VASTSTELLING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING ETTEN-LEUR 2021

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht en de Gemeentewet maken burgemeester en wethouders van Etten-Leur bekend dat de gemeenteraad van Etten-Leur in zijn vergadering van 12 april 2021 heeft besloten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Etten-Leur 2021 vast te stellen. Deze APV treedt in werking op 19 april 2021 en treedt in de plaats van de Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur 2017, die per gelijke datum wordt ingetrokken.  

 

In het oog springende wijzigingen zijn het lachgasverbod (art. 2:48a) en het verbod om ballonnen op te laten in de buitenlucht (art. 4:9a).

 

De Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur 2021 kan digitaal geraadpleegd worden via www.overheid.nl. Ook op de gemeentelijke website is de nieuwe APV geplaatst.