De openbare besluitenlijst van b&w van 8 september 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 36 - 2022


Beantwoording vragen fractie Leefbaar Etten-Leur Woningbouwimpuls
Het college beantwoordt de vragen die de fractie van Leefbaar Etten-Leur stelt over de landelijke regeling Woningbouwimpuls.
 

Informeren gemeenteraad over budget kleine verkeersmaatregelen
Vorig jaar nam het college een besluit om een aantal maatregelen uit te voeren voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. We informeren de gemeenteraad welke maatregelen we uitvoerden, hoeveel budget er nog over is en wat we hiermee gaan doen.


Sportclubplan
De sportclubs van Etten-Leur willen samen een uniek sportplan voor Etten-Leur ontwikkelen. Om hiermee (gemeentelijke) doelstellingen te realiseren. In het plan willen de clubs onder andere aandacht besteden aan zaken zoals: vrijwilligersbeleid, medegebruik van accommodaties, duurzaamheid, samen ontwikkelen van activiteiten, samenwerking op inkoop, gezondheidsbeleid en binding met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Met het plan van aanpak worden partners maximaal betrokken bij het proces. Zo gebeurt dit in co-creatie. Volgens de planning moet er in de eerste helft van 2023 een breed gedragen plan liggen. Inclusief een actieplan voor de komende jaren.


Toezichtsoordeel huisvesting statushouders
De provincie is toezichthouder op de realisatie van de taakstelling van gemeenten in het huisvesten van statushouders. In de eerste helft van 2022 heeft Etten-Leur 5 personen meer dan haar taakstelling kunnen huisvesten. De provincie oordeelt dat Etten-Leur daarmee voldoet aan de taakstelling. 

 

Tarieven jeugd 2023
De regio West-Brabant West heeft in 2021 een nieuwe regiovisie en inkoopstrategie vastgesteld. In het najaar van 2022 start een nieuw inkoopronde voor de contracten binnen de Niet Vrij Toegankelijke Zorg. Met als doel om per 1 juli 2023 nieuwe contracten af te sluiten. De huidige contracten worden met een half jaar verlengd. Volgens de voorwaarden hieruit moeten de tarieven voor 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar bekendgemaakt worden. Uitgangspunt van de jeugdhulpregio West-Brabant West is om een eerlijke prijs te betalen voor zorg. Daarbij zijn er landelijke afspraken om te komen tot reële tarieven. De jeugdhulpregio West-Brabant West heeft haar tarieven laten toetsen door een onafhankelijk bureau. Het college is akkoord met de tarieven 2023 voor de Niet Vrij Toegankelijke Zorg, bestaande uit laag- en hoogcomplex, pleegzorg- en woonzorg. Zo behouden we in de jeugdhulpregio West-Brabant West draagvlak voor het meewerken aan transformatie en innovatie binnen ons zorglandschap.

 

Raadsbrief tbv uitvoering verhoging toegang Energietoeslag
In juli is de motie aangenomen om de energietoeslag (€800,-) ook beschikbaar te stellen voor inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Daarbij is toegezegd aan de raad om terug te komen op de termijn waarop het Werkplein Hart van West-Brabant deze motie kan uitvoeren. Dit gebeurt met deze brief. De verwachting is dat het Werkplein uiterlijk eind van het jaar de regeling beschikbaar kan maken voor deze inwoners.

 

Inkoopproces maatwerkvoorziening logeerzorg Wmo 2015
De De6-gemeenten starten met een inkoopproces voor de maatwerkvoorziening logeerzorg. Doel is per 1 januari 2023 een contract voor logeerzorg te hebben. Het doel van logeerzorg is dat cliënten langer zelfstandig kunnen blijven wonen en hun mantelzorgers tijdelijk worden ontlast.

 

Wijziging beleidsregels re-integratie Participatiewet
Bij de uitvoering van de Participatiewet ondersteunt het Werkplein Hart van West-Brabant inwoners bij de re-integratie naar werk. De ondersteuning wordt geregeld via de Re-integratieverordening Participatiewet en bijbehorende beleidsregels. Deze beleidsregels worden nu op onderdelen aangepast door regionale afspraken en wijzigingen in de landelijke regelgeving.

 

Informatiebrief project "Grote Oogst"
Met het project “De Grote Oogst” wil provincie Noord-Brabant een impuls geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Bedrijventerrein Vosdonk is één van de dertien “grote oogst”-terreinen die de provincie als kansrijk gebied aanwees. De gemeente en provincie zien kansen en mogelijkheden om de duurzaamheidsopgave op Vosdonk in samenhang op te pakken. Om zo een duurzame en toekomstbestendige economie te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het vestigingsklimaat, energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit, maar ook aan biodiversiteit, duurzame arbeidsrelaties en samenwerking tussen de ondernemingen. Het college brengt de gemeenteraad met een brief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het project "De grote Oogst".


De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

10 sept

10:00

Openen Open Monumentenweekend

Het Havenhuis

wethouder Verwijmeren

10 sept

15:30

Bijwonen presentatie kunstwerken De Nobelaer

De Nobelaer

wethouder De Weert

10 sept

19:30

Officiële opening De Nobelaer

De Nobelaer

Hele college

11 sept

10:00

Kringgildedag Baronie en Markiezaat (georganiseerd door Sint Hubertusgilde)

Busschieterslaan in Schoenmakershoek

Hele college