Openbare besluitenlijst van b&w van 13 oktober 2022

 

Openbare besluitenlijst wknr. 41 - 2022
Datum: 13 oktober 2022

 

Integraal beleid en aanpak voor buitenlandse medewerkers
De gemeenteraad nam op 7 februari 2022 twee besluiten over huisvesting en beleid van arbeidsmigranten in Etten-Leur. De uitwerking van het eerste besluit valt onder de projectopdracht uit 2018 (mogelijk maken collectieve huisvesting). We informeren de raad over de uitvoering hiervan. Voor het tweede besluit (komen tot integraal beleid) is een nieuwe aanpak gemaakt. Het college heeft de aanpak vastgesteld en informeert de gemeenteraad ook hierover.

 

Reactie brief VVD sfeerbeheer
De fractie VVD stelde vragen over sfeerbeheer. Deze vragen worden door het college beantwoord.

 

Mandaatbesluit Jeugd
Voor een efficiënte en snelle verwerking van taken en verantwoordelijkheden uit de Jeugdwet is

het noodzakelijk om diverse bevoegdheden te mandateren. Het college verleent mandaat aan de jeugdprofessionals van het Crisis Interventie Team (CIT) van Stichting Spring. Dit voor het indienen van een spoedmachtiging tot vrijwillig gesloten plaatsing in een crisissituatie en het treffen van een tijdelijke passende maatregel in spoedeisende gevallen. Daarnaast wordt stemt het college in met het opgedragen mandaat door de gemeente Zundert.
 

Raamovereenkomst Kredietbank Nederland
De samenwerkende De6 gemeenten hebben een deel van de schuldhulpverlening belegd bij Kredietbank Nederland. Het betreft onder andere het uitwerken en aangaan van betalingsregelingen met schuldeisers, het uitvoeren van budgetbeheer en het verstrekken van saneringskredieten.
 

Raadsinformatiebrief Energie uitdaging maatschappelijke organisaties
Op 5 september 2022 ontving het college een brief van de APB-fractie. Daarin vraagt de fractie aandacht voor de energie-uitdaging voor onze maatschappelijke organisaties. Het APB informeert of er bij de gemeente al gevallen bekend zijn waarbij verenigingen, maatschappelijke organisaties of andere instellingen de rekeningen nu al niet meer kunnen betalen? Ook vragen zij het college of er bereidheid is om verenigingen, maatschappelijke organisaties financieel tegemoet te komen waardoor er geen nijpende situaties gaan ontstaan? Het college beantwoordt de vragen in een brief.


 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

 

Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

14-okt

15:00

Veteranendag

De Nobelaer

Burgemeester
De Vries

18 okt

16:00

Onthullen Plaquette Lange Brugstraat 20

Lange Brugstraat 20

Wethouder Verwijmeren