Bestuur Besluitenlijst van B&W van 4 juni 2024

Parkeerverbod op bedrijventerrein Vosdonk

Het college wil de voorbereidingen starten om te komen tot een algeheel parkeerverbod voor vrachtwagens en vrachtwagencombinaties op bedrijventerrein Vosdonk. Het parkeerverbod zal gaan gelden voor voertuigen langer dan 6 meter in de periode van 20.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur
’s morgens op het gehele bedrijventerrein Vosdonk en openbare parkeerplaats aan het Transferium. Met het te nemen verkeersbesluit wil het college de overlast die ervaren wordt van overnachtende chauffeurs en geparkeerde vrachtwagens in het openbaar gebied tegengaan.

Inkoop integrale voorziening onderwijs- arbeidsparticipatie- en jeugdhulpprogramma voor zeer kwetsbare jongeren

In 2021 stapte gemeente Etten-Leur als onderdeel van jeugdhulpregio West-Brabant West in in de pilot Plein 3. Plein3 biedt perspectief aan een kwetsbare groep jongeren waarvoor geen andere plek beschikbaar is binnen het regulier of speciaal (voortgezet) onderwijs. De jongeren krijgen de kans om aan hun toekomst te werken door een maatwerkprogramma van onderwijs, zorg en arbeidsparticipatie. De pilot is succesvol: meer dan 80% van de jongeren stroomt uit naar vervolgonderwijs en/of een duurzame arbeidsplaats. De pilot loopt af per 31 december 2024. Vanwege de goede resultaten willen de gemeenten van West-Brabant West en West-Brabant Oost overgaan tot structurele inkoop van een integrale voorziening met een onderwijs- arbeidsparticipatie- en jeugdhulpprogramma.

 

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2023

Het college stelt de jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang vast en dient deze in bij de inspectie van het onderwijs. Hierin is te lezen dat het college in het jaar 2023 op alle onderdelen heeft voldaan aan de uitvoering van de gemeentelijke taken uit de Wet Kinderopvang.

Wijziging gemeenschappelijke regelingen a.g.v. gewijzigde Wgr

Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Een aantal wijzigingen trad op 1 juli 2022 in werking. Een ander deel moet binnen twee jaar na inwerkingtreding geïmplementeerd worden in alle gemeenschappelijke regelingen.  Het college heeft op 28 mei besloten om in principe in te stemmen met de wijziging. Het college mag echter alleen een regeling treffen c.q. wijzigen na toestemming van de gemeenteraad. De raad heeft deze toestemming op 17 juni 2024 verleend.

 

1e voortgangsrapportage prestatieafspraken 2024 met Alwel en HBV

Eind 2023 besloot het college de prestatieafspraken 2024 met Alwel en de HuurdersbelangenVereniging Etten-Leur (HBV) vast te stellen. Halverwege de duur van de afspraken is de huidige stand van zaken in beeld gebracht. De meeste acties en afgesproken resultaten liggen op schema. Het college stemt in met de voortgang en bereikte resultaten en informeert de gemeenteraad hierover via een brief.

 

Beslissing op de Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Dreef-Markt 9

Het college heeft besloten dat voor het plan om een wijkgebouw en 23 appartementen te realiseren aan de Dreef-Markt 9 geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt.

 

Tussenevaluatie klussendienst Etten-Leur

Om energiearmoede te bestrijden heeft de gemeente Etten-Leur, in samenwerking met een aantal andere gemeenten, een klussendienst opgezet. Het doel van de klussendienst is om energie te besparen, door middel van kleine energiebesparende maatregelen aan te brengen bij woningen van inwoners. Ook wordt aandacht besteed aan een gezond binnenklimaat. Het college informeert de gemeenteraad over de tussenevaluatie van de klussendienst via een brief.

 

Beslissing op de Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling KFC-restaurant Trivium 170

Het college heeft besloten dat voor het realiseren van een KFC restaurant aan het Trivium 170 geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt.

 

Raadsinformatiebrief Toezeggingen Maatschappelijke Accommodaties

In de raadsvergadering van 5 februari 2024 zijn twee toezeggingen gedaan over het maatschappelijk accommodatiebeleid. Via een raadsinformatiebrief informeren we de raad op welke wijze we de toezeggingen afdoen.

Huurovereenkomst Kober tbv huiskamergroep

De gemeente Etten-Leur gaat een huurovereenkomst aan met Kober voor de huur van een ruimte voor de huiskamergroep/ de verbinding in MFA de Vleer.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.  

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 4 juli
Tijd: 16.30 uur
Activiteit: De Roode Looper
Locatie: Hermelijnweg 1
Collegelid: Burgemeester Starmans en wethouder De Weert

 

Datum: 9 juli
Tijd: 19.00 uur
Activiteit: Lezing Lowie van Doninck
Locatie: De Linde
Collegelid: Wethouder Verwijmeren