Openbare besluitenlijst van b&w van 10 november 2022

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst wknr. 45 - 2022

Datum: 10 november 2022

Raadsbrief inzake Stationsplein 45
Het college informeert de gemeenteraad over de toepassing van de doelgroepenverordening in het project Stationsplein 45. Personen die sociaal en/of economisch gebonden zijn aan Etten-Leur en een huurwoning achterlaten krijgen voorrang bij het toewijzen van middeldure huurwoningen. Als zich na een periode van 2 maanden onvoldoende gegadigden melden uit de doelgroep, dan mogen de woningen ook buiten de doelgroep worden toegewezen. Uitgangspunt is dat minstens 70 % verhuurd wordt aan mensen uit de doelgroep.


Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) - toetreding Loon op Zand
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de toetreding van de gemeente Loon op Zand tot de Belastingsamenwerking West-Brabant.


Financiële bijdrage uit budget Vitaal & Veerkrachtig voor uit te werken visie jongerenbeleid
Met de film “Etten-Leur in the Picture” als basis vond in februari 2022 een indrukwekkend rondetafelgesprek plaats tussen jongeren en vertegenwoordigers uit de gemeenteraad. Na de film zetten de partijen vervolgstappen. Door en samen met de jongeren diepte de gemeente bepaalde thema’s uit. Dit om de wensen van de jongeren zo concreet mogelijk te maken. Stappen die de jongeren nu willen vertalen in een glossy en ander digitaal materiaal (film en foto's). Via "Etten-Leur in the picture" en het proces What's Next willen we op die manier hun "Next Steps" inzichtelijk maken.


Hemelwaterverordening Etten-Leur
Etten-Leur houdt rekening met klimaatverandering en past zich daarop aan. De hemelwater-verordening biedt daar mogelijkheden voor. Uitgangspunt van de verordening is om hemelwater op, naast, onder of bij nieuw verhard oppervlak te bergen. Om overlast van water te voorkomen is de hulp van inwoners en ondernemers nodig. Daarvoor is een zogenaamde bergingseis (60 liter per vierkante meter verhard oppervlak) vastgesteld. De regels zijn van toepassing op nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van verhard oppervlak.


Evaluatie Digitaal Parkeren
Het college besluit om een evaluatie uit te voeren over het digitaal parkeren. Doel is om op te halen of de digitalisering van de parkeerproducten goed geland en ingebed is. En of alle informatie vindbaar en duidelijk is en of er nog extra uitleg nodig is.

Normenkader financiële rechtmatigheid 2022
Het college stelt de raad voor om het normenkader financiële rechtmatigheid voor het begrotingsjaar 2022 vast te stellen. In dit normenkader liggen de kaders voor de financiële rechtmatigheid vast die relevant zijn voor de interne controles en de externe accountantscontrole.

Vervolgreactie brief D66 informatieborden
De fractie D66 vroeg aandacht voor het ontvangen van mensen en het bekendmaken van evenementen via onder andere digitale borden van de gemeente. De huidige borden die op verschillende locaties staan zijn al geruime tijd niet in gebruik en kapot. We gaan een ander type digitale borden weer actief inzetten. We streven ernaar om halverwege 2023 werkende digitale informatieborden te hebben staan in Etten-Leur.


De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

         

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

10 nov

15:45

Onthulling Kunstwerk D'n OVerkant

Gezondheidscentrum de Keen

wethouder Verwijmeren

11 nov

10:00

Ondertekening koopovereenkomst met

Van Agtmaal voor herontwikkeling voormalige Nobelaer locatie

BVC, kamer 0.02

wethouder Schouw

12 nov

13:45

Bekendmaking MaMi

Café Markzicht

burgemeester
De Vries

13 nov

12:15

Aankomst Sinterklaas

Zwartenbergse Molen/Leurse Haven

burgemeester
De Vries

14 nov

8:00

Zichtbaarheidsactie middelbare scholieren (ValOpShop)

ValOpShop, Parklaan

wethouder Schouw

15 nov

19.30

Uitreiking diploma’s aan imkers die geslaagd zijn

voor opleiding tot imker

Ut Praothuis

Wethouder De Weert

19 nov

14:00

Uitreiken vouchers inzake mantelzorgwaardering

De Valpoort

wethouder Verwijmeren

19 nov

15:30

Openen Tentoonstelling Nederlands Drukkerijmuseum

Leeuwerik 8

wethouder Verwijmeren