Openingstijden en bereikbaarheid

 

Stadskantoor (alles over openingstijden, afspraak en contact)

Internet

Contact:

 • Gemeente: 14076 (24 uur per dag bereikbaar). Belt u vanuit het buitenland, bel dan +31765024000
 • Maak een belafspraak met de gemeente
 • Afval informatienummer: 0800 3336699 (gratis)
 • Melden van milieuklachten (geluid, licht, stank en vervuiling) veroorzaakt door bedrijven: 073 6812821 (24 uur per dag/7 dagen per week)
 • Melden van overige klachten (bijv. over een evenement): 14076
 • Wijkteams voor al uw kleine en grote vragen: (076) 5024030
 • Elz startpunt voor welzijn, zorg en wonen: (076) 5024025
 • Brandweer: 088 2250100 
 • Brandweer (geen spoed): 0900 0904 
 • Politie (geen spoed): 0900 8844
 • Als elke seconde telt: 112

Postadres Gemeente Etten-Leur 

Werkplein Hart van West-Brabant

 • Heb je een vraag over werk, inkomen of een uitkering? Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft dagelijks een telefonisch spreekuur van 9.00 tot 12.00 uur. Bel hiervoor naar (076) 750 35 00.
 • Door het coronavirus is het niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Post en belangrijke stukken afgeven kan aan de receptie. 
 • Meer informatie is ook te vinden op de website www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl.

Loket elz (contact en algemene informatie)

 • elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Etten-Leur (ingang via Raadhuisplein of Roosendaalseweg).
 • Door het coronavirus is het niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. 
 • U kunt elz bellen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op nummer: (076) 5024025
 • Mailadres: elz@etten-leur.nl 

Post voor Gemeente Etten-Leur

Brieven en andere post die bestemd zijn voor Gemeente Etten-Leur dient u als volgt te adresseren: Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur of Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur. In geen geval dient u Markt 1 als postadres te gebruiken. Het Oude Raadhuis aan de Markt wordt gebruikt voor vergaderingen, ontvangsten en bijeenkomsten. Vanzelfsprekend kunt u ook gebruik maken van het formulier 'Email de gemeente'

Formele verzoeken, verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) en ingebrekestellingen ingevolge de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, zijn uitgesloten via de elektronische weg.

Op deze website kunt u een aantal producten en diensten van de gemeente digitaal aanvragen. U kunt niet alles digitaal bij ons aanvragen of indienen. Alleen als die mogelijkheid uitdrukkelijk via deze website wordt aangeboden, kunt u een officiële aanvraag, verzoek of melding ook langs die weg bij ons indienen.
Het gebruik van het algemene e-maildres of indien u hierover beschikt, een persoonlijk e-mail adres van een medewerker van de gemeente is niet in alle gevallen bedoeld voor het indienen van formele verzoeken. Het is niet mogelijk om Wob-verzoeken, Who-verzoeken of ingebrekestellingen ingevolge de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen langs de elektronische weg (o.a. per e-mail, webformulier, socialmedia, sms, whatsapp en fax) in te dienen.

Hoe kunt u een formeel verzoek, Wob-verzoek, Who-verzoek of ingebrekestelling ingevolge de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen indienen? (interne link)

 

Correspondentie met het gemeentebestuur

Het staat inwoners van Etten-Leur en anderen vrij om zich per brief te richten tot het gemeentebestuur. Die correspondentie kan gericht zijn aan de burgemeester, aan het college van burgemeester en wethouders of aan de gemeenteraad. Het is dus zaak om in de adressering goed aan te geven voor wie de brief is bestemd. Is uit de adressering niet direct op te maken voor wie een ingekomen brief is bestemd, dan gaat de burgemeester dat na aan de hand van de inhoud. In geval een brief verkeerd is geadresseerd, zorgt zij er ook voor dat die bij het juiste orgaan terechtkomt. Bijvoorbeeld: een brief is gericht aan het college van burgemeester en wethouders, maar behoort thuis bij de gemeenteraad. Alle brieven die gericht zijn aan de gemeenteraad, dan wel die als zodanig dienen te worden beschouwd, worden opgenomen op een lijst van ingekomen stukken. Deze lijst is openbaar. Het kan daarom gebeuren dat er in de openbaarheid over de inhoud van deze brieven wordt gesproken of geschreven. Brieven die gericht zijn aan de burgemeester of aan het college van burgemeester en wethouders worden niet per definitie openbaar gemaakt. Afhankelijk van het onderwerp van de brief en/of van de daarvoor staande behandelingsprocedure kan deze correspondentie openbaar worden. Voorts kan correspondentie met de gemeente openbaar worden onder werking van de Wet Openbaarheid van Bestuur. U dient zich hiervan bewust te zijn bij uw briefwisseling met de gemeente.