Openbare besluitenlijst van b&w van 3 november 2022

Begrotingswijzigingen en bestuursrapportage Werkplein Hart van Brabant en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Er is kennis genomen van de derde begrotingswijziging van de GR Werkplein Hart van West-Brabant en van de tweede begrotingswijziging 2022 van de GR Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB). Daarbij is besloten geen zienswijze naar voren te brengen over deze twee begrotingswijzigingen.

Verordening ‘Meedenken en meedoen in Etten-Leur’
Via de komende Wet ‘versterking participatie op decentraal niveau’ en de komende ‘Omgevingswet’ worden gemeenten verplicht om de bestaande inspraakverordening om te zetten in een participatieverordening. Gemeente Etten-Leur wil inwoners en andere partners zo goed mogelijk betrekken bij plannen, projecten of beleid. Om te komen tot een goede aanpak heeft de gemeenteraad vorig jaar de Routeplanner participatie en communicatie vastgesteld. Deze werkwijze is nu verwerkt in de verordening 'Meedenken en meedoen in Etten-Leur'. Het college vraagt de gemeenteraad deze verordening vast te stellen.

Middelen Speelplan Sanderbanken en Baai
De actualisatie van speelplan Sanderbanken is gestart. Met een groep inwoners werd in kaart gebracht welke speeltoestellen aan vervanging toe zijn. Ook speelplan Baai is in kaart gebracht. Dit speelplan wordt na wijk Sanderbanken geactualiseerd. Met de huidige prijsstijgingen zijn de budgetten die zijn geraamd voor Speelplan Sanderbanken en Baai niet meer dekkend. Daarom vragen we het college of zij meer budget kunnen vrijmaken.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

4-nov-22

19:00

Openen Fototentoonstelling
Fotoclub A.F.V.P. Etten-Leur

Trouwkerkje

wethouder Verwijmeren

5-nov-22

17:00

Staatsiedag gilde St. Hubertus Leur

Heilige Petruskerk (mis)
en De Mouterij

Burgemeester
De Vries

9-nov-22

9:00

Opening Sjors Sportief \ Creatief

Basisschool De Vleer

wethouder De Weert +
Jeugdbgm Alain

10-nov-22

15:45

Onthulling Kunstwerk D'n OVerkant

Gezondheidscentrum de Keen

wethouder Verwijmeren

13-nov-22

12:15

Aankomst Sinterklaas

Zwartenbergse Molen/Leurse Haven

Burgemeester
De Vries +
Jeugdbgm Alain