Steunmaatregelen van het Kabinet

Tweede noodsteunpakket voor ondernemers (regelingen per 1 juni)

Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het kabinet heeft 13 miljard euro uitgetrokken voor het noodpakket. Dit steunpakket moet ondernemers helpen de periode tot eind augustus door te komen. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en 1 nieuwe regeling. Het pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 20.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo worden in aangepaste vorm verlengd. De ontslagboete verdwijnt. Hieronder staan de aanpassingen uit het tweede steunpakket: 

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0

Nu de crisis langer duurt, heeft de overheid het economisch noodpakket met onder meer de loonkostenregeling NOW verlengd. Je kunt tegen nieuwe voorwaarden sinds 6 juli 2020 NOW 2.0 aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven. Wil je in aanmerking komen voor financiële hulp vanuit de nieuwe, verlengde noodmaatregel? Dan moet daar wel iets tegenover staan: je helpt en begeleidt medewerkers met ontwikkeladvies en/of scholing.

Meer informatie via: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/personeel/now-20-bied-je-personeel-omscholing-aan/?utm_source=nieuwsbrief_kvk&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_mkb_28_2020

Aanvragen via: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/tweede-aanvraagperiode-now/index.aspx

 

 

 • Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis inkomensverlies hebben geleden, maar geen aanspraak kunnen maken op een WW, bijstand of andere sociale zekerheidsregeling, kunnen vanaf maandag 9.00 uur een aanvraag bij UWV doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De regeling is bedoeld voor flexwerkers die in februari meer dan 400 euro sv-loon (drempelbedrag) hadden en in april minimaal de helft daarvan verloren. Daarbij was het sv-loon in april niet meer dan € 550. Zij kunnen in aanmerking komen voor een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei.

Meer informatie: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa/index.aspx

Aanvragen: https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-tegemoetkoming-tofa.aspx

 

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen. Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Voor de regeling is een miljard euro uitgetrokken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels.

Voor meer informatie: https://www.kvk.nl/corona/tvl-maximaal-20000-euro-per-3-maanden/

 

 • Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 september

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd.

 

 • Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers lopen door

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Daarover lees je meer op de regelingen pagina van de KVK: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/ 

 

 • Meer geld voor startupregeling COL

Vanwege het grote aantal aanvragen is een tweede tranche van 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Met deze kredietregeling kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS) een aanvraag indienen. Eerder was hier 100 miljoen euro voor gereserveerd.

 

 • Nog geen flexwerkersregeling

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een regeling voor flexwerkers. Op tafel ligt de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA), maar die regeling kent grote nadelen, aldus het kabinet. Deze nadelen hebben onder meer te maken met het feit dat maatwerk leveren moeilijk is en er weinig capaciteit bij uitvoerder UWV beschikbaar is. Het kabinet wil daarom met de Tweede Kamer overleggen over de invulling van deze regeling.

 

Eerste noodsteunpakket voor ondernemers

 • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling, de noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW). De regeling is om werkgevers met omzetverlies te compenseren zodat zij werknemers met vaste en flexibele contract kunnen doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. U kunt de NOW aanvragen van 6 april tot en met 31 mei. 

 

 • Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) 

Hoort uw onderneming bij de bedrijven die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus? Bijvoorbeeld door de sluiting van uw onderneming, het verminderen van bijeenkomsten of het advies niet te reizen naar het buitenland? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming van €4000,- ontvangen.  De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit een van de Standaard Bedrijfsindeling code (SBI-codes) is van deze lijst.   

 

 • Staat uw soort onderneming niet in de SBI-code lijst? (TOGS) 

Een woordvoerder van het ministerie zei het volgende: ‘we zien dat vrijwel alle ondernemers het nu lastig hebben. Deze noodloketregeling is voor een specifieke groep van ongeveer 100.000 bedrijven die nu last hebben van corona én van de maatregelen die het kabinet heeft genomen. Voor andere ondernemers komen zo snel mogelijk andere regelingen’. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vraag ondernemers om het hier in te voeren als ze een SBI-code hebben die niet in de lijst staat, maar volgens hen wel in de lijst zou moeten staan.  

 

 • Startups en scale-ups: extra ondersteuning 

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die financiering nodig hebben door de coronacrisis kunnen de Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De COL is voor bedrijven die vooral afhankelijk zijn van investeerders. Mkb’ers die hun groei met eigen middelen hebben gefinancierd, kunnen de COL onder een aantal voorwaarden aanvragen.

 

 • Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekeningcourant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via uw bank. 

 

 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering 

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en -garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het Kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’. 

 

 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 

Om de groep kleine en startende ondernemers tegemoet te komen stelt microkredietenverstrekker Qredits tijdelijk uitstel van aflossing aan voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om kleine ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening. Het uitstel is voor 6 maanden, de rente gaat in die periode naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. 

 

 • Voorgenomen maatregelen voor bepaalde sectoren 

Het kabinet werkt de komende tijd enkele voorgenomen maatregelen verder uit om o.a. toeristenbelasting stop te zetten en extra maatregelen te treffen voor de cultuursector en andere sectoren die bijzonder hard getroffen zijn, zoals eet- en drinkgelegenheden en de reisbranche. Op de website van het KVK Coronaloket leest u meer informatie.