Bestuur Besluitenlijst van B&W van 4 april 2024

Afwijkingsbesluit inhuur medewerker publiekszaken

Het college heeft besloten om in afwijking van het inkoopbeleid de opdracht tot tijdelijke ondersteuning van het team publiekszaken enkelvoudig onderhands aan te besteden.

 

Vaststellen definitief ontwerp parkje Van ’t Hoffstraat

De inspraakperiode op het voorlopig ontwerp van het parkje in de Van ‘t Hoffstraat is afgelopen. Het ontwerp gaf inzicht in de herinrichting van het openbaar gebied. Alle direct aanwonenden, belanghebbenden en belangstellenden konden hun reacties kenbaar maken. In het eindverslag zijn alle reacties / vragen overgenomen en voorzien van gemeentelijke standpunten. Met het vaststellen van het eindverslag ronden we het informeren over het ontwerp af. Hierna werken we toe naar de uitvoering van het werk.

 

Afdoening toezegging verkeersregelinstallaties

Wethouder Schouw deed in 2023 een toezegging over het beheer van de verkeersregelinstallaties. Met de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over de voortgang.

 

Straatnaamgeving verlenging Binnentuin

Op locatie Dreef/Markt komt een appartementencomplex met 23 nieuwe woningen en een wijkgebouw onder de appartementen. Het college heeft het voorstel de straatnaam ‘Binnentuin’ te verlengen op het terrein Dreef/Markt overgenomen. Het wijkgebouw onder de appartementen krijgt adres Dreef 5B. Een definitief besluit volgt na een periode om zienswijzen kenbaar te maken.

 

(Co)financiering voor het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen (vergroenen) op schoolpleinen

Er ligt een opgave om schoolpleinen de komende jaren klimaatadaptief in te richten. Deze opgave komt onder andere voort uit het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en het vergroenen van het maatschappelijk vastgoed voor meer biodiversiteit. Een concrete uitvoeringsmaatregel is het vergroenen van schoolpleinen door middel van bomen, heesters, vaste planten, bloemenborders en/of gazon. Daarnaast dragen het realiseren van een wadi en het (her)gebruik van halfverharding (grind, gebroken puin, grasbetontegels) op schoolpleinen bij aan een goede doorlaatbaarheid van overtollig hemelwater. Met het besluit tot (co)financiering voor het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen op schoolpleinen leveren wij als gemeente een bijdrage aan maatschappelijke opgaven zoals het tegengaan van hittestress en wateroverlast, en worden scholen gestimuleerd om mee te doen.

 

Aanpassing Subsidieregeling SGLE

Op 20 februari 2024 is de subsidieregeling Samen Gezond Leven Etten-Leur 2024 t/m 2026 vastgesteld door het college. In deze regeling is niet vermeld dat het college de huidige subsidieregeling Samen Gezond Leven 2022 intrekt. Met de vaststelling van deze subsidieregeling kan de oude regeling ingetrokken worden en zal de subsidieregeling Samen Gezond Leven 2024 t/m 2026 in werking treden.

 

Verlenging Pilot beheer de Gong

De pilot beheer in wijkgebouw de Gong wordt voortgezet. Buurtbelang Grauwe Polder ontvangt een bedrag van €7.500,= in de periode van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2024 om het beheer in Wijkgebouw de Gong te regelen. Sinds de pilot is het beheer van wijkgebouw de Gong goed geregeld. Daarom willen we dit succes voortzetten.

 

Huursubsidie 2024 Wijkvereniging Etten-Leur Noord

Wijkvereniging Etten-Leur Noord vraagt huursubsidie aan voor het gebruik van basisschool De Hasselbraam in 2024. De activiteiten van de wijkvereniging worden in basisschool De Hasselbraam georganiseerd. Zonder huursubsidie kunnen deze activiteiten geen doorgang vinden. Uitwijken naar een ander pand is voor de wijkvereniging geen mogelijkheid. Het college kent de wijkvereniging voor 2024 een huursubsidie van €2301,= toe voor van het gebruik van De Hasselbraam.

 

Huursubsidie 2024 Stichting Wijkbelang Centrum-Oost

Stichting Wijkbelang Centrum-Oost beroept zich op de afspraak dat de huurkosten vanaf 2017 en verder vergoed zouden worden. Dit is een aantal jaar geleden afgesproken, maar dit is in praktijk nooit gebeurd. Het college kent de wijkvereniging voor 2024 een huursubsidie van €1800,= toe voor het gebruik van ontmoetingscentrum De Linde.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend. 

Aanwezigheid van het college

Datum: 7 april 2024
Tijd: 14.00 uur
Activiteit: Prijsuitreiking Eventing Etten-Leur
Locatie: Terrein Schuitvaartjaagpad 1, Etten-Leur
Collegelid: Wethouder Schouw

Datum: 9 april 2024
Tijd: 16.00 uur
Activiteit: Opening expositie examenleerlingen KSE
Locatie: De Nobelaer
Collegelid: Wethouder Verwijmeren