Steunmaatregelen van het Kabinet

Op 1 oktober 2020 is het 3e steunmaatregelen pakket ingegaan. De meest belangrijke steunmaatregelen voor bedrijven worden verlengd. Tot de zomer van 2021 hebben bedrijven de mogelijkheid om steun aan te vragen om de coronacrisis door te komen. Er gelden wel een aantal nieuwe voorwaarden. 

 

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3.0 

Het Kabinet verlengt de tijdelijke NOW regeling per 1 oktober tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden). In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. 

Het doel van de NOW blijft het ondersteunen van werk en inkomen.  Het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Wil je in aanmerking komen voor financiële hulp vanuit de nieuwe, verlengde noodmaatregel? Dan moet daar wel iets tegenover staan: je helpt en begeleidt medewerkers met ontwikkeladvies en/of scholing.

Meer informatie over de maatregelen en de wijzigingen kunt u vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/veranderingen-per-1-oktober

Aanvragen: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/derde-aanvraagperiode-now/index.aspx

 

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) 

De TVL is een belastingvrije tegemoetkoming. En wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat u als ondernemer tijd en ruimte heeft om zich aan te passen. 

Horecaondernemingen die verplicht gesloten zijn, ontvangen een eenmalige aanvullende subsidie bovenop de TVL subsidie in het 4e kwartaal van 2020. Deze eenmalige subsidie is 2,75% van de omzetderving.

Deze subsidie is bedoeld zodat horecaondernemingen aanpassingen kunnen doorvoeren zodat de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. En om te helpen met kosten voor kuchschermen, aanleg en voedselvoorraad die bederft.
Half november kunnen horecaondernemers de extra subsidie aanvragen via de TVL-aanvraag.

Meer informatie en aanvragen via: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/aanvraagproces

 

 • Uitstel betaling belasting 

Tot 1 oktober 2020 kunnen ondernemers belastinguitstel aanvragen. Het uitstel loopt uiterlijk op 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten niet in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen ruim 2 jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/belastinguitstel-tot-1-januari-ruime-terugbetalingsregeling-voor-ondernemers

 

 • Nieuwe maatregelen gericht op investeringen

Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde van twee miljard euro worden naar voren gehaald. Het kabinet investeert daarnaast in een nationale scale-up faciliteit (150 miljoen euro) en reserveert 300 miljoen euro om eventueel te kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren.

Ook stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) extra aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen via financiering kunnen versterken. Het kabinet heeft 255 miljoen euro vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

 

 • Aanvullend sociaal pakket

De komende maanden zullen sommige mensen hun werk kwijtraken en op zoek moeten naar een andere baan. Anderen zullen de overstap willen maken van hun huidige werk naar ander werk met meer toekomstperspectief. Het kabinet wil mensen daarbij helpen. Daarom trekt het kabinet geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door UWV en gemeenten. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing. Daarnaast gaat het kabinet mensen die kwetsbaar zijn in een economische crisis extra ondersteunen, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak. Ook wil het kabinet mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden helpen. In totaal trekt het kabinet voor dit aanvullend sociaal pakket ruim 1 miljard euro uit. 

Wilt u hiervan gebruik maken? Neemt u dan contact op met Jamie Roks via jamie.roks@etten-leur.nl

 

 • Invest-NL: Tijdelijke Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS) 

Voor innovatieve start- en scaleups met een financieringsbehoefte vanaf 2 miljoen is er het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). TOPSS biedt financiering vanaf 2 miljoen euro met co-financiering van professionele investeerders. Dit programma is opgezet door Invest.nl in samenwerking met Techleap.nl en de Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s). TOPSS biedt financiering vanaf 2 miljoen euro met co-financiering van professionele investeerders.

Invest-NL financiert (in beginsel) maximaal 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Het rentepercentage is 8%, en wordt betaald bij aflossing of als onderdeel van conversie. De looptijd van de lening is 3 jaar zonder aflossingsverplichting. Vervroegd aflossen is niet mogelijk.

Meer informatie vindt u hier: https://www.invest-nl.nl/actueel/aanvullende-informatie-topss?utm_medium=email

 

 • SEED Capital-regeling 67,5 miljoen euro durfkapitaal voor startups 

Vanaf 2 oktober kunnen start-ups een beroep doen op 67,5 miljoen euro aan durfkapitaal, verdeeld over 6 nieuwe investeringsfondsen. Met de regeling ondersteunt de overheid onder andere startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen. 

Meer informatie vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/zes-nieuwe-fondsen-bieden-startups-675-miljoen-euro-durfkapitaal

 

 • Corona-Overbruggingslening (COL) 

De COL-regeling voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers was per 1 oktober jl. gesloten. Het kabinet heeft op 27 oktober bekend gemaakt dat deze regeling opnieuw wordt opengesteld tot en met 30 juni 2021. Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, zonder kredietrelatie bij een bank, kunnen een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De voorwaarden en de hoogte van het budget zijn nog niet bekend. 

