de jaarlijkse suggestie voor aanpassingen vanuit de VNG. De nu voorgestelde derde wijziging betreft een voorgestelde wijziging vanuit de VNG aangaande de definitie van consumentenvuurwerk (artikel 2:71) en het toevoegen van twee artikelen; artikel 2:50a Messen en andere voorwerpen als steekwapen en artikel 2:78 gebiedsontzeggingen. Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen de derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur 2021 vast te stellen in de vergadering van 13 mei 2024.

Raadsinformatiebrief parkeren Havenkwartier

Het college kreeg enkele vragen over de parkeersituatie aan het Havenkwartier. Met de raadsinformatiebrief geeft het college antwoord op deze vragen en informeert zij de raad.

Afwijkingsbesluit “Verbeteren afwatering Markenland”

De hemelwaterafvoer in Markenland dient te worden verbeterd en groot onderhoud aan de paden wordt uitgevoerd. Het college besluit dit werk meervoudig onderhands aan te besteden.

Verklaring van geen bedenkingen Hoevenseweg 38

Voor de locatie Hoevenseweg 38 is een vergunningaanvraag ingediend voor het realiseren van een loods bij een burgerwoning. Een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure is nodig om dit mogelijk te maken. De raad heeft een lijst met categorieën vastgesteld waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet noodzakelijk is. De aanvraag voor de locatie Hoevenseweg 38 valt hieronder. Met een raadsinformatiebrief wordt de raad hierover geïnformeerd.

 

Besluit op bezwaarschrift niet ontvankelijk

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen een opgelegde last onder dwangsom wegens strijd met het bestemmingsplan. Het bezwaarschrift is niet binnen de wettelijke termijn ingediend en wordt daarom niet in behandeling genomen.

Tweede wijziging “Subsidieregeling Energie-advies, warmtescan en uitvoering isolatiemaatregelen voor inwoners Etten-Leur”

Op 1 januari 2023 trad de lokale “Subsidieregeling Energie-advies, warmtescan en uitvoering isolatie-maatregelen voor inwoners Etten-Leur” in werking. Woningeigenaren van Etten-Leur kunnen maximaal 100 euro subsidie krijgen voor een energieadvies of warmtescan. Daarna kunnen zij maximaal 500 euro subsidie voor een isolatiemaatregel aan de woning krijgen. Deze regeling is aangepast op een aantal punten, zodat deze in afstemming is met de recent in werking getreden “Subsidieregeling uitvoering isolatiemaatregelen voor inwoners in DEFG-woningen Etten-Leur”. Concreet gaat het over het subsidiëren van doe-het-zelf maatregelen, inwoners meer tijd geven voor het doen van de aanvraag en meer duidelijke voorwaarden over nieuwbouw/aanbouw.

 

Vaststellen “subsidieregeling uitvoering isolatiemaatregelen voor inwoners in DEFG-woningen Etten-Leur”

In februari 2023 publiceerde het Rijk het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Het doel van het NIP is om landelijk 2,5 miljoen woningen te isoleren tot en met 2030, met de nadruk op de slecht geïsoleerde woningen. Aan het NIP is een specifieke uitkering voor gemeenten verbonden.
De gemeente Etten-Leur heeft een subsidieregeling opgezet voor slecht geïsoleerde woningen in Etten-Leur. Hierbij wordt 70% van de kosten vergoed tot een maximum van € 1.800,-. Naast deze subsidieregeling blijft ook de bestaande subsidieregeling bestaan, waarbij maximaal en eenmalig
€ 500,- verkregen kan worden bij een isolatiemaatregel.

Beslissing op bezwaar Markt 9

Het college ontving een bezwaarschrift tegen de verkeerssituatie achter de panden Markt 9 en 11. Het college besloot het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het bezwaar zich niet richt op een besluit zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

 

Beantwoording toezegging signaal VluchtelingenWerk

In een eerdere raadsvergadering is een signaal van VluchtelingenWerk besproken, over de ‘behandeling van aanvragen van nieuwe statushouders’. Na contact met VluchtelingenWerk en het Werkplein, gaat het college met deze brief dieper in op dit signaal.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 7 april 2024
Tijd: later bekend
Activiteit: Eventing Etten-Leur
Locatie: Schuitvaartjaagpad Etten-Leur
Collegelid: Wethouder Schouw