Bestuur Besluitenlijst van B&W van 7 maart 2024

Anterieure overeenkomst en raadsbrief Stationsplein 45

Het college stemt in met het sluiten van een anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van Stationsplein 45 en informeert de raad met een brief.

 

Toepassen landelijke tarieven bij gecertificeerde instellingen per 1 januari 2024

De jeugdbescherming staat landelijk onder grote druk. Er is een crisissfeer rondom de Gecertificeerde Instellingen (GI’s), we zien een haperend stelsel, een toenemende complexiteit en juridisering van de gezinsproblematiek, veranderende opvattingen over jeugdbescherming en een oplopende werkdruk. In Brabant staat de Gecertificeerde instelling er relatief goed voor.
De afgelopen jaren is hier Brabant breed al fors in geïnvesteerd. In opdracht van het ministerie van J&V is onderzoek gedaan naar de gemiddelde kostprijsberekening en bekostigingsvormen voor de GI’s. Met de uitkomsten van de onderzoeken zijn Rijk, VNG en GI’s om de tafel gegaan om tot afspraken te komen over een landelijk tarief vanaf 2024. Alle gemeenten in Brabant besluiten in deze periode hierover. Met dit akkoord neemt de werkdruk voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseringsmedewerkers af. Zo ontstaat weer voldoende tijd en ruimte om de meest kwetsbare kinderen goed te beschermen en gezinnen te helpen.

 

Vaststelling bestemmingsplan ‘Deurnestraat 2 en 2A’

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Deurnestraat 2 en 2A’ vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen waarbij iedereen in de gelegenheid is gesteld om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Het vast te stellen plan is om die reden ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan. Het bestemmingsplan voorziet in een passende planologische regeling voor deze percelen waarbij de bestaande rechten en het feitelijke gebruik op deze percelen vastgelegd wordt.

 

Vaststelling bestemmingsplan ‘Schuitvaartjaagpad 13’

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Schuitvaartjaagpad 13’ vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen waarbij iedereen in de gelegenheid is gesteld om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Het vast te stellen plan is om die reden ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan. Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van de bestaande woning met extra bouwmogelijkheden, een beroep aan huis en het hobbymatig houden van paarden op het Schuitvaartjaagpad 13.

 

Opleggen last onder dwangsom wegens strijd Omgevingswet

Een bedrijf aan de Nijverheidsweg te Etten-Leur loost afvalwater op het riool en voldoet daarbij niet aan de normen van de verleende vergunning. Er is al eerder een dwangsom opgelegd maar dit heeft niet geleid tot verbetering. Om te zorgen dat alsnog voldaan wordt aan de normen, zal het college een hogere een last onder dwangsom opleggen.

 

Paslezers ondergrondse afvalcontainers opwaarderen van 2G naar 5G

De gemeente gaat de paslezers in ondergrondse afvalcontainers aanpassen. Hierdoor worden ze geschikt voor de 5G telecommunicatienorm.

 

Tussenreactie op raadsvragen D66 energiearmoede

De fractie D66 vroeg het college om voor de zomer 2024 een tussenevaluatie beschikbaar te stellen, over de resultaten van de klussendienst voor de aanpak van energiearmoede. Met deze brief wordt de tussentijdse evaluatie bevestigd.

 

Afwerking toezegging: bereikbaarheid Wmo-loket

Bij de behandeling van de begroting 2024 zegde wethouder Verwijmeren toe de bereikbaarheid van het Wmo-loket te bespreken met de afdeling en de gemeenteraad te informeren over de resultaten hiervan. Het college beantwoordt de vragen in een brief aan de gemeenteraad.

 

Raadsinformatiebrief uitgangspunten versterken sociale basis

Naar aanleiding van het Gezond en Actief Leven Akkoord is het plan van aanpak Samen Gezond Leven Etten-Leur opgesteld. Onderdeel hiervan is het schrijven van uitgangspunten voor het versterken van de sociale basis. Dit is ook een voorwaarde voor het ontvangen van financiële middelen die horen bij het Gezond en Actief Leven Akkoord. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitgangspunten voor het versterken van de sociale basis via een raadsinformatiebrief.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 13 maart 2024
Tijd: 11.15 uur
Activiteit: Uitreiken activiteitenboekje ‘Doe mee in Etten-Leur’
Locatie: De weekmarkt
Collegelid: Wethouder Verwijmeren

Datum: 13 maart 2024
Tijd: 16.00 uur
Activiteit: Overhandiging Afvalstokje – start afvalproject Rucphen
Locatie: Sprundel (exacte locatie volgt nog)
Collegelid: Wethouder De Weert