Bestuur Besluitenlijst van B&W van 8 mei 2024

Voortgangsrapportage uitvoeringsagenda dienstverlening

In het raadsprogramma zijn doelstellingen opgenomen voor de ambitie dienstverlening. Deze zijn verder geconcretiseerd in het College-Uitvoeringsprogramma (CUP) en opgenomen in de uitvoeringsagenda dienstverlening. Deze agenda beslaat organisatiebreed alles wat nodig is om de doelstellingen uit het raadsprogramma en het CUP op het gebied van dienstverlening te bereiken. Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage uitvoeringsagenda dienstverlening.

 

Anterieure overeenkomst omgevingsvergunning Haansberg 39

Voor de locatie Haansberg 39 is op 4 oktober 2023 een omgevingsvergunning aangevraagd voor omzetting van het voormalige agrarische bedrijf in een reguliere woning met twee bed- en breakfastkamers en het commerciële gebruik van de monumentale schuur voor ceremonies, vergaderingen, exposities of workshops. Het college besloot dat voor deze aangevraagde omgevingsvergunning met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten wordt. Hierin worden afspraken over o.a. het kostenverhaal vastgelegd. De ontwerp omgevingsvergunning wordt na het sluiten van de overeenkomst ter inzage gelegd.

Collegereactie brief protestantse gemeente Etten-Leur

De protestantse gemeente De Baai heeft het college en raad enige tijd geleden opgeroepen een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen. Met deze brief geeft het college van Etten-Leur reactie hierop.

 

In gebruik stellen Ambachtlaan 35

Het college gaat akkoord met de bruikleenovereenkomst voor het pand aan de Ambachtlaan 35 voor het pakketpunt Etten-Leur.

Beslissing op bezwaar tegen besluit op verzoek om verleende omgevingsvergunningen voor een varkenshouderij aan Bankenstraat

Een bedrijf aan de Bankenstraat verzocht het college om de verleende vergunningen voor een varkenshouderij aan de Bankenstraat 16 in te trekken. Tegen het afwijzingsbesluit hebben zij bezwaar ingediend. Dit bezwaar is behandeld bij de Commissie voor de bezwaarschriften. De Commissie adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het college volgt dit advies.

Kleurenkaartjes IBT provincie uitvoeringsprogramma

Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de provincie Noord-Brabant controleert of gemeenten voldoen aan de wettelijke eisen voor het VTH jaarprogramma en het VTH jaarverslag (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). Op kleurenkaartjes geven zij aan of gemeenten voldoen aan de wettelijke eisen. Dit zijn de definitieve kleurenkaartjes voor het integrale uitvoeringsprogramma 2024. Etten-Leur voldoet aan de gestelde eisen en heeft zijn integrale uitvoeringsprogramma voor 2024 tijdig vastgesteld. Beoordeling van het integrale VTH jaarverslag 2023 volgt later.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2023

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Onderzoeksbureau Ipsos I&O voerde dit uit voor de gemeente Etten-Leur. De resultaten van dit onderzoek verwerkte Ipsos I&O in een rapportage. De resultaten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren en nog steeds goed. Cliënten voelen zich serieus genomen, vinden de kwaliteit van de ondersteuning goed en ervaren positieve effecten door de ondersteuning.

Raadsinformatiebrief impulsbudget voor vrijwilligers

13 november 2023 is een motie aangenomen voor een impulsbudget van 50.000 euro voor vrijwilligers. Dit is bedoeld om maatschappelijke verenigingen en welzijnsorganisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers een extra impuls te geven om vrijwilligers te werven en daarmee de huidige vrijwilligers te ontzorgen. Met de raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over dit vrijwilligersimpulsbudget en verenigingsondersteuning.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend. 

 

Aanwezigheid van het college

Datum: 18 mei 2024
Tijd: 13.00 uur
Activiteit: Opening Expo Havenfeesten
Locatie: Trouwkerkje
Collegelid: Wethouder Verwijmeren

Datum: 18 mei 2024
Tijd: 14.30 uur
Activiteit: Startsein Badeendrace
Locatie: Vijver Schoenmakershoek
Collegelid: Wethouder Verwijmeren