Bestuur Besluitenlijst van B&W van 30 mei 2024

Bestemmingsplan Zwarthoofd 5, uitbreiding DC Lidl

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Zwarthoofd 5, uitbreiding DC Lidl’ vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van het distributiecentrum aan het Zwarthoofd 5, het verleggen van de Kibbelvaart (waterloop) en het verleggen en feitelijk inrichten van een ecologische verbindingszone. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen waarbij iedereen in de gelegenheid is gesteld om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen. Er zijn 4 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn voorzien van een reactie. De zienswijzen geven aanleiding tot een aantal aanpassingen van het vast te stellen bestemmingsplan. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Wijziging gemeenschappelijke regelingen als gevolg van gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen

Als gevolg van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt een aantal regelingen gewijzigd.

 

Zienswijze procedure ontwerpbegrotingen 2025 gemeenschappelijke regelingen

De gemeenschappelijke regelingen stellen jaarlijks in april een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgend jaar. Het college ontvangt deze begrotingen en legt deze aan de raad voor met het voorstel om al dan niet een zienswijze op deze ontwerpbegrotingen in te dienen. Deze zienswijzeprocedure maakt het mogelijk als gemeenteraad te reageren op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

 

Aanwijsbesluit gebieden met alcoholverbod

Het college heeft het bestaande aanwijsbesluit voor gebieden met een alcoholverbod vernieuwd. Het college heeft in het aanwijsbesluit diverse gebieden aangewezen waar het verboden is alcohol te consumeren en om aangebroken flessen, blikjes, kartonnen en dergelijke met alcohol bij zich te hebben.

 

Proces beleidsplan spelen en bewegen

Dit voorstel is een aanvulling op het Beleidsplan Spelen en Bewegen. De financiële gevolgen van het beleidsplan worden verwerkt bij de begroting 2025. Het voorstel is ook de kapitaallasten van deze investeringen te dekken uit het bedrag van € 3 miljoen die in de begroting 2023 is opgenomen voor de uitvoering van nieuw beleid binnen het raadsprogramma.

 

Derde raadsinformatiebrief verkeerssituatie Molenas

Het college heeft enkele vragen gekregen over de situatie op de Molenas. Met de raadsinformatiebrief geeft het college antwoord op deze vragen en wordt de gemeenteraad geïnformeerd.

 

Afwijkingsbesluit inhuur communicatie, content en marketing Haansberg

Het college heeft besloten om de tijdelijke inhuur van een medewerker voor de communicatie en marketing voor nieuwbouw van de wijk Haansberg via een enkelvoudig onderhandse aanbesteding plaats te laten vinden in plaats van het openstellen van de tijdelijke vacature via Flex West-Brabant.

 

Jaarrekening 2023

Het college nam kennis van de  jaarrekening 2023 en stelt de gemeenteraad voor deze vast te stellen.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 1 juni
Tijd: 14.00 uur
Activiteit: Opening sport- en ontmoetingsveld aan de Rijsdijk
Locatie: Rijsdijk
Collegelid: Wethouder Schouw