 

 • BIK: Tijdelijke korting op investeringen 

Met de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) krijgen bedrijven een tijdelijke korting om tijdens de coronacrisis te kunnen blijven investering in bedrijfsmiddelen, zoals machines. Kosten voor investeringen die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 zijn gedaan kunt u met de BIK verrekenen met de af te dragen loonheffing. De BIK stopt na 2 jaar en in een aanvulling op al bestaande regelingen, zoals KIA, EIA, MIA en VAMIL.
Doordat de regeling is gekoppeld aan de loonheffing is eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk. En is de BIK niet alleen ten gunste van bedrijven die winst maken. Er is in totaal 4 miljard euro voor de regeling beschikbaar. 

De regeling geldt voor alle bedrijven. De verwachting is dat circa 60% van de BIK-afdrachtvermindering terechtkomt bij het mkb. Per jaar gaat het dus om 1,2 miljard euro.

Het aanvragen kan om uitvoeringstechnische reden voorlopig nog niet. Vanaf september 2021 kunt u met uw aanvraag terecht bij RVO voor investeringen die vanaf 1 oktober 2020 zijn gedaan. Na de aanvraag duurt het maximaal 12 weken voor u een BIK-verklaring ontvangt. Met die verklaring kunt u de korting verrekenen met de loonheffing.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/05/voorstel-bik-dat-bedrijven-stimuleert-te-blijven-investeren-in-crisis-naar-tweede-kamer

 

 • KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling 

De KKC is bedoeld voor bedrijven die moeite hebben om aan een relatief klein krediet te komen. Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. Ondernemers betalen 2% vergoedingspremie aan de staat. Aan de regeling zijn enkele voorwaarden verbonden.

Aanvragen van de KCC-regeling doet u niet zelf. U kunt een geaccrediteerde (toegelaten) financier (meestal uw bank) vragen van de regeling gebruik te maken. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021. 

Meer informatie over de aanvraagprocedure en de voorwaarden vindt u hier: https://www.kvk.nl/corona/kkc-kredietregeling-voor-kleine-leningen/

 

 • BMKB-C: meer en sneller lenen bij banken 

Ondernemers kunnen sneller en gemakkelijker geld lenen bij de BMKB-C regeling. Dat kan uitbreiding van de bestaande financiering of een nieuw krediet zijn. Hierbij kunt u denken aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 4 jaar. De premie voor BMKB-C was 3,9%. Deze is verlaagd naar 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen of 3% bij een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen.
De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 43 miljoen euro. Enkele bedrijfsgroepen en financieringsdoeleinden zijn uitgesloten en hebben eigen regelingen.

Aanvragen van de KCC-regeling doet u niet zelf. U kunt een geaccrediteerde (toegelaten) financier (meestal uw bank) vragen van de regeling gebruik te maken. Aanvragen kan tot eind 2021.

Meer informatie vindt u hier: https://www.kvk.nl/corona/bmkb-c-borgstelling-mkb-kredieten-verruimd/

 

 • GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen 

Mkb’ers en grote bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-c). Met GO-C kunnen bedrijven die vanwege hun omvang niet voor de BMKB-C in aanmerking komen toch gebruikmaken van een verruimde staatsgarantie.

Binnen de regeling kunnen leningen tussen 1,5 miljoen en 150 miljoen euro per onderneming worden verstrekt. De looptijd is maximaal 6 jaar. Het GO-garantieplafond is met de GO-C verhoogd naar 10 miljard euro. Met de GO-C module geeft de overheid een 80% garantie op bankleningen en bankgaranties voor grootbedrijven (omzet meer dan 50 miljoen euro) en 90% voor het mkb (omzet tot 50 miljoen euro). Binnen de reguliere GO-regeling is de staatsgarantie 50%. Bedrijven moeten onder meer bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven hebben om aanspraak te kunnen maken.

De verruiming van de regeling loopt via geaccrediteerde financiers, die de GO-C aanvragen bij uitvoeringsinstantie RVO. Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank, die bepaalt of de aanvraag in behandeling wordt genomen.

Meer informatie vindt u hier: https://ondernemersplein.kvk.nl/garantie-ondernemingsfinanciering/?_ga=2.210232085.1484517543.1604061074-407080050.1604061074

 

 • Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen 

Veel mkb-bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Door de coronacrisis is het risico op wanbetaling echter sterk toegenomen en komt dit systeem in gevaar. De verzekeraars zien zich namelijk genoodzaakt de verzekeringslimieten voor ondernemers te verlagen of in te trekken. Om dat te voorkomen heeft het kabinet besloten het risico over te nemen van de kredietverzekeraars voor heel 2020.

Meer informatie vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2020/05/29/kamerbrief-tweede-kamer-herverzekering-leverancierskredieten

 

 • Qredits: rentekorting op microkredieten 

De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor kleine ondernemers en zzp’ers. Qredits helpt bestaande klanten met microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten. Je krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen. De rente gaat in deze periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om met name kleine ondernemers tegemoet te komen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel.
Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet. Deze kun je aanvragen tot 31 december 2020.

Aanvragen is mogelijk via: www.qredits.nl